ဆိကမိၣ်ယွၤတၢ်မၤလီၤလး ~ Ponder The Wonder Of God

လါယူၤ ၂၃, ၂၀၂၁

ဆိကမိၣ်ယွၤတၢ်မၤလီၤလး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၁:၁၄-၄၃, ၁စီၤပၤ ၁၂:၁-၂၄,
မၤတၢ် ၁၅:၂၂-၄၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁၀-၂၀

‘‘ ဒီးယဆိကမိၣ်လၢနတၢ်မၤခဲလၢာ်အဂ့ၢ်ဒီးလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်ယကဆိကမိၣ်လီၤ. ယွၤဧၢနကျဲအိၣ်ဝဲလၢတၢ်စီဆှံအပူၤလီၤ. မ့ၢ်မတၤမ့ၢ်ကစၢ်ဒိၣ်ဝဲဒ်ပကစၢ်အသိးန့ၣ်တဂၤလဲၣ်. နမ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအမၤ တၢ်လီၤလးလီၤ. နဒုးသ့ၣ်ညါနစိနကမီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၣ်အကျါလီၤ.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁၂- ၁၄

ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀၁၃, ယဖိခွါဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါလၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါ (seizure) လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်လၢ အကွၢ်ထွဲအီၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဒုးအီအီၤကသံၣ် (Lamotrigine 20 mg),  ဘၣ်အီဝဲလၢဂီၤခံဖျၢၣ်ဟါခံဖျၢၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်  ယသံကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်, အဝဲမ့ၢ်အီကသံၣ်အဝဲအံၤအတၢ်ဆါကဘျါစ့ၢ်ကီးဧါ. ကသံၣ်သရၣ်တဲဆၢလၢ, အတၢ်ဆါတဘျါဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်ကသံၣ်ဖီၣ်ဃာ်အတၢ်ဆါ, ဒ်သိးသုတကဲထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယတဒုးအီ ကသံၣ်လၢၤဘၣ်. ယတီၣ်ထီၣ်တၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးပှၤအါဂၤဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. အတၢ်ဆါတလီၤမၢ်ဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်အါထီၣ်ဝဲအဃိလၢခံယစးထီၣ်ဒုးအီကသံၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၣ် ၂၀၁၅  ဒီး, ဂီၤခီယတဒုးအီအီၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယတဆိတ့ၢ် ယတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်. ယအၢၣ်လီၤကစၢ်ယွၤလၢယဖိခွါမ့ၢ်ဘျါ, ယကကွဲးယတၢ်အုၣ်သးလီၤ. လၢခံခီဖျိပသုးလီၢ်သုးကျဲ အဃိပဘၣ်ဃုန့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်အသီလီၤ. ပတဲက့ၤလၢအဖုၣ်န့ၣ်, ကသံၣ်သရၣ်အသီ ကွၢ်ထွဲအီၤ, ဒီးအီဘၣ်ဝဲကသံၣ် တုၤလၢ လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၣ် ၂၀၁၉ လီၤ.  လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်ဒီးတဲဝဲ တလိၣ်အီကသံၣ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်အတၢ်ဆါဘျါဒၣ်ဝဲလီၤ. တလိၣ်ဘၣ်ထံၣ်က့ၤကသံၣ်သရၣ် နီတဘျီလၢၤ ဘၣ်. ခဲအံၤအိၣ်လံတနံၣ်ဒီးဃုလါလံ. အတၢ်ဆါဘျါဝဲလီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤလီၤလးလၢအမၤဘျါ ယဖိခွါလီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တၢတဂၤတဲဝဲလၢတၢ်ဆါဘျါတသ့ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကသံၣ်သရၣ် လၢခံတဂၤတဲဝဲလၢကဘျါဒၣ် အတၢ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤမ့ၢ်တၢ်လီၤလး လၢပကဘၣ်ဆိကမိၣ်ဃုကွၢ်ထံအီၤ ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါက့ၤလၢပဝဲပှၤဂီၢ်မုၢ် တဖၣ်လီၤ. မ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤသုဒီးဒုးဆိကမိၣ်သု, ဒုးထံၣ်သုလၢအတၢ်မၤလီၤလး, ဒီးသုကဒုးသ့ၣ်ညါက့ၤစ့ၢ်ကီးဆူ ပှၤကိးဂၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤကမၤဘျါနၤလၢတၢ်ဆါမနုၤလဲၣ်. ယွၤအသးအိၣ်လၢပကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢနီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးလီၤ. ယွၤအဲၣ်ဒိးမၤဘျါပှၤလၢကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်ဆါလၢအမၤဘၣ်ဒိပှၤလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအသ့တၢ်လၢာ်, နၢၤတၢ်ကိးမံၤလီၤ. ပသးသုတဒ့ဒီတဂ့ၤ. ပကအိၣ်ဒီးသးလၢ အအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢနပူၤဒီးစူၢ်နၤနာ်နၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤအဂီၢ်မၤစၢၤဘၣ်ပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်မုၣ်လါဖီဘ့းကထၢၣ်
ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

June 23, 2021

PONDER THE WONDER OF GOD

Bible In A Year: 1 Kings 11:14-43, 1 Kings 12:1-24; Acts 15:22-41;
Psalm 77:10-20

“I will also meditate on all your work, and consider your doings. Your way, God is in the sanctuary. What god is great like God? You are the God who does wonders. You have made your strength known among the peoples.”
Psalm 77:12-14 WEB

In November 2013, my son started having seizures. The doctor prescribed Lamotrigine 20 mg, two times a day, two pills each time, for him. I asked the doctor if the disease would be fully cured if he took the medicine. The doctor said that the medicine would only decrease the symptoms but the disease would not be cured. So I decided not to give him the medicine. I knelt down and prayed. Many prayed for him too. The disease did not go away, but increased instead. So, I started giving him the medicine in January 2015 only in the evening and not in the morning. I never stopped praying. I told God I would testify of His goodness if my son was healed. Later, we relocated and found a new doctor. To make the story short, the new doctor cared for my son and he took the medicine until February 2019. In a check-up appointment, the doctor told us that my son no longer needed to take the medicine. The disease would go away as he grew. Since then, he needed no follow-up appointment. It has been a year and a half. He is cured. This is a miracle from God. One doctor said he would never be cured and the other said he would be cured. The work of God is always wondrous and we need to seek to recognize and appreciate it. May God bless you and make you see and ponder His wonders. May you share His wonders with others!  

Reflection

From what illness do you need God to heal you? God desires that we are healthy physically and spiritually. God wants to cure us from all illnesses that harm us.

Prayer

Dear God, You are the Almighty God Who has victory over all things. May we not waiver.  May we abide securely in You and put our trust fully in You. In Jesus’ Name I pray. Amen.  

Tharah Mu Lah Paw Victor
First Karen Baptist Church of Indianapolis
Indianapolis, Indiana