ဂ့ၤပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ ~ Let Us Uphold Righteousness

လါယူၤ ၁၃, ၂၀၂၁

ဂ့ၤပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ ရှမူၤအ့လး ၂၀, ၂ ရှမူၤအ့လး ၂၁, မၤတၢ် ၈:၄-၄၀, 
ကတိၤဒိ ၁၄:၂၅-၃၅

‘‘တၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်ပာ်ပှၤတကလုာ်လၢတၢ်ထီၣ်ထီလီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ကဲထီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အလီၢ်လီၤ’’
ကတိၤဒိ ၁၄:၃၄

ကစၢ်ခရံာ်စံ;ဝဲဒၣ်ဂ့ၤပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢ တၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ် ပာ်ပှၤတကလုာ်လၢတၢ်ထီၣ်ထီလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤလၢအသးဒီဖျၢၣ်ညါလီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအပာ်ဖျါန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်မၤဘျါပှၤဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါ, တၢ်ဝံသးစူၤ, တၢ်ဆီၣ်လီၤအသး, တၢ်ပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအဃုတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တတူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီသ့ၣ်တဖၣ် အံၤဘၣ်. ပှၤတတီတလိၤပှၤအၢတဖၣ်အံၤမၤပှဲၤထီၣ်အသးဒီးတၢ်သးက့ၣ်, တၢ်ကူၣ်အအၢအသီ, တုၤဒၣ်လဲာ် ပျၤထီ ကွံာ် ခရံာ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိယွၤပာ်ထီၣ်ထီက့ၤကစၢ်ခရံာ်, တဒုးသံအီၤလီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. သံသၢသီဝံၤယွၤဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢတၢ်သံဒီးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. တၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ကစၢ်အမ့ၢ်အတီဒီးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲလၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဖိတဖၣ်ဖဲပအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်, ပကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးအိၣ်မူလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤတက့ၢ်. မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလီၤ. မ်ပကကွၢ်လိ သကိး ပခိၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဒီးဃ့ကညးသးစီဆှံလၢကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤလၢပပူၤကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နဟံးဃာ်တၢ်တီတၢ်လိၤလၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်နကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တၢ်တီတၢ်လိၤတဘျီဘျီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိဧၢ, စံးဘျုးနၤလီၤ. သိၣ်လိယၤလၢယကတဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီးဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ ယကအိၣ်မူ တီတီလိၤလိၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်ရ့ၣ်ခၠဲၣ်
လူၤဝံၤဘ့းလ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
လူၤဝံၤဘ့းလ်, ခဲၣ်ထၣ်ကံၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 June 13, 2021

LET US UPHOLD RIGHTEOUSNESS

Bible In A Year: 2 Samuel 20; 2 Samuel 21; Acts 8:4-40;  Proverbs 14:25-35

“Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.”
Proverbs 14:34 WEB

Jesus told us to uphold righteousness.  The book of Proverbs tells us that righteousness exalts a nation.  Jesus exemplifies the truth and righteousness to us.  The righteousness of Christ is revealed to us through doing good to others, healing the sick, practicing patience, being humble, and forgiving others.  But those who found faults with Jesus did not understand or accept the truth revealed by Him.  These unrighteous and evil ones were arming themselves with jealousy and evil plots until they crucified Christ on the Cross.    However, God exalted Christ and did not allow him to die forever.  Three days after Christ’s death, God raised Him up from death to live eternally.  Righteousness shines light on us and reveals the truth that Christ is the true God, who lives forever.  We, the children of God, should uphold the truth and live in righteousness wherever we are.  This is the will of God for us.  Let us look to Jesus and humbly ask the Holy Spirit to fill each and everyone of us with God’s righteousness.  

Reflection

In what ways do you uphold righteousness? 
Are there times when you bypass righteousness?  

Prayer

Dear Father God, I am grateful to You. Please teach me to tell the truth and give me understanding to live in righteousness.  I pray this in the name of Jesus my Lord.   Amen.

Pastor Rachael
Louisville Karen Baptist Church
Louisville, Kentucky