မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်နာ် ~ Let Us Evaluate Our Faith

လါယူၤ ၂၂, ၂၀၂၁

မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်နာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၉:၁၀-၂၈, ၁စီၤပၤ ၁၀, ၁စီၤပၤ ၁၁:၁-၁၃,
မၤတၢ် ၁၅:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁-၉

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပနာ်လၢပကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤ.’’
မၤတၢ် ၁၅:၁၁ 

လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်ပလိၣ်ဘၣ်ပနီၢ်ကစၢ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢပဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဘျုးမၤဖှိၣ် ပှၤလၢပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

၁. ဘၣ်မနုၤပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလဲၣ်. (ရိမ့ၤ ၃:၁၂) ခီဖျိလၢပအိၣ်ဖျဲၣ်လၢန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်သးအဃိပဝဲကိးဂၤပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးခီဖျိတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒဲးဘးအန့ဆၢၣ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဒဲးဘးအတၢ်ဆိကမိၣ်, တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်ကတိၤ, တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးကဲထီၣ်ပှၤလၢကစၢ်ယွၤအဒုၣ်အဒါန့ၣ်လီၤ. အဃိပအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဖီလာ်ဒီး ပလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤပူၤဖျဲးပှၤန့ၣ်လီၤ.

၂. တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်ပဘၣ်မၤမနုၤလဲၣ်. (အ့းဖ့းစူး ၂:၈) ခီဖျိပကျဲးစၢးအိၣ်မူဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဃိပဒိးန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအံၤတသ့ဘၣ်. မ့ၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ. လိၣ်ဒၣ်တၢ်နာ်တမံၤဧိၤလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိစူၢ်နာ်ဝဲဒီး ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ဝဲလီၤ. နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်, ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢခဲကိာ်တဃၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆှၢပှၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတသ့ဘၣ်. နခိၣ်နူာ်ဆါအဃိနဘၣ်လဲၤဒၣ်ဆူ ခိၣ်နုာ်ကသံၣ်သရၣ်အအိၣ်လီၤ.  ဒ်န့ၣ်အသိးနသးသမူတၢ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်နဘၣ်လဲၤဒၣ်ဆူကစၢ်လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤနၤသ့ဒီးနနာ်အီၤသ့ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၄:၆) ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဧၢ, ပလီၤဂာ်ဒီးပှၤဆါအၢတဖၣ်လီၤ. အဒိ- ပှၤဆါအၢတဂၤမ့ၢ်ဖီအီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်အီၣ်တခွး, အဝဲ မ့ၢ်ပှၤဖီတၢ်သ့ ဒီးမၤဝဲအဘဲကတၢၢ်လီၤ. နမ့ၢ်သၣ်ဝံၤနသးဘၣ်ဆၣ်နတသးအိၣ်အီၣ်ဝဲဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်မၤကဆှီအသးဘၣ်ဆၣ်အက့ၢ်အဂီၤကလာ်အၢ, ကအိၣ်ဒီးအထံအနိလၢအစုမုၢ်အကဆူးလီၤ. ဒီးနတအီၣ် ဘၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ဒဲးဘးအဃိပလီၤဂာ်ဒီး ပှၤဆါအၢတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤမၤကဆှီထီၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးတူၢ်လိာ်က့ၤပှၤ, ဒီးမၢလီၤအဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဟဲလီၤဒီး ဖီၣ်န့ၢ်ပစုဒီးမိၤဃီၤက့ၤပှၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ န့ၣ်လီၤ. မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်အိၣ်မူကိးနံၤလၢပတၢ်နာ်, လၢပကတုၤ လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အဘျုးအဖှိၣ်အဃိအံၤတက့ၢ်. မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤတက့ၢ်.

 တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်သမံထံကွၢ်ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်ကီၤမနုၤတဖၣ်ဖျါ လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤလၢ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်   

ပၢ်သးဘိစီဆှံယွၤဧၢ, ပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်လ့ပစီအကလုာ်ကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤ, အိးထီၣ်ပသးလၢကတူၢ်လိာ်နသးစီဆှံလၢပကအိၣ်မူဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢတၢ်နာ်, တုၤလၢ တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ဒဲမၢၣ်ဟၣ်
ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 22, 2021

LET US EVALUATE OUR FAITH

Bible In A Year: 1Kings 9:10-28, 1 Kings 10, 1 Kings 11:1-13; Acts 15:1-21; Psalm 77:1-9

“But we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus, just as they are.”
Acts 15:11 WEB

To receive salvation, we need to combine our faith, a channel to salvation, with God’s grace, the source of salvation.

1. Why do we need to be saved? (Romans 3:12) 

We are born with the natural proclivity to sin. This nature of the original sin gives rise to sinful thoughts, sinful words, and sinful deeds. The result is that we become the enemy of God. We are under condemnation, and therefore we need to be saved.

2. What do we do to be saved? (Ephesians 2:8)

Living a good life cannot save us. Salvation is a gift from God. But we need faith. There are many religions in this world. In reality, those religions can only give hope and blessings temporarily as their teachings can be helpful. But they cannot give us salvation. If you have a brain disease, you need to go to the neurologist you can trust. Likewise, to receive life, you have to go to the One Who gives life in Whom you can trust (John 14:6). Dear brothers and sisters, we are like lepers. For example, if a leper cooks the best dish for you, you would not want to eat it even if you are hungry. Even if the leper cleans himself, you might see his disfigured features and ulcers between his fingers and you most likely cannot eat the food he prepared. Our sins are like leprosy. But, God cleanses and accepts us. He sent His Son, Jesus Christ, to hold our hands and grant us salvation. Everyday live out your faith to receive salvation through the grace of Jesus Christ. May the Name of the Lord be praised!

Reflection

It is important to evaluate our faith.
What kinds of evidence are there that prove you have faith?

Prayer

Dear Holy Father God, Life on earth is filled with the influence of evil and temptations. Help us and open our hearts to receive Your Holy Spirit in steadfastness until eternity. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Tharah Diamond Han
First Karen Baptist Church of Indianapolis
Indianapolis, Indiana