ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်တဒၢအလီၢ် ~ God Is My Hiding Place

လါယူၤ ၁၁, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်တဒၢအလီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၁၆:၁၅-၂၃, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၇,
၂ၡမူၤအ့လး ၁၈:၁-၁၈,     မၤတၢ် ၇:၂၀-၄၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၁-၂၀

‘‘ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်, ဒီးဒါလီၤကျၢၢ်ဘၢထံပူၤအခိၣ်ထိး, ဒီးလိလီၤဘုဂံာ်အသးလၢအဖီခိၣ်, ဒီးတၢ်တမံၤန့ၣ်ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်.’’  
၂ၡမူၤအ့လး ၁၇:၁၉

ယအိၣ်လၢဒဝဲၣ်မုၣ်ထီၣ်ပီချိ, ဒီးဖဲ လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၆သီ, ၁၉၉၇နံၣ် န့ၣ်, ပယီၤသုးပဒိၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်တုၤပသဝီ, ဒီးတချုးနုာ်လီၤသဝီပူၤ ခးကျိအဃိပဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါလီၤ. ပအိၣ်ယံာ်ထီၣ် ဒီး ယဖိ, လွံၢ်နံၣ်ဘျဲၣ် ဒီးခံနံၣ်ဘျဲၣ်, ခံဂၤလၢာ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်ထီၣ်လီၤ. ယဖိလွံၢ်နံၣ်ဘျဲၣ်တဂၤတခီ အတၢ်နုၢ်ထံလၢာ်အဃိ ပလဲၤဆူသဝီဘူး ဒီးပှၤတဖျၢၣ်လီၤ. ယသဝီမ့ၢ်မီမထြုၣ် ဒီးသဝီလၢယလဲၤအိၣ်ကဒုမ့ၢ် ကနဲဃီန့ၣ်လီၤ. သဝီအံၤမ့ၢ်လၢအအိၣ်ဘူးဒီး တၢ်ဆါအီၣ်ပှ့ၤအီၣ်အလီၢ်, ဒီးပဆိကမိၣ်လၢပကလဲၤသန့ၤပသး ဒီးပတံၤသကိး ဖဲန့ၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ကသံၣ် ကသီအဂီၢ်လီၤ. တုၤပလဲၤတုၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤသဝီဖိဖဲန့ၣ်တဖၣ်ဃ့ၢ်ပြံပြါ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်လဲၤပာ်ပှၤလၢဟံၣ်ဝၣ်ဖိ တဖျၢၣ်အပူၤဒီးစံးဘၣ်ပှၤ ‘‘ဘၣ်ကိၢ်တဂ့ၤ. အိၣ်စၢ်ခီဖဲအံၤ. ပယီၤသုးမ့ၢ်ဟဲဘၣ်ဆၣ်တထံၣ်သုဘၣ်.’’ မ့မ့ၢ်ဟံၣ်ကစၢ် တခီဃ့ၢ်အိၣ်ကွံာ်ဆူထံခံန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲသဝီဖိတဖၣ်နၢ်ဟူဝဲလၢ ပယီၤသုးဟဲဘူးဒီးသဝီန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်သုးကဒီးအသး ဒီးဖဲပထံၣ် အဝဲသ့ၣ်ခါ, ပသံကွၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကလဲၤဖဲလဲၣ်န့ၣ် စံးဆၢဝဲ ‘‘ပကလဲၤဖဲန့ၣ်’’ လီၤ. ပသ့ၣ်ညါလၢအဝဲသ့ၣ် တအဲၣ်ဒိးကိးပှၤအဃိ, ပအိၣ်လၢပဒဲအပူၤ ဒီးယတဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအသုတဟးထီၣ်ဟးလီၤတဂ့ၤ. ပဟးထီၣ် ဖဲဒၣ် ပလဲၤဒၢၣ်အီထံဖိ လၢဖီအီၣ်ဖီအီအဂီၢ်လီၤ. ယဘါထုကဖၣ်တနံၤပှဲၤဘျီ, တနၤပှဲၤဘျီ, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ယဘါထု ကဖၣ်ဒီးယစံး, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပသကိးတဖၣ်ဃ့ၢ်ကွံာ်ပှၤလံ, အိၣ်လီၤတဲာ်ဒၣ်နၤတဂၤလၢပဂီၢ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢ ပဟးထီၣ်ဒီးပက့ၤက့ၤတစု, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ် ခံလါ, ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်ပထံၣ်စိအီၤဘၣ်ဆၣ်, တဟဲတုၤပဟံၣ် ကဒုနီတဘျီဘၣ်. ယနာ်လၢ ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်ဒီးပာ်တဒၢပှၤအဃိလီၤ. ဒ်စီၤယိနၤသၣ် ဒီး စီၤအဃ့မ့ၤဧး ဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤလၢ ပိာ်မုာ်တဂၤအသိး ယွၤပာ်တဒၢပှၤလၢဒုၣ်ဒါလီၤ. လၢခံတုၤပတုၤလၢ ထါမ်ဟ့ၣ်ဒဲကဝီၤ ပှဲၤထီၣ်နွံနံၣ်န့ၣ် ယသကိးဖဲန့ၣ် တဂၤထံၣ်ယၤဒီးစံးယၤ ‘‘သရၣ်ဧၢ, တၢ်လီၢ်လၢနလဲၤအိၣ်တဘျီ န့ၣ်တုၤခဲအံၤပယီၤ တလဲၤဝာ်နုာ်နီတဘျီဘၣ်. လဲၤပူၤက့ၤပူၤဝဲလီၤ. နပာ်တ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်, နတၢ်သ့ကအိၣ်တမံၤမံၤ လီၤ. နတၢ်သ့န့ၣ် ဟ့ၣ်ကိးပှၤတစဲးမီၤ.’’ ယစံးဆၢအီၤ, ‘‘ယတၢ်သ့န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ယွၤပာ်တဒၢယၤလၢဒုၣ်ဒါထံၣ်န့ၢ်ယၤဖျိဖျိဖျါဖျါသ့အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
ယွၤပာ်တဒၢတ့ၢ်နၤလၢ ဒုၣ်ဒါမတၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢကျဲမနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဒ်လၢအပူၤကွံာ်နပာ်တဒၢပှၤလၢနဒံးဆ့အဖီလာ်အသိးန့ၣ် ခဲအံၤဒီးဆူညါပာ်တဒၢပှၤ လၢနဒံးဆ့အဖီလာ်တက့ၢ်. ပျဲနသးစီဆှံပၢပသူၣ်ပသးဒီးနဲၣ်ပကျဲလၢတၢ်ကိးမံၤတုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဟဲနရ့ၣ်ပံ
ကညီဘျၢထံရ့လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 11, 2021

