ဘၣ်မနုၤအိၣ်ခိးဒ်လဲၣ် ~ Why Wait Any Longer?

လါယူၤလံ ၁၆, ၂၀၂၁

ဘၣ်မနုၤအိၣ်ခိးဒ်လဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧၤမိၣ် ၃, ဧၤမိၣ် ၄, ရိမ့ၤ ၃:၉-၃၁,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၅:၈-၁၃,

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤခဲလၢာ်မၤတၢ်ဒဲးဘးဒီးတချုးန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအလၤအကပီၤဘၣ်. ဒီးပဘၣ်တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤပှၤကလီကလီလၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ပှ့ၤက့ၤပှၤအဃိလီၤ.’’
ရိမ့ၤ ၃:၂၃-၂၄

ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးရ့လိာ်သးဒီးပှၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤလူၤဃုအပှၤဃုထၢဖိတဖၣ်ဒ်သိးပကရ့လိာ်ပသး ဒီးအီၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်နာ်လၢတယံာ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်ကဟဲက့ၤန့ၣ်မ့ၢ်ပကအိၣ်မူတၢ်အိၣ်မူဒ်လီၢ်လီၢ်ဧါ. ပမ့ၢ်နာ်လၢကဟဲက့ၤလၢခံတလါ, ခဲကၢာ်တနွံ, မ့တမ့ၢ်ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်န့ၣ်ပဆီတလဲပတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပမၤအီၤတနံၤအံၤ သ့ဧါ. 

ပိာ်မုၣ်တဂၤဆိကတီၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်ဘါယွၤလၢသရိာ်ပူၤလၢဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤန့ၣ်တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သရၣ်လဲၤအိၣ်သကိးအီၤလီၤ. အဝဲတဲဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် လၢအတလဲၤထီၣ်ဘါယွၤနီတဘျီလၢၤဘၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သံကွၢ်အီၤ, ‘‘ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်?’’ ပိာ်မုၣ်န့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, ယထံၣ်ပိာ်မုၣ်ကရၢခိၣ်နၢ်လၢအဟးဃဲၤ အီၣ်ပှၤဂၤအဂ့ၢ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဖၣ်လၢအကတိၤဒိၣ်လီၤအသးလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်, ဒီးအတၢ်ပာ်မၤ အသးတဖၣ်, သးစၢ်ကျဲးစၢးကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်တပိာ်ထွဲမိၢ်ပၢ်ဖံဖုအတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အကျဲ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ကွၢ် လီၤအလီတဲစိဖဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်, ဒီးပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဖၣ်တအိၣ်မူဒ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ အသိးဘၣ်. တၢ်လဲၤကမူၤကမၣ်သးအိၣ်အါမးလီၤ. သရိာ်တမ့ၢ်တၢ်အဘၣ်လၢယဂီၢ်လၢၤဘၣ်. 

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စံး ဆၢက့ၤအီၤလၢ (ရိမ့ၤ ၃:၂၃) ဒီး, ထဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤတီဝဲလိၤဝဲဒီးဂ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢ အလၢအပှဲၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအနာ်ဒီးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်တီ ပာ်လိၤအီၤ, တမ့ၢ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်နာ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤလူၤ ဃုက့ၤအသိန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤလူၤဃုက့ၤပှၤလီၤ. အဝဲအိၣ်ခိးနၤလၢနကဟဲက့ၤလီၤ. ပိာ်မုၣ်အံၤသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လီၤက့ၤ အသးလၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးဒီးအဝဲဟဲက့ၤဆူသရိာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နသးဘၣ်တံာ်တာ်, မ့တမ့ၢ် သးဟးဂီၤလၢပှၤတအိၣ်မူဒ်ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူအဃိန့ၣ်ဧါ. တၢ်ရ့လိာ်ပသးဒီးကစၢ် ယွၤလၢနီၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ပၢၤယတၢ်အိၣ်မူတက့ၢ်. မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤလၢပှဲၤမူဒါ, ဒီးကရၢဖိတဂၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတက့ၢ်. ကစၢ်ဧၢ, ယအဲၣ်ဒိးရ့လိာ်ယသးဒီးနၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လီၤ. လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤယဃ့နၤ.  အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ထံလါဟ့ကု
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 16, 2021

WHY WAIT ANY LONGER?

Bible in a Year: Amos 3, Amos 4; Romans 3:9-31, Psalm 85:8-13

“For all have sinned, and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.”  
Romans 3:23-24 NIV

God desires to be in a close relationship with His people. God is reaching out to His chosen people to enter into an intimate fellowship with Him. If we truly believe Jesus is coming soon, would we live the same way? If we believe he is going to come next month, next week, or even tomorrow, would it change what we do today? 

A woman stopped going to church for a long time. One day, the pastor visited her. She told the pastor she would not attend the church anymore. The pastor asked her why. The woman said, “I saw the women’s leaders gossiping; the elders boasting about their good deeds and acting hypocritical; the youth leaders not following our traditional worship program; church members looking at their phones in the service; and the pastors not living what they preach. So many things are going wrong. The church is not the right place for me.”

The pastor responded with Romans 3:23, “For all have sinned and fall short of the glory of God.” Only God is righteous and good. Nobody is perfect, but those who trust and depend on Jesus Christ are made righteous, not through the law, but through faith in Jesus Christ. Just like a good shepherd is looking for his sheep, God is looking for us. He is waiting for your return. He alone sees our hearts and knows our weaknesses. He still loves us with an everlasting love. Many people like me will be happy to see you come back to the church. Then, the woman realized the source of her faith and came back to church. 

Reflection

Are you frustrated or discouraged because Christians are not Christ-like? What does it mean to have a personal relationship with God to you?

Prayer

Dear Father God, please take control of my life. Help me be a responsible, growing member in my local church. Lord, I want an intimate, personal relationship with you. In Jesus’ Name I pray.  Amen.

Tharah Mu Htee Lah Hay Ku
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand