တၢ်ထုကဖၣ်ဒုးထံၣ်ပှၤလၢယွၤအလၤကပီၤအတၢ်မၤလီၤလး ~ Prayer Opens Our Eyes To God’s Glorious Miracle

လါယူၤလံ ၁၀ , ၂၀၂၁

တၢ်ထုကဖၣ်ဒုးထံၣ်ပှၤလၢယွၤအလၤကပီၤအတၢ်မၤလီၤလး 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၉:၁၄-၃၇, ၂စီၤပၤ ၂၀, မၤတၢ် ၂၈:၁-၁၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၃:၁-၁၈

‘‘ဒီးစီၤပီးပျံၤအပၢ်အိၣ်မံနီၤဘၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်, ဒီးတၢ်ဟၢဖၢဝံာ်လီၤ. ဒီးစီၤပီလူးလဲၤနုာ်ဆူအအိၣ်, ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဒီးပာ်အစုလၢအလိၤဒီးမၤဘျါက့ၤအီၤလီၤ.’’
မၤတၢ် ၂၈:၈

ဖဲ ၁၉၈၆ နံၣ်န့ၣ်, ယစးထီၣ်ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢ်ကဒံကဒါအကတီၢ်လီၤ. တနံၤယကွၢ်က့ၤဖၣ်ကပူၤဒီးထံၣ်ဘၣ်လၢ ဟုသးအိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်တစဲးလီၤ. မ့ၢ်ယကမၤဒ်လဲၣ်. ဖဲန့ၣ်, ယသးပၢၢ်ထီၣ်လၢ ယကမၤကွၢ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. 

ယလဲၤဆူသရိာ် ဒီးယဘါထုကဖၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢယတၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ, ‘‘ယွၤဧၢ, ယတၢ်ကီတၢ်ခဲ ယတတဲဘၣ်ပှၤနီတဂၤဘၣ်. ယတဲဘၣ်ထဲနၤတဂၤဧိၤလီၤ. မၤတၢ်လၢယဂီၢ်ဒ်သိး ယကထံၣ်ဘၣ်နစိကမီၤ နတၢ်မၤလီၤလးဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်သး လၢယဂီၢ်လၢယကမၤနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်တက့ၢ်.’’

လွံၢ်သီတသီအီၣ်မ့ၤဝံၤ, ဟါကအီၣ်မ့ၤဟုသးတအိၣ်လၢၤဘၣ်. တစိၢ်ဖိ သးပှၢ်မုၣ်တဂၤဟဲစိာ်ဒီးဟုသးလီၤ.  ယတဲအီၤ, ‘‘တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. နမ့ၢ်တဟဲစိာ်ဟုသးအံၤအဃိ လၢဟါ ယကအီၣ်မ့ၤအဂီၢ်,  ဟုသးတအိၣ်လၢၤ ဘၣ်.’’ အဝဲစံးဘၣ်ယၤ, ‘‘ဘၣ်မနုၤ နတတဲတၢ်နီတမံၤလဲၣ်.’’

လၢခံတနံၤဟံၣ်ပူၤအိၣ်ထဲယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအိၣ်ဝဲ, ‘‘ကကိးထီၣ် ယၤဒီးယကစံးဆၢအီၤလီၤ. တုၤအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဒီးယကအိၣ်ဒီးအီၤယကမၤပူၤမၤဖျဲးအီၤ, ဒီးမၤလၤကပီၤအီၤလီၤ’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁၅).  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ ဒီး တၢ်မၤဘျါက့ၤတၢ် အစိကမီၤလၢအဟဲခီဖျိ လၢတၢ်ထုကဖၣ် တုၤအိၣ်ဘၣ်နၤဒ်လဲၣ်.                                             

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိဧၢ, နသိၣ်လိပှၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်, နအဲၣ်ဒိးလၢပကတဲဘၣ်နၤလၢပဂ့ၢ်ပကျိၤ, ပတၢ်ကီတၢ်ခဲ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနမ့ၢ်ကစၢ်လၢအသးအိၣ်ပှၤအဃိ ယစံးဘျုးနၤလၢခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိၣ်သးတီ
စံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
အဲလ်ဘၢးထ်လံ, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 10, 2021

PRAYER OPENS OUR EYES TO GOD’S GLORIOUS MIRACLE

Bible in a Year: 2 Kings 19:14-37, 2 Kings 20; Acts 28:1-16; Psalm 83:1-18

“The father of Publius lay sick of fever and dysentery. Paul entered in to him, prayed, and laying his hands on him, healed him.”  
Acts 28:8 WEB

In 1986, I began pastoring a church when the time was hard and unstable. One day, I found there was only a little rice left in the kitchen. What am I supposed to do? I decided to test the Lord.

I went to church and I prayed. I told God about my problems. I said, “God, I will not tell anyone about my trouble. I will tell You only. Do something for me so I can see your power and miracle, which will become my testimony in the work You called me to do.”

Four days passed. There was no more rice for dinner. In a little while, a woman came and brought me some rice. I told her, “Thank you very much. If you did not bring this rice, I would not have anything to eat for dinner. ” She asked me, “Why didn’t you tell anyone?”

The next day, I received many more blessings by God’s grace. God promised us, “He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him, and honor him” (Psalm 91:15).

Reflection

How is the provision and healing power of prayer present with me today?

Prayer

Dear God, You taught us to pray and You desire that we communicate with you about our lives and our challenges. It is because you care about us. Thank you in Jesus’ Name. Amen

Rev. Tha Htaw
Zion Karen Baptist Church
Albert Lea, Minnesota