ဆီၣ်လီၤနသး ~ Humble Yourself

လါယူၤ ၂၅, ၂၀၂၁

ဆီၣ်လီၤနသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁၄:၂၁-၃၁, ၁စီၤပၤ ၁၅, ၁စီၤပၤ ၁၆:၁-၇,
မၤတၢ်၁၆:၁၆-၄၀, ကတိၤဒိ ၁၅:၂၁-၃၀

‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်အိၣ်ဆိန့ၣ်တၢ်လၤကပီၤတက့ၢ်လီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၁၅:၃၃

တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤသးလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်, ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, ဒီးဟ့ၣ်လီၤ ပတၢ်အိၣ်မူလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢယွၤအစုပူၤန့ၣ်, အဝဲကပာ်လၤပာ်ကပီၤက့ၤပှၤလီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိလၢထံကီၢ် သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်အပူၤ, တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးပှၤကအိၣ်ဝဲအါမံၤအါမၠိအကျါ, တၢ်လၢအကီ ကတၢၢ်တမံၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးလီၤ. ဖဲယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤသီသီအခါန့ၣ်, ယတဲအဲးကလံးကျိာ် တဘၣ်ဘၣ်. တယံာ်ဘၣ် ဒီးယမၤန့ၢ် တၢ်မၤဖဲပှၤကွၢ်ဖိသၣ်တၢ်လီၢ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအပူၤခီဖျိလၢကျိာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဃိ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးအိၣ်ထီဘိလီၤ. တဘျီပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤမၢယလဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်တမံၤဒီး ယဟဲက့ၤစိာ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်အဂၤတမံၤလီၤ. ဖဲပှၤမၢ ယလဲၤလၢတၢ်ချၢဃုာ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်အခါ, ယဆိကမိၣ်လၢ ယကဘၣ်အိၣ်ဘှံးလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မဲာ်ဆှးအဒိၣ်ကတၢၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်ဖိသၣ်အကျါတဂၤတဲဝဲ ‘‘အဝဲကတိၤအဲးကလံးကျိာ်တဘၣ်ဘၣ်.’’လၢတၢ်ဝံသးစူၤဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤယမၤတၢ်န့ၢ်ခံနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ     ပှၤထုးထီၣ်ကွံာ်ယၤလၢတၢ်မၤအပူၤလီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယဟံးန့ၢ်က့ၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်, လၢယထီၣ်က့ၤကၠိ တၢ်ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤလၢ တၢ်မၤလိအါထီၣ်က့ၤအဲးကလံးကျိာ်, တကးဘၣ် ဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကထီၣ် Computer Networking Administration ဒီးယကမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. ဒ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်တ့ၢ်အသိးယဖျိ    ထီၣ်ကၠိဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, ယန့ၢ်ဘၣ် Certificate ဘၣ်ဆၣ်, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အဝဲအံၤန့ၣ်တမ့ၢ်လၢ ယဂီၢ်ဘၣ် အဃိ ယသးဟးဂီၤဒိၣ်မးလီၤ. လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ ယဃ့ဘါထုကဖၣ် လၢကစၢ်ယွၤကဃုထၢန့ၢ်ယၤကျဲ ဒ်အတၢ်ဘၣ်အသး, လၢအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၅နံၣ်န့ၣ်, ယဆီတလဲယတၢ်မၤလိမိၢ်ပှၢ်ဆူ ဖိသၣ်ဆံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လီၤ. တနံၣ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ ယဖျိထီၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီး ယနုာ်လီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢဟ့ၣ်ယၤတၢ်သးမံလီၤ. ဖဲယလဲၤအိၣ်လၢအရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ် ဃုလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်အါထီၣ်ယၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ယကထီၣ်ဘၣ် Grand Canyon University ဒီးန့ၢ်ဘၣ် Bachelor of Science in Early Childhood Education လီၤ. ယွၤအဘျုးအဃိဒီးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်အကြၢး ဒီးယၤအသိးလီၤ. လၢယတၢ်မၤ အပူၤ, ယမၤလိန့ၢ်တၢ်အါမး, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်အအိၣ်, လၢယကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ, အခီၣ်တဃာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အလုၢ်လၢ်ထူသနူဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်သနာ်က့, ဖဲယဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်အဲၣ်, တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ယပာ်ဖျါထီၣ်ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်လီၤ. (၁ပ့းတရူး ၅:၆-၇) မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးဆီၣ်လီၤသုသးလၢ ယွၤအစုကညီၢ်အဖီလာ်, ဒ်သိးတုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီး ကပာ်ထီၣ်ထီသုန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတၢ်အိၣ်မူဖဲလဲၣ်တလီၢ်အလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆီၣ်လီၤသးလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤယတၢ်အိၣ်မူအဃိလီၤ. ဝံသးစူၤသိၣ်လိယၤလၢယကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒ်သိး နၤဒီးပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်ဒံးယနီၢ်ကစၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်ကစၢ်အမံၤဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဖီန့ၢ်သါ
ကညီတဝၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢဝ့ၢ်စံၣ်ယဲၤတၢၤလ်
ခဲးထ်, ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ်န်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 25, 2021

HUMBLE YOURSELF

Bible In A Year: 1 Kings 14:21-31, 1 Kings 15, 1 Kings 16:1-7; Acts 16:16-40; Psalms 15:21-30

“The fear of Yahweh teaches wisdom. Before honor is humility.”
Proverbs 15:33 WEB

Resettling in a third country alone is not easy. But if we humble ourselves and put our lives fully in the hands of God, He will honor us. There were many challenges involved in being resettled in a third country, but the hardest for me was communication. When I first came to America, I could not speak English. I soon got a job in a daycare. Because of language barriers there were always miscommunications. One time a coworker asked me to get something, but I brought something else to her. When they asked me to go outside with the children, I thought they asked me to take a break. It brought a lot of shame to me. In addition, I heard a child talk about me, “She doesn’t speak English.” I humbled myself and worked there for two years before I was fired. After that, I decided to go to school full time and learn more English to study Computer Networking Administration in order to make a lot of money. I got an associate degree from that program. But I quickly found out that field was not for me and I got discouraged. Humbling myself I asked God to choose a path for me where His glory would shine. In 2015, I changed my major to early childhood education. After one year, I got my associate degree. When I went to live in Arizona for six months, God gave me more opportunity to go to Grand Canyon University. I graduated with a Bachelor of Science in Early Childhood Education. By God’s grace, I got a job. I am learning so much at work from the children to be humble. Although I do not know their family situation, background, or culture of the children, when I give them love, kindness, and understanding, I am showing Christ’s love.  We are reminded by 1 Peter 5:6-7 , “Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your worries on him, because he cares for you.”

Reflection

In what areas of your life do you need to humble yourself?

Prayer

God, thank you for valuing my life. Please teach me to humble myself like You and count others better than myself. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Tharah Mu Paw Hay Tha
Karen Community Church of Greater Seattle
Kent, Washington