ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ ~ God Prepares A Table In The Wilderness

လါယူၤ ၂၇, ၂၀၂၁

ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢ
ပှၢ်မုၢ်ကနၢ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၈:၁၆-၄၆, ၁စီၤပၤ ၁၉, မၤတၢ် ၁ရ:၂၂-၃၄, 
မၤတၢ် ၁၈:၁-၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၇-၃၁

‘‘မ့ၢ်မး, ကတိၤတၢ်ထီဒါယွၤ, စံးဝဲ, ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဘၣ်ကသ့ဧါ, ကွၢ်ကွၢ်-ကျီလံလၢၢ်တ ဖျၢၣ်, ဒီးထံဖျိးထီၣ်, ဒီးထံကျိလုၣ်ဘၢတၢ်လံ. ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးကိၣ်ဘၣ်ကသ့ဧါ, မ့ၢ်အကကတဲာ်ကတီၤတၢ်ညၣ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၉-၂၀

ပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ် ဖဲ ၁၉၉၇နံၣ် အကတီၢ်န့ၣ်ပဒုၣ်ပဒါ (န.အ.ဖ) အသုးသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်ဝဲလၢဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၢ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ, ဒီးခးလီၤကျိဖိကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်သီၣ်သထြုးဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲန့ၣ်ဒူသဝီတဖၣ်အိၣ်လၢသဝီပူၤတသ့လၢၤ ဘၣ်ဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးသမူလၢကစၢၢ်ကလိကျါ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢအိၣ်ပှဲၤဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိစ့ၢ် ကီးဆိကမိၣ်တၢ်တဘၣ်လၢၤဘၣ်. ပကဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးပသးသမူဖဲလဲၣ်ပတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်. ပကဃ့ၢ်ထီၣ်လၢထံခံ အိၣ်ဒီးဒုၣ်ဒါ, ပကဃ့ၢ်လီၤဆူထံထၣ်အိၣ်ဒီးဒုၣ်ဒါလီၤ. ယဆိကမိၣ်က့ၤကျဲအိၣ်ထဲတဘိလၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး တံၤသကိးတဖၣ် ပကဘၣ်သံလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံတဆၢဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁) လၢအစံးဝဲ, ‘‘ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤန့ၣ်ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ် လီၤ.’’ ဖဲန့ၣ်လၢမုၢ်နၤတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အကတီၢ်, ယတီၤလီၤဘါထုကဖၣ်ဒီးဃ့ကညးယွၤဒ်သိးကစၢ်ယွၤကဒုး ပူၤဖျဲးပှၤဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢကစၢၢ်ကလိကျါအံၤလီၤ. လွံၢ်လါအတီၢ်ပူၤလၢကစၢၢ်ကလိကျါပတလီၤဒိဘၣ်. ပတသံစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ယွၤကတဲာ်ကတီၤ စီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢပဂီၢ်လီၤ. လွံၢ်လါဝံၤအလီၢ်ခံပတုၤလီၤလၢ ယိၤကီၢ်ဒဲကဝီၤပူၤ ဒီးဖဲန့ၣ်ယသ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤမၤလၢပှဲၤယတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တဘျီဘျီ ပကအိၣ်ဘၣ်အမုာ်, တဘျီဘျီပကဘၣ်ကီဘၣ်ခဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပတဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ် လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤဘၣ်. ပမ့ၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်မ့တမ့ၢ် လၢကစၢ်ယွၤအဃိ ပမၤတၢ်တသ့နီတမံၤဘၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကီခဲတဖၣ်အပူၤ, ပကဃုထံၣ်ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ် 
လၢပဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ကစၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤသိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကသ့နာ်နၤဒီးသန့ၤသးလၢနၤ, ပကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ကစၢ်, ဒီးပကတီဒီးနၤထီဘိန့ၣ်မၤစၢၤပှၤဒီးသိၣ်လိဘၣ်ပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်မုၣ်ဒါပြံဝါ
ရီးခ်ဖီးဒ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရီးခ်ဖီးဒ်, အ့လနွါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 27, 2021

GOD PREPARES A TABLE IN THE WILDERNESS

Bible In A Year: 1 Kings 18:16-46, 1 Kings 19; Acts 17:22-34, Acts 18:1-8; Psalm 78:17-31

“Yes, they spoke against God. They said, “Can God prepare a table in the wilderness? Behold, he struck the rock, so that waters gushed out, and streams overflowed. Can he give bread also? Will he provide meat for his people?”
Psalm 78:19-20 WEB

Many years ago in 1997, our enemy under the ruling of the State Administrative Council of Myanmar advanced towards Myeik-Dawei district and started firing guns and missiles. The roaring sounds of the ammunition filled the air. We could no longer stay in the village. Villagers did not know where to run to stay alive. My family also felt clueless where to flee. The enemy was there if you ran up the river. The enemy was there if you ran down the river. We thought there was only one thing that would surely happen–we would all die. At that time, I remember a Bible verse found in Psalm 46:1, “God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” On a quiet night, I knelt down and prayed. I pleaded with God to deliver us from danger. We were in the mountains for four months but we did not starve. We did not die. God prepared a table for us in the wilderness. After four months, we reached a refugee camp. There I knew God fulfilled my prayer. This life on earth is pleasant sometimes and miserable other times. No matter what, we are not to complain. We can complain as much as we want, but there is nothing we can do without relying on God.

Reflection

In difficult wilderness experiences, how can you find a table God prepares for you?

Prayer

Dear God, please teach us to trust you and rely on you. Help us not to blame you, but to be always true to you.   In Jesus’ Name we pray. Amen.  

Tharah Mu Dah Pree Wah
Karen Baptist Church of Rockford
Rockford, Illinois