တၢ်အိၣ်မူလၢတဘၣ်ယွၤအသး ~ A Life That Does Not Please God

လါယူၤလံ ၈  , ၂၀၂၁

တၢ်အိၣ်မူလၢတဘၣ်ယွၤအသး 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၆, ၂စီၤပၤ ၁၇, မၤတၢ် ၂၆:၂၄-၃၂,
မၤတၢ် ၂ရ:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၁:၈-၁၆ 

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယပှၤဂီၢ်မုၢ်တဒိကနၣ် ယကလုၢ်ကထါဘၣ်, ဒီးအံၣ်စရ့လးတဘၣ်အသးလၢယၤဘၣ်. ဒီးယပျၢ်အီၤဆူ အသးအၢအပူၤလီၤ. လဲၤဝဲလၢအကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်ဒၣ်ဝဲအပူၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၁:၁၁-၁၂

ဖဲ ၂စီၤပၤ ၁၆ န့ၣ် ပဖးဘၣ် ယူဒၤစီၤပၤ, စီၤအၤဃး, အဂ့ၢ်လီၤ.  စီၤအၤဃးကဲစီၤပၤန့ၣ်အသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီး ကဲစီၤပၤလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤတဆံဃုနံၣ်လီၤ. ပမၤလိဘၣ်လၢအဝဲ တမၤဘၣ်တၢ်အလိၤလၢယွၤအမဲာ်ဒ်အပၢ် စီၤဒၤဝံးအသိးဘၣ် (၂စီၤပၤ ၁၆:၂). စီၤအၤဃး ဆိၣ်ကဲၤ တၢ်နၢမူ လၢကစၢၢ်ကဆူးဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်နိၣ်အဖိခွါအပူၤ, ဒီးဆိၣ်ကဲၤထီၣ်အဖိလၢမ့ၣ်အူ ဒ်ပှၤကလုာ်တဖၣ်အတၢ်မၤသးဘၣ်အၢအသိးအဃိ, ယွၤဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢပှၤအံၣ်စ ရ့လး ဖိအမဲာ်ညါလီၤ (၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၃). ပတၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီစံးဘၣ်ပှၤ, တၢ်အိၣ်မူလၢတဘၣ်ယွၤအသး ဒီးစီၤအၤဃးအတၢ်အိၣ်မူမ့ၢ် တၢ်အိၣ်မူအဒိအတဲာ်လၢတဘၣ်ယွၤအသး န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤအၤဃးအိၣ်မူလူၤထွဲဝဲဒၣ် စီၤပၤအဂၤတဖၣ်အခံ, ဒီးလုၢ်တၢ်ပာ်တၢ်ဆူတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်, တ့ဘၤလးကစၢ်အဂီၤသိအသးတဖၣ်, ဒီးဆိၣ်ကဲၤ တၢ်နၢမူတဖၣ်လၢသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်လီၢ်ထီတဖၣ်အဖီခိၣ်, တၢ်စိခိၣ်တဖၣ်အလိၤ, ဒီး သ့ၣ်သံကစဲာ်အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲဟံးန့ၢ်ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤ,  ဒီးထူဧိၤလွဲဧိၤ, လၢအထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤ, ဒီးစီၤပၤအဟံၣ် အတၢ် လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အပူၤ, ဒီးဟ့ၣ်ဝဲဆူအၤၡူၢ်အစီၤပၤ တံံးလကးပံးလန့စ့ၢ်လီၤ. အၤၡူၢ်အစီၤပၤဒိကနၣ်အကလုၢ်ဒီး လဲၤထီဒါ စူၤရံအစီၤပၤရစံၣ်, မၤနၢၤဝဲဒီးစိာ်မၢကဲကုၢ်, ဒီးမၤသံဝဲစ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် မ့ၢ်စီၤအူၤရံၤယၤလီၤ. စီၤအူၤရံၤယၤမၤထွဲစီၤပၤအတၢ်နဲၣ်လီၤ ဒီးမၤထီၣ် တၢ်လုၢ်လီၢ် အိၣ်ဒီးအက့ၢ်အဂီၤလၢ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အတၢ်လုၢ်လီၢ်အိၣ်လၢဒၤမ့ၤစ့းန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤအၤဃး စိာ်ကွံာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်လီၢ်တိၢ်, သုးကွံာ်အလီၢ်, ဒီး လၢအလီၢ်န့ၣ်လုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်ဆူ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အတၢ်လုၢ်လီၢ်လီၤ. စီၤပၤအၤဃးမ့ၢ်စီၤပၤ လၢအပိာ်အကျဲဒၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲနာ်ဝဲ, ပာ်ဒိၣ်ဝဲ, ဒီးသန့ၤအသး လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤတဖၣ် အါန့ၢ်ဒံးကစၢ်ယွၤ အနီၢ်ကစၢ်, ဒီးမၤတရီတပါယွၤလီၤ. စီၤပၤအၤဃးဒါလီၤကျဲ ဒ်သိး ယူဒၤအဘီမုၢ်ကဟးဂူာ်ဟးဂီၤလၢခံန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤအၤဃးသံဝံၤ ဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤကွံာ်အီၤလၢ အပၢ်တဖၣ် လၢစီၤဒၤဝံးအဝ့ၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်တဟဲစိာ်ဘၣ် အီၤလၢအံၣ်စရ့လးအစီၤပၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနသးသမူအပူၤတလီၢ်လီၢ် မ့ၢ်နသန့ၤနသးလၢပှၤကညီအါန့ၢ်ဒံး နသန့ၤနသးလၢယွၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပၢ်ဧၢ, နဲၣ်ယၤဒ်သိးယကအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသး ဒီး သန့ၤနသးလၢနၤထီဘိတဘိယူၢ်ဃီၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်ဆၢ
ဟိၣ်စဲနၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 8, 2021

