တၢ်ကပီၤ ~ Light

လါယူၤ ၂၀, ၂၀၂၁

တၢ်ကပီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ရ:၂၃-၅၁, ၁စီၤပၤ ၈:၁-၂၁,
မၤတၢ် ၁၃:၄၂-၅၂, မၤတၢ်၁၄:၁-၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၆:၁-၁၂

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယွၤမၤလိာ်ပှၤဒ်အံၤ, ယပာ်နၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အတၢ်ကပီၤ အဂီၢ်ဒ်သိးနကကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ.’’
မၤတၢ် ၁၃:၄၇

ပမ့ၢ်ဖးလံာ် (မၤတၢ် ၁၃:၄၂- ၅၂) န့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပီလူးဒီးစီၤဘၢ်နါဘၤလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢပှၤယူဒၤ ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အကျါ ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ပိာ်ထီၣ်အခံဒိကနၣ်တၢ်အါအါကလဲာ်လီၤ. စံးဘၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဖဲ (မၤတၢ်၁၃:၄၇) ‘‘ယွၤမၤလိာ်ပှၤဒ်အံၤယပာ်နၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အတၢ်ကပီၤ အဂီၢ်ဒ်သိးနကကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ပၢၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ.’’ ပှၤဂီၢ်မုၢ်နၢ်ဟူဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤပဝဲလၢအမ့ၢ်ပှၤ စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်ကစၢ်ယွၤဒိလီၤပှၤလၢပကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတၢ်ကပီၤဖိလီၤ. ဖဲ (မးသဲ ၅:၁၄) စံးဝဲသုဝဲသ့ၣ်အံၤ သုမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကပီၤလီၤ. တၢ်လၢတၢ်ကပီၤန့ၣ်ပှၤလိၣ်ဘၣ်အီၤကိးဂၤဒဲးလီၤ. မတၤတဂၤမးတလိၣ်ဘၣ်တၢ် ခံးဘၣ်. ဒ်ကစၢ်ခရံာ်ဒိလီၤပှၤလၢတၢ်ကပီၤအသိး မ်ပကကပီၤထီၣ်ပဝဲတဂၤလၢပသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်က့ၢ်. ပမ့ၢ်ကွၢ် အဒိလၢတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိခံထူၣ်, တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်ကပီၤတထူၣ် ဒီးတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢ အတဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကပီၤတထူၣ်အဃိ ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤဆီလီၤ. တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤတထူၣ် ဖျါလါဟ့ ဒီးအဂံၢ်အဘါအိၣ်ဝဲလီၤ.  မ့မ့ၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢအတဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤတထူၣ်န့ၣ် ဒိၣ်ထီၣ်နာ်က့တဂ့ၤထဲသိး တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကပီၤတထူၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ခရံာ်ဒိးလီၤပှၤလၢတၢ်ကပီၤ, ဒီး ပဝဲတနီၤပတၢ်ကပီၤ ကဒိၣ်, တနီၤကဆံး ခီဖျိလၢပတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကပီၤဒ်လဲၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် တဘၣ်သးဟးဂီၤတဂ့ၤ. လိၣ်ဒၣ် ပကဘၣ်ကပီၤလၢပသနၢၣ်ဒၣ်ပဝဲလီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢယနီၣ်ဆံးခါ, တုၤလၢခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ် ၂၄ သီ မုၢ်နၤခီန့ၣ်ပှၤလဲၤဘါယွၤလၢသရိာ်ပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပှၤဒွဲၣ်ထီၣ်မ့ၣ်အူဒၢဖးဒိၣ်လၢ သရိာ်ပူၤဒီး မ့ၣ်အူဒၢဖးဒိၣ်အံၤ ကပီၤထီၣ်ပှဲၤသရိာ်ပူၤလီၤ. အတၢ်ကပီၤအံၤတတုၤလၢဃီ, ပှၤကဟဲထီၣ်အကျဲဘၣ်. လၢဃီပှၤကဟဲထီၣ်န့ၣ် ပှၤဒွဲၣ်ထီၣ် ပနဲတၢၣ်ဖိတဖၣ်လီၤ. ပနဲတၢၣ်ဖိ တဖၣ်အံၤကပီၤထီၣ် ဒ်သိးပှၤဟဲထီၣ်လၢဃီတဖၣ်သုတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တဂ့ၤ, ဒီးကပီၤထီၣ်လၢအသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. အဃိပဝဲကိးဂၤပတၢ်ကပီၤဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဆံးမ့ၢ်ဂ့ၤ ပသးသုတဟးဂီၤတဂ့ၤ. ပကကဲထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢ အဆှၢပှၤဂၤဆူ ခရံာ်အိၣ်ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကတုၤပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ် အကတၢၢ်အဂီၢ်, တၢ်ကပီၤခဲလၢာ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီၤပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဒိလီၤပှၤလၢတၢ်ကပီၤဖိအသိး ပတၢ်ကပီၤမ့ၢ်လီၤမၢ်ဒီးပတၢ်အိၣ်မူကမၤအသးဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, ဒ်သိးပတၢ်ကပီၤသုတလီၤပံာ်, ပကျဲသုတဟါမၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်, ဟံးဃာ်ပစုဒီးနဲၣ်ပှၤကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဖရဲးၡၢးစ်ဝါ
အ့ဘ့ၢ်နၤစၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နဲးၡ်ဘ့လ်, ထဲၣ်နစံၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 June 20, 2021

 LIGHT

Bible In A Year: 1 Kings 7:23-51, 1 Kings 8:1-21; Acts 13:42-52; Acts 14:1-7; Psalm 76:1-12

“For so has the Lord commanded us, saying, I have set you as a light for the Gentiles, that you should bring salvation to the uttermost parts of the earth.”
Acts 13:47 WEB

If we read Acts 13:42-52, we will learn that Paul and Barnabas preached among the Jews and they had the ears of the crowd that followed them. They told the crowd, “For so has the Lord commanded us, saying, I have set you as a light for the Gentiles, and you should bring salvation to the uttermost parts of the earth” (Acts 13:47). Many heard the Good News and believed. The Lord told us that we are the light of the world (Matthew 5:14). Everyone needs light. Nobody wants the darkness. Therefore, it is important to shine our light in our own corner as the Lord intends us to. Just as the plant that gets the sunlight is healthier than the plant that does not, some of us may be a brighter or dimmer light depending upon the limitations we have in our circumstances. No matter what kind of light we are shining now, do not be discouraged. The important thing is to shine whatever light we can. I remember in my childhood the time when we celebrated Christmas Eve. Inside the church was a big bright lantern that lit the whole sanctuary, but its light did not reach the stairs. Therefore, candles were lit for people to see the steps on the stairs and not get hurt. It does not matter if we are a lantern or a candle. What matters is that we shine the light on the path to Jesus for the salvation of the world. For salvation to reach the uttermost parts of the earth, all lights are needed. 

Reflection

Jesus wants us to be a light, but if we lose our light, where would that lead us? 

Prayer

Dear Father, help us so our light will not be extinguished and our path will not be lost. Please hold our hands and show us the way.  In Jesus’ Name we pray. Amen.  

Tharah Mu Precious Wah
Ebenezer Karen Baptist Church
Nashville, Tennessee