ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဟဲဖျါထီၣ်လၢမ့ၣ်အူလုၢ် ~ God’s Help Appearing In Smoke

လါယူၤ ၄, ၂၀၂၁

ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဟဲဖျါထီၣ်လၢ
မ့ၣ်အူလုၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-၂ၡမူၤအ့လး ၅:၆-၂၅, ၂ၡမူၤအ့လး ၆, မၤတၢ် ၁:၂၃-၂၆, မၤတၢ် ၂:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၂:၂၉-၃၆

‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီးယသူၣ်အုးသးအုးလီၤ. ယွၤဧၢ, မ်နတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ် ပာ်ယၤလၢတၢ်ထီၣ်ထီတက့ၢ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၂၉

စီၤဒၤဝံးမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအပျံၤယွၤ, ပာ်ဒိၣ်ယွၤဒီးမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတဂၤ စးထီၣ်ဖဲအနီၢ်ဆံးလံၤလံၤခါလီၤ. ဒီးလၢယွၤ အစိကမီၤအဃိအဝဲမၤနၢၤကွံာ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအဒူလၢအမ့ၢ်ခ့ယုၢ်ဒီးတၤသူလၢကအီၣ်ကွံာ်အသိဖိအဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးစီၤဒၤဝံးမၤဝဲတၢ်အဒိၣ်အမုၢ်လၢပသးပ့ၤနီၣ်တသ့ဘၣ်တခါလၢ အဖျါဖဲ ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၄၅, ‘‘ဒီးစီၤဒၤဝံး စံးဘၣ် ပှၤဖလ့ၡသးဖိ, နဟဲဆူယအိၣ်ဒီးနး, ဒီးဘီ, ဒီးကတီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ ယဟဲဆူနအိၣ်လၢတၢ်သုးမုၢ် ဂီၢ်မုၢ်အယွၤအမံၤ, အံၣ်စရ့လးအပှၤသုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အကစၢ်လၢနမၤတရီတပါအီၤလီၤ.’’ လၢယွၤအစိအကမီၤအဃိ စီၤဒၤဝံးမၤနၢၤကွံာ်ဝဲဒၣ် စီၤကၤလယးန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဘါထုကဖၣ်ယွၤဆူၣ်, ပာ်ဒိၣ်ယွၤဒီးစံးထီၣ် ပတြၢၤယွၤထီဘိအဃိ, ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးယွၤဆှၢထီၣ်အီၤဆူ အံၣ်စရ့လးဒီတကလုာ်ညါအစီၤပၤန့ၣ်လီၤ.  

တဘျီဖဲ ၁၉၉၇ လါမာ်ၡးအပူၤဒုၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲထီၣ်ဆူဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၢ်, သုးက့လွံၢ်ဟီၣ်ကဝီၤဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်လီၢ် လီၤကွံာ်ဝဲဆူဒုၣ်ဒါအစုပူၤခဲလၢာ်လီၤ.  ယဲဒံးယမ့ၢ်ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤအပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအသိး ယဟးဒီးပှၤသုးဖိတဖၣ် လၢကစၢၢ်ကလိကျါဒီးတနံၤန့ၣ်ဒုၣ်ဒါကဝီၤန့ၢ်ပှၤခဲလၢာ်ဒီးပဟးထီၣ်တသ့လၢၤဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်ဒုၣ်ဒါကဖီၣ်ပှၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲန့ၣ်ယဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါပှဲၤဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤယသးလီၤ. အိၣ်တစိၢ်ဖိ, ယထံၣ်မ့ၣ်အူဟဲခုၣ် ထီၣ်တခါတုၤဒၣ်လဲာ် ပထံၣ်လိာ်သးတသ့အါအါဘၣ်လီၤ. ပဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်လၢဒုၣ်ဒါအကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မးယွၤအတၢ်စံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်လၢအတၢ်မၤလီၤလးလီၤ. ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဟဲတုၤအိၣ်ပှၤခီဖျိလၢမ့ၣ်အူလုၢ် ဒီးယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟဲတုၤဃီၤနၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲဖျါထီၣ်တ့ၢ်လၢ အက့ၢ်အဂီၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးဘၣ်နၤဒိၣ်မးလီၤ. နဘျုးဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်အဃိယသန့ၤထီၣ်ယသးလၢနၤလီၤ. နပှ့ၤက့ၤယသးသမူ လၢတၢ်ဟးဂီၤကတီၢ်ဒီးနအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤအဃိ, ယတုၤက့ၤလၢတၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ကစၢ်ဧၢ, သိၣ်လိယၤဒ်သိးယကသ့သ့ၣ်ညါနဘျုးထီဘိတက့ၢ်. ယဃ့ကညးကစၢ်ဒီးသန့ၤထီၣ်ယသးခဲလၢာ်လၢကစၢ်ခရံာ်တဂၤအမံၤအဃိလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်ဝါစ့
ဘံးခၠ်လဲကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
လူၤဝံၤဘ့းလ်, ခဲၣ်ထၣ်ကံၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 4, 2021

GOD’S HELP APPEARING IN SMOKE

Bible In A Year: 2 Samuel 5:6-25, 2 Samuel 6; Acts 1:23-26, Acts 2:1-21;
Psalm 69:29-36

“But I am in pain and distress. Let your salvation, God, protect me.”
Psalm 69:29 WEB

David feared and respected God since he was young. His hope was in the Lord. By the power of God, David killed the bear and the lion that were preying on his sheep. One of David’s greatest victories we cannot forget can be found in 1 Samuel 17:45 — “Then David said to the Philistine, “You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin; but I come to you in the name of Yahweh of Armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied.”” Again by the power of God, David defeated Goliath. David was a man of prayer who honored and praised God continually. God blessed him and made him the king of the Israelites. 

In March 1997, the enemy advanced to the Myeik-Dawei area, District 4 territory. The devastating result was the fall of the revolutionary area into the hands of the enemy. I was a medic travelling with the soldiers day and night in the mountains. At one point, we were entrapped by the enemy. There was no possible way out to escape. With all my heart, I humbled myself in prayer, pleading for an escape. In a little while I saw smoke rising and spreading everywhere. The smoke was so thick and dense that we could not even see one another. Right there we were able to escape from the entrapment of the enemy. God answered my prayer with a miracle. God’s help appeared in smoke and delivered us from destruction. 

Reflection

In what forms have you seen God’s help deliver you?

Prayer

God, I am grateful to you. Your grace is so magnificent for me and I depend upon you. Because You saved my life from destruction and redeemed me, I have eternal life. God, teach me to always know and appreciate Your grace.  I plead with you with the total dependence on the Name of Jesus.  Amen.  

Pastor Ehsay Wah
Karen Baptist Church of Rockford
Rockford, Illinois