A LIFE THAT DOES NOT PLEASE GOD

Bible in a Year: 2 Kings 16, 2 Kings 17; Acts 26:24-32, Acts 27:1-12;
Psalm 81:8-16

“But my people didn’t listen to my voice. Israel desired none of me. So I let them go after the stubbornness of their hearts, that they might walk in their own counsels.”  
Psalm 81:11-12 WEB

We read about King Ahaz in 2 Kings 16. Ahaz was 20 years old when he became king and he reigned for 16 years. We learned that Ahaz led a life that did not please God (2 Kings 16:2).  Ahaz burned incense in the Valley of Ben Hinnom and sacrificed his children in the fire; because Ahaz did things detestable to the Lord, he was driven out before the Israelites (2 Chronicles 28:3). The title of our devotional today is “A Life that Does Not Please God” and Ahaz exemplified that kind of life. He followed other kings, offered sacrifices to idols, worshipped Baal, and burned incense at the high places, on the hilltops and under every spreading tree. He took treasures from the temple and the royal palace and presented them to the King of Assyria, Tiglath-Pileser, who agreed to support Ahaz by attacking and seizing Damascus. The king of Assyria deported and enslaved the people and also killed Rezin, the king of Aram. At that time, Uriah was the priest. He followed Ahaz’s instructions to build an altar in the pattern of the temple in Damascus. Ahaz moved the altar of burnt offering, the bronze altar, and offered sacrifices to the pagan altar instead. Ahaz did as he pleased. He honored and depended on early kings greater than he did on God. Ahaz committed sacrilege and paved the way for the future fall of Judah. Ahaz died and was buried with his ancestors in the City of David, but he did not earn the privilege of being placed in the tombs of the kings of Israel.  

Reflection

Is there any place in your life where you rely on men more than God? 

Prayer

Dear God, direct my life to please you and depend on you always.
In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Rev. Gaynay Hser
Hosanna Baptist Bible School and College
St. Paul, Minnesota