နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲ ~ Teach Me Your Way

လါယူၤလံ ၁၈, ၂၀၂၁

နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဧၤမိၣ် ၆, ဧၤမိၣ် ၇, ရိမ့ၤ ၄:၁၆- ၂၅, ရိမ့ၤ ၅:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၆:၁၁- ၁၇,

‘‘နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲတက့ၢ်, ယွၤဧၢ, ယကလဲၤတၢ်လၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ. ဘိးထီၣ်ယသးလၢယကပျံၤနမံၤတက့ၢ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၆:၁၁

လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လၢစီၤဒၤဝံး အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, သန့ၤအသးလၢယွၤ အနီၢ်ကစၢ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီး တအဲၣ်ဒိးသန့ၤအသးလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လၢအသ့ၣ်ညါဝဲပာ်စၢၤဘၣ်. ဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ကစၢ်ယွၤဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ, တၢ်ဖးကစၢ်ယွၤ  အကလုၢ်ကထါလီၤ. လံာ်စီဆှံမ့ၢ် လံာ်တဘ့ၣ်လၢဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ပသးသမူအတၢ်ခူသူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ် အန့ၣ်လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးယွၤအတၢ်တိာ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး အနီၢ်ကစၢ် ဃုနၢ်ပၢၢ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်တိာ်လၢအဂီၢ် လၢကဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်တီတၢ်လိၤ သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်, အသးကစဲးဘူး ဒီးကစၢ်ယွၤ, ဒီးကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢယွၤအပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ၂၀၁၉နံၣ် အဆၢကတီၢ်ယပါအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်, တံၤသကိး သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤခရံာ်ဖိတံၤသကိးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, သ့ၣ်နီၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါအီၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်သးဂ့ၤထီၣ်တဘျီဘျီ, ဒီးနးထီၣ်ဝဲတဘျီဘျီ, ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကိၢ် ဘၣ်ဂီၤတၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်စံးဝဲ, ပှၤဆါဒ်န့ၣ်အသိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်အအါကတၢၢ် အိၣ်မူဘၣ်ဝဲထဲဃုလါန့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်အါမးလီၤ. တနီၤတဲယပါလၢကဘၣ်အီဝဲဒၣ် သ့ၣ်ဂံၢ်ဝၣ်စဲကသံၣ်ကသီ, တနီၤဟ့ၣ်ကူၣ် လၢကကွဲးကကါဆီတလဲဒၣ်အသးအသီတဖျၢၣ်, ဒီး တနီၤစံးလၢ ကအိၣ်ထဲတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီး ကစၢ်ယွၤ ကမၤဘျါက့ၤအီၤလီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအါမး မၤသဘံၣ်သဘုၣ် အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တနံၤဖဲမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ် ကတိၤတၢ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးစံးဝဲ, ယနၢ်ဟူ,  ယနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်လၢယဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤအကျဲလၢယတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲတအိၣ်ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးနီတမံၤလၢၤဘၣ်. ထဲတမံၤကအိၣ်မူဝဲ ဒ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်  လၢအဝဲအဂီၢ်အသိး, ကဒိးသန့ၤထီၣ်အသး လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤနဃ့ဘါထုကဖၣ်တဘျီဘျီဒ်လံာ်စီဆှံတတီၤဝဲအံၤအသိးဧါ. ဖးကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါကိးနံၤ, ရ့လိာ်သးဒီးကစၢ်ယွၤ, ဘူၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤဒီး, အိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲတက့ၢ်, ယွၤဧၢ, ယကလဲၤတၢ်လၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ. ဘိးထီၣ်ယသးလၢယကပျံၤနမံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မူဒါလၢပှဲၤ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 18, 2021

TEACH ME YOUR WAY

Bible in a Year: Amos 6, Amos 7; Romans 4:16-25, Romans 5:1-11;
Psalm 86:11-17

“Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth! Grant me purity of heart, so that I may honor you.”  
Psalm 86:11 NLT

We can glean from this scripture that David wanted to know God more and depend on the truth from God Himself, and not the law he already knew. To know God’s truth, the best way is to study the Bible, which reveals the secrets of living. The Bible teaches us about God and His purpose for us. David himself sought to understand God’s plan and purpose for him to depend on the truth of God, draw his heart very close to God, and remain steadfast in God.

In 2019, my father was diagnosed with cancer. Family members, church members, and friends all over the world prayed for him and blessed him. There were ups and downs with his health condition. The family was very worried. The doctor said patients like him usually have no more than six months left to live. There were many suggestions. Some said to take indegenous herbal medicine, others advised to have a heart transplant, and then there are those who said to just have faith and pray.  All of these suggestions are confusing. But, one morning, he talked to the family and said, “I hear and understand God’s purpose for me and His plan for my life.” Since then, he had no fear.  The only important thing for him is to live out God’s purpose for him and depend on God’s truth.  

Reflection

Have you ever prayed like David prayed in the scripture we read today? Read the word of God, have fellowship with Him, worship Him, take time to be with Him, and firmly trust in Him.

Prayer

Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth! Grant me purity of heart, so that I may honor you. In Jesus’ Name I pray.  Amen.

Tharah Moo Dah Lae Bwe
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand