ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကစၢ် ~ Jesus Is Our Lord Of Hope

လါယူၤ ၁၀, ၂၀၂၁

ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကစၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ၡမူၤအ့လး ၁၅:၁၃-၃၇, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၆:၁-၁၄,
မၤတၢ် ၆,   မၤတၢ် ၇:၁-၁၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁၉-၂၄ 

‘‘ဒီးနတၢ်တီတၢ်လိၤ, ယွၤဧၢ, အိၣ်ဝဲပၢၢ်လၢတၢ်ထီၣ်ထီန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်တဂၤဧၢ, မ့ၢ်မတၤမၤသးဒ်နၤအသိးန့ၣ်တဂၤလဲၣ်, ယွၤဧၢ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁၉

ပဝဲလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်ကိးဂၤဒဲး ပအိၣ်ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်, တမ့ၢ်ထဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤဧိၤဘၣ်. ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးပတၢ် မုၢ်လၢ် ဖဲပလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ပကအိၣ်ဒီးတၢ်န့ၢ်သါ, လၢအမ့ၢ်တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယ့ၣ် ၡူး, လၢအကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပလဲၤခီဖျိဘၣ်စ့ၢ်ကီး ဆၢကတီၢ် တဖၣ် ဖဲပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်ဝဲ, ပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်ပမၤတၢ်တသ့နီတမံၤလၢၤ, ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ် ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်အကတီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲသ့ ဖဲပကျိၣ်စ့တၢ်ထူးတၢ်တီၤလၢာ်ကွံာ်, ပစိကမီၤတ အိၣ်လၢၤ, ဒီး ပှၤကညီမၤဘၣ်ဒိပသးအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်သံကွၢ်လၢပဂီၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်ဟဲဖဲလဲၣ်. တၢ်မနုၤ မ့တမ့ၢ် မတၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ်လဲၣ်. ပတၢ်မုၢ်လၢ်မ့ၢ်သူၣ်လီၤအသး ခဲလၢာ်ခဲဆ့လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီးပှၤကညီအပူၤအဃိ, လီၤတံၢ်လၢပသးကဟးဂီၤဝဲလီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်အဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိလၢခရံာ်အတၢ် မ့ၢ်တၢ်, တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤတ့ၢ်ဝံၤ, ဒီး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအစံးလၢအကမၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၣ် တၢ်ထုးဖးအီၤတန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. ပဝဲလၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤသ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ လၢပနာ်တ့ၢ်အီၤ ဒီးလံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ပှၤအဂ့ၢ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သ့တၢ်လၢာ်အကစၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ယွၤလၢအတီဒီး အကလုၢ်ကထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ (လူၤကၣ် ၁:၃၇). တၢ်လၢ ယွၤမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် နီတမံၤဘၣ်. မုၢ်မဆါတနံၤ ညါအံၤပထံၣ်ဘၣ် ပှၤကညီအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အါမးလီၤ. လဲၤလၢတၢ်ဖးဖီ, လဲၤလၢလါပူၤ, လဲၤလၢခိ, လဲၤလၢထံလာ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသ့တၢ်တလၢာ်ဘၣ်. ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤသးဟးဂီၤပှၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်မ့ၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ပှၤအခါ, မ်ပကကွၢ် ဆူခရံာ်အအိၣ် ဒီး ပကဟံးဃာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ် လၢပသးအပူၤကျၢၤကျၢၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ် တဟဲလၢဟီၣ်ခိၣ် ဒီးလၢပှၤကညီအအိၣ်ဘၣ်. အဟဲဒၣ်လၢ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်လၢအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ တၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်မၤတ့ၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပဝဲနၤယၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ် လၢအမ့ၢ်ကစၢ်အဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် ကပာ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်, ပတၢ်မုၢ်လၢ ယွၤလၢအသ့တၢ် လၢာ်တဂၤအအိၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသန့ၤပသး လၢအမံၤစီဆှံအပူၤလီၤ. ယွၤဧၢ, ဒ်ပမုၢ်လၢ်တၢ်လၢနၤ အသိးန့ၣ်, မ်နဘျုးနဖှိၣ်ဘၣ်ပှၤတက့ၢ်’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၂၂).

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်တၢ်မနုၤ မၤစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် မၤဟးဂီၤ နတၢ်မုၢ်လၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလဲၣ်. နတၢ်မုၢ်လၢ်ဟဲဖဲလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်
ရိမ့ၤ ၁၅:၁၃ – ‘‘မ်တၢ်မုၢ်လၢ်အကစၢ်, မၤပှဲၤသုဒီးကယဲၢ်တၢ်သးခုဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢတၢ်နာ်အဃိ, ဒ်သိးသုကအါထီၣ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်, လၢသးစီဆှံအစိကမီၤန့ၣ်တက့ၢ်.” လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူထူဝါ 
အ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နဲးၡ်ဘ့လ်, ထဲၣ်နစံၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 10, 2021

JESUS IS OUR LORD OF HOPE

Bible In A Year: 2 Samuel 15:13-37, 2 Samuel 16:1-14; Acts 6, Acts 7:1-19; Psalm 71:19-24

“God, your righteousness also reaches to the heavens. You have done great things. God, who is like you?”
Psalm 71:19 WEB

The hope of believers in Christ is beyond this life on earth. We also hope that once our time on earth is over, we will inherit eternal life with Jesus Christ, who prepared a place for us. While on earth, we go through times when we feel like we reached the end of ourselves, and lost our hopes and dreams. Losing possessions and power, or being hurt by people can lead us to hopelessness. The question for all of us is, “Where does our hope come from? And what or who gives us hope?” If our hope is entirely rooted in the world and the people, we will surely be disappointed. Biblical hope is based in the person of Christ, what He has already done, and what He said He will do. Faith and hope are inseparable. Believers know the God we believe in as the scripture explains to us is an omnipotent God, whose words will never fail (Luke 1:37). He is the God faithful in His word and promises. There is nothing God cannot do. Today, men can do a lot – flying, travelling to the moon, and exploring the land and the sea. But, men’s abilities are limited. When we face situations that try to rob us of our hope, let us look to Christ and hold on fast to His promises. True and lasting hope does not come from things of this world or people; it only comes from the promises of God rooted in what Christ has done for us. Let us, as children of Christ who place our trust in Him, put our refuge and hope only in the almighty God. Psalm 33:22 – “Let your loving kindness be on us, Yahweh, since we have hoped in you.”  

Reflection

What decreases or increases your hope today? Where does your hope come from? 

Prayer

Romans 15:13 – “Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope, in the power of the Holy Spirit.”  In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Pastor Htoo Htoo Wah
Ebenezer Karen Baptist Church
Nashville, Tennessee