ပာ်သုသးမုာ်မုာ် ~ Keep Your Heart Calm

လါယူၤလံ ၂၆, ၂၀၂၁

ပာ်သုသးမုာ်မုာ် 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂:၁-၁၇, ရိမ့ၤ ၉:၂၂-၃၃, 
ရိမ့ၤ ၁ဝ:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၄-၁၈

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်အဂံၢ်အဘါန့ၣ်အလၤကပီၤလီၤ. ဒီးမ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်နသးအဃိဒီး ပနၢၤပနၢ်ကထီၣ်ထီ ဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပကတီၤတဘ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤ, ဒီးပစီၤပၤန့ၣ်မ့ၢ်အံၣ်စရ့လးအတၢ်စီဆှံတဂၤန့ၣ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၇-၁၈ 

မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်သုတက့ၢ်. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အဲၣ် အီၤခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ပအိၣ်မူဘၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် ဒီးဒ်ပှၤကညီတဂၤအသိး ပမၤ သကိးဘၣ်အတၢ်မၤအံၤတမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကလီကလီဘၣ်. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဖးဒိၣ်လီၤ. အဃိမ်ပကအိၣ်စံာ် အိၣ်ကျၢၤ, အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ခၢၣ်, ဒီးမၤတၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတထံၣ်ဃီတက့ၢ်. (၂စီၤပၤ ၁၈, ၂စီၤပၤ ၁၉:၁-၁၃) န့ၣ်, ပကထံၣ်ဘၣ် ယူဒၤအစီၤပၤဃံးစကံယၤ ဖဲအအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီးတၢ်ပျံၤအဆၢကတီၢ်အခါ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်ဝံယၡါယၤ လၢကတဲဘၣ်အီၤလၢ ပျံၤတၢ်ကတိၤလၢနနၢ်ဟူလၢအၤၡူၢ်အစီၤပၤအခ့အပှၤ ဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်န့ၣ်တဂ့ၤအဃိ, စီၤပၤပာ်အသးမုာ်မုာ်ဒီးယွၤအိၣ်ဒီးအီၤဒီးမၤစၢၤအီၤလၢအတၢ်လဲၤခီဖျိဒီး အတၢ်ဘၣ်ကွၢ် ဆၢၣ်မဲာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, (မၤတၢ်၂ရ:၁၃-၄၄), ကစၢ်ခရံာ်အခ့အပှၤ စီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး လၢပီၣ်လဲၣ် အသးကံၢ်ပူၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲဒီးပှၤအိၣ်လၢကဘီပူၤတဖၣ် ဖဲအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးကလံၤမုၢ်သဝံး ကိးဝဲလၢ အူၤရကျူဒိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤအကလူးတဲဘၣ်အီၤလၢအသုတပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဒီးကပာ်အသးမုာ်မုာ်အဂီၢ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဘၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤအိၣ်လၢကဘီပူၤတဖၣ် လၢကပာ်အသးမုာ်မုာ်ဒီး ပထံၣ်ဘၣ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒီး မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲလၢအမ့ၢ်တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤ အဖိခဲလၢာ်န့ၣ် လၢပတၢ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သကိး ခိဘ့းတဆံခွံအဆၢကတီၢ်အံၤ ပကဘၣ်ပာ်သကိးပသးမုာ်မုာ် ဒ်ယွၤ အိၣ်ဒီးအခ့အပှၤလၢပျၢၤတဖၣ်အသိး ပနာ်လၢ ယွၤကအိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်ပဂံၢ်ပဘါ, ပလၤကပီၤလီၤ. ပမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်အသးအပူၤ အဝဲကမၤထီၣ်ထီ ပနၢၤပနၢ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်ပကတီၤ ဒီး ပစီၤပၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပသးသမူအကဘီအံၤဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးလပီဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အခါ မ့ၢ်ပကနီၣ်အီၤဆူညါဒ်လဲၣ်. တၢ်ဆိကမိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤသ့ၣ်တဖၣ်အါဝဲသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကဘီခိၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤလီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနတြူာ်ကွံာ်ကလံၤမုၢ်တွၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ပှၤမုာ်မုာ်လၢနပူၤအဃိလီၤ.  မ်ပသုတကဒံကဒါတဂ့ၤ. မ်ပကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ, ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢတၢ်နာ်နၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်နၤအပူၤအဂီၢ်မၤစၢၤ ပှၤတက့ၢ်. လၢခရာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ယိၤၡံယၤ
ဆူကညီဘျၢထံခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ဟူရီၣ်န်, စီးသ်ဒခိၣ်တၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 26, 2021

KEEP YOUR HEART CALM

Bible in a Year: 1 Chronicles 1, 1 Chronicles 2:1-17; Romans 9:22-33,
Romans 10:1-4; Psalm 89:14-19

“For you are the glory of their strength. In your favor, our horn will be exalted. For our shield belongs to Yahweh, our king to the Holy One of Israel.”  
Psalm 89:17-18 WEB

May the grace and peace of God and Jesus Christ be with you! Dear beloved brothers and sisters, it is a blessing to know the God Who created heaven and earth. It is not trivial that we as humans get to be involved in His kingdom work.  This is indeed a great blessing. Therefore, let us remain firmly in Him and continually serve Him all the more. From 2 Kings 18 and 19:1-13, we learn that Hezekiah was distressed and fearful when he heard threats from officers of the king of Assyria. God gave a message through Prophet Isaiah that calmed the heart of the king. In times of trouble and distress, God was with King Hezekiah. Similarly, from Acts 27:13-44, we learn that when Paul, the apostle of Jesus Christ, was in the sea caught in the midst of a storm called Euroclydon, God’s angel told him not to be afraid and keep his heart calm.  Paul also told those in the ship to keep their hearts calm. From the scripture, we know God was with them. We, children of the Most High, need to keep our hearts calm while going through the COVID-19 pandemic. Just like our forefathers, we need to hold onto the belief that God is with us. God is our strength and glory. If we seek His favor, he will exalt us. God is our Shield and our King. 

Reflection

How do we navigate life full of storms? There are many suggestions and plans. But, there is only one Captain, who is Christ. 

Prayer

Dear Jesus Christ, thank you for protecting us the midst of storms of life and keeping our hearts calm in You. Please help us not to waiver, but to remain in You and grow in believing and loving You. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Rev. Yoshi Ya
Su Nya Karen Baptist Church
Huron, South Dakota