ပာ်ကဖၢလၢနသးတဂ့ၤ ~ Don’t Be Proud

လါယူၤလံ ၂၈, ၂၀၂၁

ပာ်ကဖၢလၢနသးတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၉-၄၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅,
ရိမ့ၤ ၁၁:၁၁-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၉-၂၉

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မ့ၢ်ပဲာ်တဲာ်ကွံာ်နၤလၢသ့ၣ်စၤယံးမံၤအလိၤ, ဒီးထီထီၣ်နၤလၢသ့ၣ်စၤယံးဂ့ၤန့ၣ်ဒီး, ကထီထီၣ်က့ၤအဒ့အဖီ​နီၢ်​နီၢ်တဖၣ်လၢအထံးဒၣ်ဝဲအလိၤ, အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.’’
ရိမ့ၤ ၁၁:၂၄

ကစၢ်ယွၤတ့လီၤတၢ်ဝံၤခဲလၢာ်အလီၢ်ခံ, တ့လီၤဝဲပှၤကညီဒီးပာ်အီၤလၢဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ်အလီၢ်ဒီးပာ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီထဲ တမံၤလၢအမ့ၢ်အီၣ်တဂ့ၤလီၤ. ခီဖျိ တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးအတၢ်ဒဲးဘးလၢ အဲၣ်ဒိးဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်အလၤအဃိ, ပှၤကညီ တဒိကနၣ်တၢ်, မၤဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးဒီးဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ်အလီၢ်, ဒီးဘၣ်ကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ တုၤဒၣ်လဲာ်ဆဲးကျိးက့ၤဒီးယွၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤ, ပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ပထံၣ်ဘၣ် အါ တက့ၢ်တသ့ၣ်နီၣ်တဒိကနၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဘၣ်အဃိ, ကဲထီၣ်က့ၤပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိအိၣ်ဝဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ် ပှၤလၢအတ့လီၤပာ်လီၤပှၤအဃိအဝဲတပာ်လီၤတဲာ်ပှၤဘၣ်. ဆၢဝဲလၢပှၤကညီခဲလၢာ်ကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. အဃိ ယွၤဃုထၢက့ၤအချံအသၣ်တနီၤလၢကမၤက့ၤအတၢ်မၤ, ဒ်သိးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢဝဲပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤအသိး ပှၤတဒူၣ်ဘၣ်တဒူၣ်စ့ၢ်ကီးဃုထၢဝဲလီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢ အဃုထၢဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢကကဲထီၣ်ပှၤတကလုာ်လၢယွၤဃုထၢအီၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ဖဲ ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၉-၃၄, ဒီး ၅ န့ၣ်, ယွၤဃုထၢစီၤယၤဘ့းဒီးဃ့ဝဲလၢယွၤကဒုးလဲၢ်ထီၣ်အကီၢ်အဃၢၤတဖၣ်ဒီး တၢ်အၢသုတဘၣ်အီၤ တဂ့ၤလီၤ. ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ် အဃ့ဝဲန့ၣ်ယွၤဟ့ၣ်ဝဲလီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ဖဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၉-၂၉ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢစီၤဒၤဝံးဒ်အမ့ၢ်အပှၤဃုထၢတဂၤအသိးလီၤ. ယွၤအစုအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဒီးအီၤ, ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အီၤ, ဒုၣ်ဒါတဟံးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢအီၤဘၣ်. ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအချံအသၣ်တဖၣ် လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤစ့ၢ်ကီး, ကစၢ်ယွၤဃုထၢ ပှၤတခီဘီမုၢ်ဒ် စီၤပီလူး, နၤဒီးယၤ သ့ၣ်တဖၣ်လၢပကမၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တမံၤလၢပကဘၣ်ပလီၢ်ပဒီသးမ့ၢ်တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးလီၤ. တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသး မၢပထိၣ်သတြီၤလီၤပသးလၢပှၤအဂၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ တၢ်သးကွံတဖၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသး လ့ပစီပှၤလၢ ပကဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်လၤကပီၤ လၢအမ့ၢ်ထဲယွၤအတၢ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးတဖၣ် မၤဘၣ်ဒိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢတဖၣ်နးနးကလဲာ်သ့လီၤ. အဃိသး, မ်ပသုတပာ်ကဖၢလၢပသးတဂ့ၤ. ဒ်ပမ့ၢ်သ့ၣ်စၤယံးအမံၤတဖၣ်အဒ့အသိး, ပမ့ၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးဒ်ခိၣ်နၢ် တမ့ၢ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်လၢစီၤပီလူးအစိၤအခါန့ၣ် တၢ်ကကွံာ်တ့ၢ်ပှၤသ့လီၤ. ခ့ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ မ့ၢ်လၢသ့ၣ်စၤယံးအမံၤတဖၣ် အဒ့, ယွၤအပှၤဃုထၢတဖၣ်, ခီဖျိလၢ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး, တၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, ဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်အီၤ, ဘၣ်တၢ် မၤမဲာ်ဆှးအီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအါမးန့ၣ်လီၤ. မ်ပကဒုးဒီးထီဒါတၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးလၢယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢကျဲမနုၤအပူၤ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်အဲၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤထူၣ်ဖျဲးယၤလၢတၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်သးဖှံ 
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အါအိၣ်ဝၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 28, 2021

DON’T BE PROUD

Bible in a Year: 1 Chronicles 4:9-43, 1 Chronicles 5; Romans 11:11-32;
Psalm 89:19-29

“For if you were cut out of that which is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more will these, which are the natural branches, be grated into their own olive tree?”  
Romans 11:24 WEB

After creating all things, God created man and put him in the garden of Eden. There was only one rule: “Don’t eat that fruit.” Due to the sinful pride that wanted to be like God, man disobeyed God and was banished from Eden. Man became alienated and disconnected from God. Today, there are many believers who deliberately disobey God and become disconnected from God. Our Creator does not forsake us. It is His desire that all men will be saved. As a result, God chooses some to dedicate their lives in serving God and bringing people to Christ for salvation. God chooses individuals as well as groups of people. The Israelites were chosen as God’s people. We learn from 1 Chronicles 4:9-24 and 5 that Jabez was chosen by God. Jabez asked God to bless him by enlarging his border and protecting him from harm. God granted his wishes. If we read Psalm 89:19, we will also see God’s purpose and plan for David as His chosen one. God’s hand was with him, strengthened him, and granted him victory over his enemies. God continually blessed David’s descendents. 

Today, God also chooses you and me, who are gentiles, just like He chose Paul. One thing we must always keep in check is pride. Pride makes us compare ourselves with others and creates envy in us. Pride leads us to take the glory and praise that belongs to God. Prideful leaders can severely hurt the church and faith-based organizations. Therefore, let us not be proud. As branches of a wild olive tree grafted into a natural good olive tree, we can be cut off if we are proud like the gentile Christian leaders during Paul’s time. Today, those chosen by God, branches of the wild olive tree, are cut off, shamed, and destroyed because of pride. Let us fight against pride with God’s help!

Reflection

In what ways do you need to be less prideful and more loving? 

Prayer

Dear God, please free me from pride. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Pastor Tha Phwee
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa