မူခိၣ်ဘီမုၢ်အထံဖိကီၢ်ဖိ ~ Citizen Of Heaven

လါယူၤ ၁၉, ၂၀၂၁

မူခိၣ်ဘီမုၢ်အထံဖိကီၢ်ဖိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၆, ၁စီၤပၤ ရ:၁-၂၂, မၤတၢ် ၁၃:၁၃-၄၁,
စံး ၇၅:၁-၁၀

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပှၤပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, သ့ၣ်ညါသုဝဲလၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢ တၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဒဲးဘး, လၢအဝဲဒၣ် အဃိတက့ၢ်. ဒီးပှၤခဲလၢာ်လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤဝဲန့ၣ်, ပူၤဖျဲးဒီးကယဲၢ်တၢ်လၢစီၤမိၤၡ့အတၢ်သိၣ်တၢ်သီမၤပူၤမၤဖျဲး အီၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, လၢအဝဲဒၣ်အဃိလီၤ.’’
မၤတၢ် ၁၃:၃၈-၃၉


ထံကီၢ်လံာ်အုၣ်သးခိၣ်ဂီၤ တဖၣ်ပာ်ဖျါပှၤလၢအစိာ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်လီၤ. လံာ်အုၣ်သးခိၣ်ဂီၤလါ (green card) မ့ၢ်လံာ် အုၣ်သးတခါလၢပှၤလၢအဟဲလၢထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကအိၣ်ဆိးဒီးဖံးမၤဘၣ်တၢ်လၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤလီၤ. ယဟဲတုၤဆူကီၢ်အမဲရကၤအိၣ်သၢလါဒီးယဒိးန့ၢ်ဘၣ် green card န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၈ န့ၣ်, ယကဲထီၣ်အမဲရကၤ အထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီ, ၂၀၁၁ နံၣ် မ့ၢ်မုၢ်နံၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ယယဂီၢ်လီၤ. ကီၤလၤဝါ, ပှၤစပဲန့းၡ်ဖိ, ဒီးကညီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်သကိးအသးဂီၤဂီၤ ဒ်သိးကမၤသကိး တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ် ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်လၢတၢ်ပျီပူၤအဃိ ယဒိးန့ၣ်ဘၣ်ကလံၤအဆှံ ဟဲအူဘၣ်ယၤဖဲပသးဝံၣ်တၢ်လၢပကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲဒီး ဒိကနၣ်လံာ်စီဆှံဒီး တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲဂီၤတဆံတနၣ်ရံၣ် န့ၣ်ယဒိးစုၣ်ဒိးဘျၢယသးလၢထံလၢယွၤဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အနံၣ်ခံကထိန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ် ဒိးဘျၢအသးလၢထံဒ်တၢ်တမံၤဃီဒီးပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိန့ၣ်လီၤ. ယဲစ့ၢ်ကီး ယပာ်ဖျါထီၣ်ယသးလၢ ယမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ. တၢ်သူၣ်မံသးမံပှဲၤဝဲလၢယသးပူၤ လၢယပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဒဲးဘးဒီးတၢ်သံလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးခုပှဲၤလၢယသးပူၤလၢယအိၣ်စဲဘူးသကိးလိာ်ဘၣ်ယသးလၢနီၢ်သးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယလီခီပှဲၤလုာ်ကွံာ် လၢယကဲထီၣ်ဘၣ်ယွၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤလၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤလၢအဂ့ၤ စ့ၢ်ကီးဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. ယနီၣ်သိလ့ၣ်ချ့န့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးလီၤ. ယတရံးနီၣ်က့ၤသိလ့ၣ် လၢကျဲလၢတဖိးသဲစးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ယလဲၤကပာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂၤလၢတဒိၣ်တသွါသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ယတမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိလၢအဂ့ၤဒီး ယွၤအဖိလၢအဂ့ၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ယတလူၤပိာ်ထွဲကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢ အသိၣ်ပှၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ယပာ်ထီၣ်ထီယ သးဒီးပာ်ကဖၢလၢယသးန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူထီဒါယွၤအကလုၢ်ကထါ လၢအနဲၣ်ပှၤကျဲန့ၣ်လီၤ. ယမၤကမၣ်တၢ်အါ မံၤလီၤ. ယတတီဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ယတံၤသကိး ဒီးယွၤအဖီခိၣ်ဘၣ်. စံးဘျုးယွၤလၢအပာ်တီပာ်လိၤယၤ တမ့ၢ်လၢ ယလူၤပိာ်မၤထွဲအတၢ်ဘၣ်အသး, အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်အဲၣ်ဒီးအတၢ်တူၢ်သံ အသးလၢထူၣ်စုညါအဃိလီၤ. စံးဘျုးယွၤလၢဒုးပူၤဖျဲးယၤလၢတၢ်ဒဲးဘးလၢယမၤဘၣ်လၢအပူၤကွံာ်, ခဲအံၤ, ဒီးဆူမဲာ်ညါ စးထီၣ်ဖဲယစူၢ်ယနာ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးယွၤလၢယကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤမူခိၣ်ဘီမုၢ်ဖိ, အါန့ၢ်အန့ၣ် ယကဲထီၣ်ဘၣ်ယွၤ အဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤကမၣ်ကျဲဘၣ်ဆၣ်, အတၢ်အဲၣ်တုၤဃီၤဆူယအိၣ်ဒီး ဒီးဆှၢယၤလၢကျဲအမ့ၢ်အတီအလိၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်ပှၤမူခိၣ်ဘီမုၢ်ဖိအသိး, မ့ၢ်နလူၤပိာ်ထွဲ မူခိၣ်ဘီမုၢ်အလုၢ်အလၢ် အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢနတူၢ်လိာ်ပှၤလၢနဖိအသီလၢနဘီနမုၢ်အပူၤခီဖျိကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကပာ်ဖျါထီၣ်မူခိၣ်ဘီမုၢ်အသကဲာ်ပဝးတဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤအံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

