တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် ~ Obedience Is Important

လါယူၤလံ ၁၃ , ၂၀၂၁

တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၂၄:၈-၂၀, ၂စီၤပၤ ၂၅, ရိမ့ၤ ၁:၁၈-၃၂, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၈-၁၂

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပအိၣ်ပဆိးလၢနဂၢၤတဖၣ်အပူၤမုၢ်တနံၤ, ဂ့ၤန့ၢ်ပအိၣ်လၢအဂၤတပူၤအနံၤတကထိန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. ယဃုထၢတၢ်ပၢၤကျဲစၢၤအလီၢ်လၢ ယကစၢ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ယအိၣ်ယဆိးလၢ ပှၤတတီတလိၤအဒဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၉

တၢ်တဲဝဲဒၣ်တဘျီ, လၢပှၢ်တပှၢ်အပူၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီးကမါတဘ့ၣ်လီၤ. လၢကမါအဃၢၤန့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး ဒီးထိၣ်ဒ့ၣ် ဒီမိၢ်ဖါခံဘ့ၣ်ဒီး အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လဲၤလၢကမါအပူၤ, လိာ်ကွဲထံဒီးဃုအီၣ်အဆၣ်လီၤ. ထိၣ်ဒ့ၣ်ဒီမိၢ်ဖါခံဘ့ၣ် အဖိတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မုာ်ဘၣ်အသးလၢအလိာ်ကွဲဘၣ်ထံလၢကမါတဘ့ၣ်န့ၣ်အပူၤလီၤ. ဒီးအမိၢ်စံးဘၣ်အီၤ, ထံတနိၣ်အံၤပဟဲလိာ်ကွဲအီၤသ့ထဲလၢမုၢ်ဆါခီန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်မုၢ်နၤခီန့ၣ်ပဟဲလိာ်ကွဲထံအံၤ တသ့ဘၣ်. လၢထံနိၣ်ကပၤအံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤလၢကဟဲအီၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနၤန့ၣ် လၢထိၣ်ဒ့ၣ်ဖိအကျါ တဘ့ၣ် မ့ၢ်လၢတဒိကနၣ်အမိၢ်ဒီးအပၢ်ကလုၢ်ဘၣ် ဒီးဟးထီၣ်ခူသူၣ်လၢမုၢ်နၤယိာ်ဖဲပှၤဂၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်အခါ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲထိၣ်ဒ့ၣ်ဖိအံၤလိာ်ကွဲထံအခါန့ၣ် တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤတဒုဟဲဖီၣ်အီၣ်ကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တဲဖိအံၤ မ့မ့ၢ် တၢ်လၢအယိယိဖိဘၣ်ဆၣ်, ပကထံၣ်ဘၣ်လၢပလီၤဂာ်လၢ ထိၣ်ဒ့ၣ်ဖိအံၤလၢကျဲအါဘိလီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပမ့ၢ်တဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲကပၢၢ်ထီၣ်လၢပကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲ လံာ် ၂စီၤပၤ ၂၄ ဒီး ၂၅ အပူၤ, ပမၤလိဘၣ် လၢစီၤပၤယဟိၤယါခံၣ်, စီၤပၤစံးဒကံယၤတဖၣ် စ့ၢ်ကီးတလီၤဆီလၢထိၣ်ဒ့ၣ်ဖိလၢတကနၣ်အမိၢ် အကလုၢ်ဘၣ်. ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအဃိ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤအၢမၤသီအီၤ လၢဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤအကလုၢ်ကထါစံးဘၣ်ပှၤ, မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအဒိကနၣ်ယကလုၢ်န့ၣ် ကအိၣ်မံသူၣ် မံသး, ဒီးကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အၢတၢ်သီ အတၢ်ပျံၤ န့ၣ်လီၤ. ဒိကနၣ်တၢ်န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်လုၢ်တၢ်, ဒီးစူၢ်တၢ်န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်သိဖါအသိ တက့ၢ်လီၤ (၁ ၡမူၤအ့လး ၁၅:၂၂). ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ခရံာ်စံးဝဲဒၣ်, ‘‘နမ့ၢ်အဲၣ်ယၤဒီးတိၢ်န့ၢ်ယတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်.’’                    

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. တၢ်မနုၤမၤစၢၤနၤလၢ နကဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလဲၣ်. တၢ်မနုၤမၤတံာ်တာ်နၤလၢနကဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကဒိကနၣ်နကလုၢ် ဒီး ဝံသးစူၤနီဟးထီၣ်ကွံာ် ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအတြီဆၢပှၤလၢ ပကဒိကနၣ်နၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူဖီ                                                                             
ဂ့ၤမူအါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
မ့ၣ်လ်စီကံ, ဝ့းစ်ခီၣ်န်စဲၣ်န်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 13, 2021

OBEDIENCE IS IMPORTANT

Bible in a Year: 2 Kings 24:8-20, 2 Kings 25; Romans 1:18-32; Psalm 84:8-12

“For a day in your courts is better than a thousand. I would rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.”  
Psalm 84:10 WEB

Once, there was a lake in a forest. A duck family lived near the lake. Everyday, they went to the lake, played and searched for food. The parents and the children had a lot of fun spending time on the lake. Mother duck warned her children, “We only come to play in the lake during daytime. We cannot come here at night because there is a beast that will devour us.” One night, one of the children ducks disobeyed his parents and sneaked into the lake. Just as his mother said, the beast caught and devoured the young duck. While this story may be simple, we will find that we can be like that young duck in so many ways. When we disobey God, troubling consequences automatically appear.  In 2 Kings 24 and 25, we learned that King Jehoiachin and King Zedekiah were no different from the little duck that disobeyed its parents. Because of their disobedience of the word of God, they were defeated and ill-treated by the Babylon king. 

The word of God tells us that if we obey God, we will be fulfilled and freed from the fear of evil. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams” (1 Samuel 15:22). Jesus said, “If you love me, keep my commandments.”

Reflection

Obedience to God is most important in our lives. 
What helps you to obey God? What distracts you from obeying God?

Prayer

Dear Father God, help us to obey Your word and please drive away anything that hinders us from obeying You. We pray in Jesus’ Name. Amen

Pastor Too Paw
New Life Abundantly Karen Baptist Church
Milwaukee, Wisconsin