GOD IS MY HIDING PLACE

Bible In A Year: 2 Samuel 16:15-23, 2 Samuel 17, 2 Samuel 18:1-18;
Acts 7:20-43; Psalm 72:1-20

“The woman took and spread the covering over the well’s mouth, and spread out crushed grain on it; and nothing was known.”
2 Samuel 17:19 WEB

I lived in Plaw Klo village in the eastern part of Dawei. On February 16, 1997, Burmese soldiers came to our village. Before entering the village, they started shooting so we had to run into the jungle and hide. Having to stay in the jungle too long, both my children, four years old and two years old, got sick with malaria. We ran out of milk powder for my four-year-old, so we went to a village nearby, which was close to the market. My village was Maw Ma Tru and the village where I looked for help was Ga Neh Kaw. We thought we would seek help from friends there for food and medicine. Once we got there, we saw villagers running all over the place, but they put us in a bamboo hut saying, “Don’t worry. Just stay here. The Burmese soldiers will not see you.” But then, the owner of the house fled to the mountain stream area. When the villagers heard the Burmese soldiers were fast approaching, they ran away. I asked where they would run to and they answered, “over there.” I knew they did not want us to go with them, so we just stayed in the hut. I told my family not to get out of the hut. We went out only when we needed to fetch water for cooking and drinking. I cannot tell you how many times I prayed day and night at that time. I said to God, “Lord, our friends left us. All we have is You.” From the time when we fled from our village to the time when we returned lasted two months.  We saw the Burmese soldiers passing by, but they never got too close to our hut. I believe God answered my prayers and hid us from the enemy. Just as the woman hid Jonathan and Ahimaaz, God protected us from harm. Later, we ended up in Htam Hin refugee camp. After being in the camp for seven years, I ran into a friend and he asked, “Teacher, remember the place where you stayed in Ga Neh Kaw village? The Burmese soldiers never got into that hut. They always went past that place. What did you leave there? Do you have some kind of occult power that you use? Why don’t you share some with me?” I answered, “My power is my prayer.” 

Reflection

God hid me from the enemy in plain sight. 
In what ways has God hidden you from what type of enemies?

Prayer

Dear Father God, just as you have hidden me under the shelter of your wings, please continue to keep me safe. Let your Holy Spirit rule my heart and guide my way until the time I meet You in eternity. Jesus’ Name I pray. Amen.  

Pastor Henry Pee
Karen Baptist Fellowship Church
Indianapolis, Indiana