စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ် ~ Praise God In All Things

လါယူၤလံ ၂၉, ၂၀၂၁

စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၢ်တၢ် ၆, ရိမ့ၤ ၁၁:၃၃-၃၆, ရိမ့ၤ ၁၂:၁-၂၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၃၀-၃၇

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်လၢအပူၤ, ဒီးကဲထီၣ်လၢအစုပူၤဒီးအိၣ်ဝဲလၢအဂီၢ်လီၤ. မ်တၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်’’
ရိမ့ၤ ၁၁:၃၆

ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်လီၤ. အိၣ်လၢပှဲၤဝဲဒီးအတၢ်ထူးအတၢ်တီၤ, အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ဖးသ့ဒီးအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဃုာ်ဒီးအလၤကပီၤလီၤ. လၢမူခိၣ်အဖီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤထံၣ်န့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဂာ်ဒီးယွၤ, တသ့ ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်ဒီးတအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်လီၤ. ထဲကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤလၢပှဲၤဝဲဒီးတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ယွၤလၢပှဲၤဒီးမနုၤတဖၣ် လဲၣ်.

(၁) ယွၤလၢပှဲၤဝဲဒီးအတၢ်ထူးအတၢ်တီၤဒၣ်ဝဲလီၤ (ဃးကဲ ၂:၈) – ယွၤစံးဝဲဒၣ်လၢကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ခဲလၢာ် န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲအတၢ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်မ့ၢ်လၢအဝဲတ့လီၤဝဲခဲလၢာ်အဃိ ဒီး မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးအီၤ ခဲလၢာ်လီၤ. ပှၤထူးပှၤတီၤထဲသိးဒီးယွၤန့ၣ်ပကလဲၤဃုန့ၢ်အီၤဖဲလဲၣ်. 

(၂) ယွၤလၢပှဲၤဝဲဒီးအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ဖးသ့ဒၣ်ဝဲလီၤ (၁မိၤၡ့ ၁, ၂) – ယွၤတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒီးရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဒၣ်ဝဲ လၢအလီၢ်အလီၢ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်လီၤ. အကမူၤကမၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. တ့လီၤပှၤကညီဒၣ်လဲာ်အက့ၢ်အဂီၤအလီၢ်တက မၣ်နီတမံၤဘၣ်. ယွၤမၤတၢ်သ့ခဲလၢာ် ဒီး နၢ်ပၢၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အဃိ မၤကမၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်. လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ.

(၃) ယွၤလၢပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါထံၣ်တုၤကွၢ်ဖျါခဲလၢာ်လီၤ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁-၆, ယၡါယၤ၅၅:၈-၉) – ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤလးဝဲ ဒိၣ်မးတုၤဒၣ်လဲာ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဃုသ့ၣ်ညါအီၤတသ့တထီၣ်ဘးဝဲဘၣ်. အိၣ်ထီၣ်ထီဝဲဒီးယံၤမးဝဲလီၤ. ယွၤအတၢ်ဆိမိၣ်, အတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤမတၤတဂၤမးတဲဆိအီၤတသ့တဘၣ် နီတဂၤဘၣ်. အိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤဒၣ်ထဲလၢယွၤတဂၤဧိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ယွၤအိၣ်ဝဲဒီးအဘျုးဒိၣ်အဖှိၣ်တီၤလၢပှၤ လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤအဂီၢ်ထူးထူးတီၤတီၤလီၤ. တၢ်ကိးမံၤအိၣ်ဝဲ လၢအစုပူၤ ဒီး အဝဲကတဲာ်ကတီၤပာ်တၢ်မူအထူအယိာ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိကိးဂၤဒဲး လၢအစူၢ်အီၤနာ်အီၤအဂီၢ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်တဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

အဆၢကတီၢ်အိၣ်ဝဲတဘျီဘျီလၢနသးဟးဂီၤမ့ၢ်လၢနတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ယွၤဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိဧါ. ဒ်နမ့ၢ်ပှၤစူၢ်နာ်ယွၤအသိး, နကဘၣ်မၤမနုၤလၢနကဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှံးတၢ်သးမံလၢယွၤအပူၤ ဒီး တမ့ၢ်လၢနတၢ်သ့ၣ်ညါနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲအပူၤန့ၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢပကဲဘၣ်နဖိအဃိလီၤ. နဲၣ်လိပှၤလၢပကစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်လွဲၢ်မူ
ထြံနထံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
မ့ၤပၢၤလ်ဝိးဒ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 29, 2021

PRAISE GOD IN ALL THINGS

Bible in a Year: 1 Chronicles 6; Romans 11:33-36, Romans 12:1-21;
Psalm 89:30-37

“For of him, and through him, and to him are all things. To him be the glory for ever! Amen.”  
Romans 11:36 WEB

God is omnipotent. All riches, wisdom, and glory belong to God. In heaven or on earth, there is no one like God. Only God is absolute perfection in everything, lacking in nothing. Let us try to understand how God is perfect!

(1) God is perfect with all the riches (Haggai 2:8) – God says the silver and the gold are His. Everything is created by God and therefore everything belongs to God. Where can we find someone richer than God?

(2) God is perfect with planning (Genesis 1, 2) – God made everything and His plan for creation is perfect. There is no mistake in God’s plan. God has made no mistakes in His creation of humans.  His ability to do all things and comprehend all matters prevents Him from making mistakes. God is truly amazing. 

(3) God is perfect with knowledge (Psalm 139:1-6; Isaiah 55:8-9) – God’s perfect knowledge is too wonderful for humans to understand. His wisdom is too lofty and far above us to fathom. All-encompassing knowledge resides in God alone. 

God is also perfectly generous with grace and compassion for those who believe in Him. Everything is under God’s control and He has a prepared heavenly place for us who put our trust in Him. Let us continually praise God forever and ever! 

Reflection

Have you ever felt disappointed because you could not understand God and His plan? As believers, what do we need to do to rest in God rather than our own knowledge and plan? 

Prayer

Dear God, thank you for making us your children. Guide to praise You in all things. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Pastor Lwai Mu
Trinity Karen Baptist Church
Maplewood, Minnesota