စီၤအဲၣ်ထူရၣ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းက်စ်, အရံၢ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 19, 2021

CITIZEN OF HEAVEN

Bible In A Year: 1 King 6, 1 Kings 7:1-22; Acts 13:13-41; Psalm 75:1-10

“ Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses.”
Acts 13:38-39 WEB

ID cards are used for proof of identity.  A Permanent Residence Card or Green Card is a form of ID that allows an immigrant to live and work permanently in the United States and I received mine shortly after 3 months of living in the US.  I became a US citizen in 2018.  April 24, 2011 was one of the best days in my life. The three congregations, English, Spanish, and Karen, gathered early in the morning to commemorate the resurrection of Jesus.  We were outside, so I could feel the breeze gently caressing my skin as we sang in our native tongue and listened to the Scripture and sermon. Later on that day around 11 AM, I was baptized before God and the congregation.  Two thousand years ago, Jesus was baptized to identify with sinners, but that day I identify with Jesus in his righteousness. Absolute joy filled my heart as I came out of the remission of sin and death unto freedom and life.  Sheer delight filled my soul as I united with my spiritual family.  My cup runneth over as I became a part of a big family of God and a citizen of heaven. Have I always been a good US citizen? No! I have driven over the speed limit, made illegal turns, and committed many other minor illegal acts.  In the same way, I have not been a good Christian and child of God. I have not always followed what the Word teaches. I was proud and arrogant. I lived against the guidance laid out in the Bible. Unfortunately, I have made many mistakes in my life. I have betrayed friends, family, and God. Thank God I am not justified by my own work of keeping the law but by the work Jesus did on the cross. Thank God I am set free from every sin the moment I put my faith in Jesus; past, present, and future. Thank God I am a citizen of heaven and a Child of God.  Though I have gone astray, His love reaches out to me and patiently guides me so I may walk in the path of righteousness.  

Reflection

As a citizen of heaven, how have you adopted the culture and behaviors of heaven?

Prayer

Dear God, we thank you for giving us the privilege to become citizens of heaven through your son Jesus Christ. Help us to demonstrate God’s kingdom here on earth. In Jesus’ name we pray. Amen.

Saw Eh Htoo Ra
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona