ခီၣ်အတၢ်ထွဲလၢအဘၣ်ယွၤအသး ~ The Steps Delightful To God

လါယူၤ ၁၄, ၂၀၂၁

ခီၣ်အတၢ်ထွဲလၢအဘၣ်ယွၤအသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၂၂, ၂ၡမူၤအ့လး ၂၃:၁-၇, မၤတၢ် ၉:၁-၃၁,          စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရ၃:၁၅-၂၈

‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ ယသုးဘူးယသးဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်ဂ့ၤလၢယဂီၢ်လီၤ. ယပာ်သန့ၤယသးအလီၢ်လၢကစၢ်ယွၤအပူၤ, ဒ်သိးကစံၣ်တဲၤတဲလီၤနမၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၃:၂၈

ကီၤလၤဝါမုၢ်ပှၢ်တဂၤလၢအိၣ်ဘူးလၢယဟံၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဆၣ် အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတအိၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢအမၤဝဲတမံၤန့ၣ် အဝဲပှ့ၤန့ၢ်ဝဲဖီသၣ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်အဂၤတဖၣ် လၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အကလုာ်တဖၣ် အီၣ်ဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. ဝံၤကိးဟါဒဲးန့ၣ်ဟဲက့ၤဂၢ်လီၤဝဲတၢ်အီၣ်တဖၣ်အံၤလၢအဟံၣ်လီၢ်ခံလီၤ. ကိးဟါဒဲး အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဟဲလီၤအီၣ်အဆၣ်န့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်ဘၣ်တၤဟိတဖၣ်စံၣ်ခဲစံၣ်ခီ, ထွံၣ်မံၤဂုာ်အီၣ်လိာ် အတၢ်အီၣ်, ထိၣ်အကလုာ်ကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအအိၣ်ဒီး အလွဲၢ်ဘီ, ဂီၤ, လါ, ဟ့ဃး, ယူၤထီၣ်ယူၤလီၤ, ဃုာ်ဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂၤအါမးလၢယကိးအမံၤတဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ယကွၢ်ဒီး ယသူၣ်မံသးမုာ်စ့ၢ်ကီး လၢအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်မံသးမုာ်လၢအလုၢ်အီၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး တဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ်, အီၣ်ဘၣ်အဆၣ်လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤစ့ၢ်ကီး လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဝံၤ က့ၤက့ၤ တကလုာ်ဆူအလီၢ်ဒၣ်ဝဲလၢတၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်သုးဘူးအသးဆူပှၤလၢအဒုးအီၣ်ဒုးအီအဝဲသ့ၣ်ဒီးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအသိး, ပဝဲလၢယွၤလုၢ်အီၣ် လုၢ်အီပှၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဖဲပသုးဘူးပသးဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤမုၢ်ပှၢ်န့ၢ်တၢ်သးမံဖဲ ဆၣ်ဖိ ကီၢ်ဖိတဖၣ်ဟဲဆူအအိၣ်အသိး, ကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီးအသူၣ်မံသးမံဒီးပှၤဖဲပထွဲပခီၣ်ဆူအအိၣ်ဒီး ပသုးဘူးပသးလၢအီၤ န့ၣ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၂၃ စံးလၢ ‘‘ယွၤဒုးထွဲပှၤကညီအခီၣ်လီၤ. ဒီိးမုာ်လၤဝဲလၢအကျဲလီၤ.’’ လံာ်စီဆှံသိၣ်လိ ပှၤလၢ ပှၤအတီအလိၤပှၤအဂ့ၤအဝါတဂၤအခီၣ်ခါန့ၣ်မ့ၢ်ကစၢ်ဒုးထွဲ အခီၣ်ခါလၢအထွဲထီၣ်တၢ်အပူၤလီၤ. လဲၤလၢ ကစၢ်ယွၤအကျဲအပူၤသတးဒီးကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်အသူၣ်မံသးမုာ်လၢ ပှၤလၢ အလဲၤတၢ်လၢ ကျဲအတီအလိၤအ ပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲလၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ်ပကပျဲယွၤဒုးထွဲပခီၣ်ခါတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မတၤပၢဆှၢနခီၣ်ခါအတၢ်ထွဲတဖၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်  

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်သးဘိဧၢ, သိၣ်လိယၤ, မၤစၢၤယၤ, ဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤဒ်သိးယခီၣ်အတၢ်ထွဲကဘၣ်နသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ဟဲၣ်န်ရံၣ်ပံ
ကညီဘျၢထံရ့လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနါပိးလ့းစ်, အ့ၣ်ဒံၣ်ယါနၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 June 14, 2021

THE STEPS DELIGHTFUL TO GOD

Bible In A Year: 2 Samuel 22; 2 Samuel 23:1-7; Acts 9:1-31;  Psalm 73:15-28

“But it is good for me to come close to God. I have made the Lord Yahweh my refuge, that I may tell of all your works.”
Psalm 73:28 WEB

One of my neighbors is an elderly Caucasian lady who loves animals but does not have any of her own.  What she does regularly is that she buys apples and other food that animals eat, and puts them out in her backyard every evening.  Soon, the animals come and eat the food. I see deer hopping, foxes fighting for food, birds with yellow, red, green, and grey colors flying up and down, and a variety of animals that I cannot name all of them.  It is a delight to watch.  I can clearly see she finds joy in seeing the animals approaching and eating the food. The animals also get to eat the food and enjoy their meals.  After eating, they return to their respective resting places.  

Just as the animals find blessings in drawing near to the one who feeds them, we who are sustained by God, find blessings in drawing near to the Lord. Just as the lady enjoys the animals coming to close to her, God delights in us taking steps closer to Him. Psalm 37:23 says, “A man’s steps are established by Yahweh. He delights in his way.” The steps of the righteous are established by the Lord. They follow the path that pleases God, who delights in their ways. Let us, sons and daughters of the Most High, allow God to be in charge of our steps.  

Reflection

Who is in charge of your steps?

Prayer

Dear Jesus Christ, teach me, help me, hold me, and guide me so my steps are pleasing to You. In Jesus’ Name I pray.  Amen.

Pastor Henry Pee
Karen Baptist Fellowship Church
Indianapolis, Indiana