ယကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါ ~ I Will Go With The Strength Of The Lord

လါယူၤ ၈, ၂၀၂၁

ယကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်
အဘါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၁၃, မၤတၢ် ၄:၂၃-၃၇, မၤတၢ် ၅:၁-၁၁, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၉-၁၈

‘‘ယကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါလီၤ. ယကစံးလၢနတၢ်တီတၢ်လိၤ, ထဲနဝဲဧိၤလီၤ.’’  
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁၆

ဖဲယဖးလံာ်စီဆှံအဆၢအံၤ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢယမိတဲယၤလီၤ. ဖဲယနီၢ်ဆံးဆၢကတီၢ် ယသးဖိကအိၣ်ဒၣ် ၂နံၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤအခါ ယဆါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်, ယအီၣ်ယအီတနုာ်လၢၤယံာ်တလါဘျဲၣ်လီၤ. ယအိၣ်လီၤဘှါ, လီၤဝါဒီး ယဃဲၤလီၤအိၣ်ထဲအဃံ, တုၤဒၣ်လဲာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် ယလဲၤခီဖျိတသ့လၢၤဘၣ်. တၢ်မုၢ်လၢ် စ့ၢ်ကီးတအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဆၢကတီၢ်ခါဖဲန့ၣ်ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိအကျါ ဒီးယမိၢ်ဒီး ယပၢ်တဒိးဘျၢထံဒံး ဘၣ်. ဒ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အိၣ်အသိး ကျဲးစၢးဃုကျဲ ဒ်သိးကကူစါယါဘျါယၤလီၤ. သနာ်က့ ယတၢ်အိၣ်သး ဟဲနးထီၣ်လီၤ. ယသဝီမ့ၢ်သဝီဖိဆံးဆံးဖိဒီး တၢ်ဆါဟံၣ်တအိၣ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး ကူစါယါဘျါ ပသးန့ၣ် ပကဘၣ် လဲၤဒီး စဲးချံဆူ သဝီအဂၤတဖျၢၣ်, ကယံာ်ဝဲ ၆-၇ နၣ်ရံၣ်ဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အါဝဲအဃိ, ယမိဒီးယဖံယဖု ဃုကျဲအဂၤတဘိဒီး လဲၤထီၣ်ဝဲဆူယဖုဖးဒိၣ်အအိၣ်လီၤ. ယဖုသံကွၢ်ယမိလၢယအိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤအသီ ဒီး မၢယမိ ဟဲက့ၤကဒါ က့ၤဆူဟံၣ်လီၤ. လၢယဖုဖးဒိၣ်အံၤအစုပူၤ ယဟဲကိညၣ်ထီၣ်ဒီးတဆီဘၣ်တဆီ ယအိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့ထီၣ်က့ၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ဒီးဖဲယသးဖိအိၣ် ၃နံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယပၢ်တအိၣ်လၢဟံၣ်ဘၣ်. ယဆါထီၣ်ကအိၣ်ခံနွံကတီၢ်ဒီး ပှၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢယဂီၢ် အဒိၣ်အမုၢ်လီၤ. ဖဲယနၢ်ဟူပှၤစံးယၤ လၢယပါဟဲက့ၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးလဲၤပိာ်စိၢ်ယပၢ်လီၤ. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကမၢကမၣ်, မ့ၢ်လၢယလဲၤ ဝ့ၤဝီၤဟးဃ့ၢ်လၢအံၤလၢန့ၣ်အဃိလီၤ. အမ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၤလးတဖၣ် ကစၢ်ယွၤမၤဝဲ ဖဲယဖိသၣ်ဆံးအခါ ဒီး သိၣ်လိ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢပကဃုယွၤဒီးလဲၤတၢ်လၢအဂံၢ်အဘါန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤဆိကမိၣ်လၢယသးသမူကကတၢၢ် ဖဲယမ့ၢ် ဖိသၣ်ဆံးအခါ, ယွၤမၤတၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်ဒီးပာ်မူယၤအဃိ, ယကစံးလၢအတၢ်တီတၢ်လိၤ, ထဲအဝဲဧိၤလီၤ. တဆီဘၣ်တဆီ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိကလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီး ယမိၢ်ဒီးယပၢ်ဒိးဘျၢက့ၤထံန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤယမ့ၢ်ယဲမိၢ်တဂၤအိၣ်ဒီး ဖိဆံး ၂ဂၤ, အသးအိၣ် ၅နံၣ် ဒီး ၂နံၣ်လီၤ.  ယစံးဘျုးယွၤ လၢယဖိခွါဒီးယဖိမုၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. အဒိၣ်ကတၢၢ်, ယစံးဘျုးယွၤလၢအဟ့ၣ်ယၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီး ယသိၣ်လိဘၣ်ယဖိလၢ ကသ့ၣ်ညါယွၤဒီး လဲၤတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဆၢကတီၢ်မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, တၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်ထဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်လီၤပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်သးအုး, လီၤဂာ်ဒ် မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒိၣ်စိလၢတၢ်အါမံၤအဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်နလဲၤတ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နပျဲကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါဆှၢနတၢ်လဲၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နပျဲပလဲၤခီဖျိတၢ်အါမံၤဒီး နမၤစၢၤပှၤလီၤ. ပတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါထဲတမံၤမ့ၢ်နၤလီၤ. ပကလဲၤတၢ်ဆူညါလၢနဂံၢ်နဘါလီၤ. တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဖြ့းစ်နၢၣ်ထူ
အရံၣ်စိနါကညီဘျထၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းကစ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 8, 2021

I WILL GO WITH THE STRENGTH OF THE LORD

Bible In A Year: 2 Samuel 13, Acts 4:23-37, Acts 5:1-11; Psalm 71:9-18

“I will go in the strength of the Lord GOD; I will make mention of Your righteousness, of Yours only.”
Psalm 71:16 NKJV

When I read this Bible verse, I remember what my mother told me. When I was about two years old, I got seriously sick. I could not eat or drink much for more than a month. I got extremely under-nourished, weak and pale. I lost so much weight that I was all skin and bones. People thought I would not make it. They lost hope. At that time, I grew up among non-believers and my parents did not profess their faith to Christ yet. According to their beliefs, they tried to find ways to find treatment for me. But, my condition got worse. We lived in a very small and remote village and there was no hospital nearby. We would have had to travel on a boat powered by an outboard motor for six to seven hours to go to a hospital and it was very costly. My parents and grandparents found a way to take me to my great-grandfather in hopes of getting help. My great-grandfather asked my mother for my birthdate and asked her to go home. I felt better in the care of my great-grandfather and recovered gradually. Then, it happened again when I was three years old. I got seriously sick again for two weeks and people were gravely worried for me. My father was not home. However, the day when I heard my father return home, I instantly got up and followed him around. My family members were surprised to see me walking here and there. These are miracles that God performed when I was young to teach my family to find God and go in the strength of the Lord. When people thought I would die, God mysteriously let me live, and therefore, I will proclaim His righteousness. Later, my family experienced God’s love more and more and my parents professed their faith in Jesus Christ through baptism. Today, I am a mother of two children, a five-year-old boy and a two-year-old girl. I thank God they have good healthcare. Most important of all, I praise God for giving me faith that equips me to teach my children to know God and to go in the strength of the Lord.   

Reflection

We live in a time when worries, fears, and sadness are widespread as if Satan is having power over many situations. How have you journeyed? Will you let God’s strength take you?

Prayer

Dear Father God, You allow us to go through many experiences. Our strength is only You. We will go forward in Your strength. Thank you. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Naw Praisner Htoo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona