တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲဝဲဖဲပဟ့ၣ်ဆၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ~ Blessings Come When Gratitude Is Shown

လါယူၤ ၆, ၂၀၂၁

တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲဝဲဖဲပဟ့ၣ်ဆၢ
တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-၂ၡမူၤအ့လး ၉, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၀, မၤတၢ် ၃,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇ဝ:၁-၅

‘‘ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤအိၣ်လီၤတဲာ်ဒံးလၢစီၤစီလူးအပှၤဟံၣ်ဖိအကျါ, ဒ်သိးယကမၤအီၤလၢတၢ်အဘျုးအဖှိၣ် လၢစီၤယိနၤသၣ်အဃိတဂၤဂၤန့ၣ်ဧါ.’’  
၂ၡမူၤအ့လး ၉:၁

တဘျီယလိၣ်ဘၣ်စ့ဒီလၢ်တကထိဒီးယဃ့လိၢ်အီၤလၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်တဂၤလီၤ. အဝဲကွဲးန့ၢ်ယၤလၢ ခၠဲးခ်တဘ့ၣ်ဒီး ယသးခုလဲၤဒၢနုာ်လီၤအီၤလၢယစ့တၢး အပူၤလီၤ. လၢယဃ့လိၢ်အီၤဒီးဟ့ၣ်လီၤယၤညီကဒၣ်ဖိအဃိ ယသးအိၣ် စံးဘျုးက့ၤအီၤလီၤ. ယကွဲးန့ၢ်အီၤလၢလံာ်ကျိၤဖိတကျိၤ, ‘‘တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢ နတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤယၤတဘျီအံၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.’’ ဖဲအဝဲဖးဘၣ်ယတၢ်ကွဲးဖိအံၤဝံၤ အဝဲတဲက့ၤယၤလၢ တလိၣ်နဟ့ၣ်ကဒါက့ၤယၤစ့အံၤလၢၤဘၣ်. လၢတၢ်သးခုယစံးဘျုးအီၤလီၤ. ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်သ့စံးဘျုးတၢ်ဟဲစိာ်န့ၢ်ယၤလၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ.

ဖဲ (၂ၡမူၤအ့လး ၉:၁-၁၃) န့ၣ်, တၢ်ပာ်ဖျါဝဲတၢ်ဂ့ၢ် မ့ၢ်ဝဲစီၤပၤဒၤဝံး အတၢ်မၤဂ့ၤမၤဘျုးဘၣ်စီၤယိနၤသၣ်အဖိခွါ, စီၤမဖံဘိၤၡ့း, ခီဖျိလၢအပၢ်အတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဘၣ်စီၤဒၤဝံးအဃိလီၤ. စီၤပၤဒၤဝံးသ့ၣ်ညါဆၢက့ၤ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, တၢ်မၤဂ့ၤလၢအတံၤသကိးစီၤယိနၤသၣ်မၤဘၣ်အီၤအံၤအဃိ, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအပိာ်ထီၣ်အခံမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ အဲၣ်အီၤဒိၣ်မးဒီးဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢသးသမူတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်မၤနၢၤလၢသးသမူဒီစိၤညါလီၤ. ပဝဲလၢအမ့ၢ် ယွၤအဖိအလံၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤပှၤ, မၤဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အါမးအဃိ, ပကဘၣ်စံးဘျုးစံး ထီၣ်ပတြၢၤအီၤကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးလီၤ. တၢ်အိၣ်မူလၢအသ့စံးဘျုးထီၣ်ပတြၢၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢအထူးဝဲတီၤဝဲ ဒီးဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလီၤ. လံာ်စီဆှံတဆၢ,   

(၁ သ့းစၤလနံ ၅:၁၈) စံးဒ်အံၤ, ‘‘လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်ဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤလၢသုဂီၢ်လီၤ…’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပသ့ၣ်ညါက့ၤတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ထဲလဲၣ်. မ့ၢ်ပပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်လၢပှၤလၢအမၤဘျုးပှၤကစီဒီဧါ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဆူ ပှၤ ၃ဂၤ အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယမူလၢနဘျုးနဖှိၣ်နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ယၤအါမးအဃိလီၤ. မၤစၢၤဒီးသိၣ်လိယၤဒ်သိးယကမ့ၢ်နဖိ, လၢသ့စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဖီဟဲစ့
သ့ၣ်စၤယံးကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အီၣ်ရိၣ်ရၤ, အ့လနွါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 6, 2021

BLESSINGS COME WHEN GRATITUDE IS SHOWN

Bible In A Year: 2 Samuel 9, 2 Samuel 10; Acts 3; Psalm 70:1-5

“Now David said, “Is there still anyone who is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan’s sake?”
2 Samuel 9:1 NKJV

One time, I needed $1,000 and borrowed it from a friend. She wrote me a check which I deposited in the bank. I was very grateful that she easily loaned me the money. I wrote her a note, “Thank you so much for your help.” After reading my note, she told me, “You do not need to pay me back.” I thanked her in gladness. I felt that showing gratitude brought more blessings to me.

From 2 Samuel 9:1-13, we learned about David showing kindness to Jonathan’s son, Mephibosheth, because he was shown kindness by Jonathan, his friend. David responded with gratitude and the blessings that followed were God’s love and favor that granted him success throughout his life. We, children of God, have also received so many blessings from God and must live a life of gratitude. Making gratitude a way of life is living a rich and blessed life. 1 Thessalonians 5:18 tells us, “In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you.”     

Reflection

Do we live a life of gratitude? Do we show our gratitude to those who bless us? Today, please take time to show your gratitude to three people. 

Prayer

Father God, I live because of Your grace and blessings. Help and teach me to be Your child who is grateful at all times. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Tharah Mu Pawheh Say
Olive Karen Baptist Church
Aurora, Illinois