ပှၤဟးဂီၤဖိ ~ A Fool

လါယူၤ ၂, ၂၀၂၁

ပှၤဟးဂီၤဖိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၂:၈- ၃၂, ၂ၡမူၤအ့လး ၃:၁- ၂၁,             ယိၤဟၣ်၂၁:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၁-၁၂

‘‘အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤတက့ၢ်, ယွၤဧၢ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ထံတဖၣ်န့ၣ်ဟဲနုာ်ပၢၢ်လၢယသးလီၤ. ယလီၤဘျၢလၢ ကပံာ်ယိာ်အကျါ, ဒီးဆၢထၢၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ယဟဲနုာ်လၢထံယိာ်အကျါ, ဒီးထံလုၢ်ဘၢယၤလီၤ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၁-၂

ပှၤအိၣ်ဝဲအါမးလၢဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲလၢာ်လၢ တၢ်ဃုကျိၣ်ဃုစ့, တၢ်ဃုတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်ဃုတၢ်ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့, ဒ်သိးကအိၣ်မူဘၣ်ဝဲတၢ်အိၣ်မူလၢအလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကျဲးစၢးမၤပှဲၤတၢ်လီၤဟိ အိၣ်လၢအသးအပူၤ လၢကျိၣ်စ့, တၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, တၢ်မၤလိအထီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤတခီ အတပာ်ဝဲ လၢတၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်ဘၣ်. အတၢ်ဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး တအိၣ်လၢကရ့ဒီးယွၤဘၣ်. အဆိကမိၣ်ဝဲလၢတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, အလီၢ်အလၤတဖၣ် ကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ် လၢအကဆၢထၢၣ်ဝဲအလီၢ်ဒီးတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤကဟဲစိာ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ, တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထံၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးတဂၤဒီး တဂၤအခါ, တၢ်သံကွၢ်လၢအမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ – (၁) ယမ့ၢ်ပှၤထူးပှၤတီၤ. (၂) ယမ့ၢ်ပှၤလၢ လဲၤထီၣ်လဲၤထီ, ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်, ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တဂၤ. (၃) ယမ့ၢ်ပှၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၢ်အလၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပှၤအိၣ် ခိၣ်ဃၢၤဝးတရံးယၤသ့ၣ်တဖၣ်. (၄) ယမ့ၢ်ဒီးကထၢၣ်ပှၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အထီကတၢၢ်လီၤ. နမ့ၢ်သံကွၢ် ကစၢ်ယွၤ, ပှၤအဝဲန့ၣ်အမံၤဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢနၤလၢအဝဲမ့ၢ်ပှၤဟးဂီၤဖိလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤထူးပှၤတီၤဒီးအဘုဖီတက့ၢ်(လူၤကၣ် ၁၂:၁၃-၂၁). နဖးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဂီၢ်အမုၢ်နံၤမုၢ်သီတသ့ဘၣ်. လၢဟီၣ်ခိၣ် အံၤနကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲပှၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢမူခိၣ်န့ၣ်နကမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤတပတီၢ်ဃီ, ထဲသိးတုၤသိးန့ၣ်လီၤ.

ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ် လၢ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကူၣ်သ့လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်သူၣ်ဆးသးဆး ထီၣ်ဖျဲးလၢအထး ခိၣ်လီၤ’’ (ကတိၤဒိ ၂:၆). တၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤမ့ၢ်စှၤဒီး တၢ်သန့ၤထီၣ်သးလၢ ကျိၣ်စ့, တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်အါအဃိ ပတၢ်ဆၢထၢၣ်အလီၢ်ကအိၣ်လၢကပံာ်ယိာ်အကျါ ဒီးပလီၤအုးလၢထံယိာ်သ့န့ၣ်လီၤ. (၁ကရံၣ်သူး ၃:၁၈-၁၉) စံး, ‘‘မ်ပှၤသုတလီလီၤအသးနီတဂၤတဂ့ၤ, ပှၤတဂၤဂၤ လၢသုကျါမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အမ့ၢ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ လၢအအံၤတဃၣ်ဒီး, မ်အကဲထီၣ်ပှၤဟးဂီၤဖိ, ဒ်သိးအကကဲလၢ ပှၤကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ကလီကလီၤလၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ…’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မနုၤကဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢ နမ့ၢ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟးဂီၤဖိလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဒုးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ဘၣ်နသးဒ်သိးပကျဲသုတကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဖျိးစိသီ
ထံဆဲးမဲးယွၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရီးခ်အါလဲ, အ့လနွါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 2, 2021

A FOOL

Bible In A Year: 2 Samuel 2:8-32, 2 Samuel 3:1-21; John 21:1-25;
Psalm 69:1-12

“Save me, God, for the waters have come up to my neck! I sink in a deep mire, where there is no foothold. I have come into deep waters, where the floods overflow me.”
Psalm 69:1-2 WEB

There are many who devote all their time to seeking money, wealth, and education so they will feel fulfilled. These people try to fill the hole in their hearts with money, position, and high learning. God, on the other hand, is not the most important to them. They have no time to spend with God. They think fortune, worldly wisdom, and status will be the foothold on which they stand and these will bring joy, security, and peace to them. When introducing one another, the question of who they are is answered with the emphasis around – (1) I am wealthy; (2) I strive for excellence and growth; (3) I have power and status in my circle; and (4) I am a doctor having earned the highest education. If you ask God who they are, the answer will be they are fools. Remember the Parable of the Rich Fool (Luke 12:13-21). You do not know the time you have on earth. No matter what you are on earth, in heaven we will enjoy equality. We must remember, “For Yaweh gives wisdom. Out of his mouth comes knowledge and understanding.” When our priority for God is low and our reliance on wealth and worldly wisdom is more, we will have no foothold sinking in deep mire and we can drown in the deep waters. 1 Corinthians 3:18-19 reads, “Let no one deceive himself. If anyone thinks that he is wise among you in this world, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God…”

Reflection

What will inform you whether you are wise or foolish?    

Prayer

God, please help us to understand Your will so our path will not be wrong. 
In Jesus’ Name I pray.  Amen.  

Rev. Plaw Soe Thaw
Htee Sat Mat Ywua Karen Baptist Church
Rock Island, Illinois