ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးနၤဆူခရံာ်အအိၣ် ~ Bring What You Have To Jesus

လါမ့ၤ ၉, ၂၀၂၁

ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးနၤဆူခရံာ်
အအိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၉, ယိၤဟၣ် ၆:၁-၂၄,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၈:၁-၁၁

‘‘ဖိသၣ်အိၣ်ဖဲအံၤတဂၤ, အကိၣ်အိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်, ဒီးအညၣ်အိၣ်ခံဘ့ၣ်လီၤ.’’
ယိၤဟၣ် ၆:၉က

သးစၢ်အမံၤလၢ စီၤလဲလဲၤအိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. ဖဲပှၤမၢအလဲၤသးဝံၣ်တၢ်လၢအတံၤသကိးသးစၢ်အကျါန့ၣ်, အဝဲစံးဆၢဝဲ, ‘‘ယလဲၤတဘူၣ်ဘၣ်, ယကလုၢ်တလိၤဘၣ်, ယသးဝံၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်, ယတၤလၣ်တအိၣ်ဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၢကဒီး အီၤလၢကရူးလံာ်စီဆှံ, အဝဲတဲ, ‘‘ယမၤတဘူၣ်ဘၣ်.’’ ပှၤမၢကဒီးအီၤအဂၤတခါ ဒီး စံးဆၢဝဲ, ‘‘ယတၤလၣ်တဒ်သိးဒီး ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်.’’ ပှၤမၢကဒီးလၢခံအဂၤတခါ ဒီးစံးဆၢကဒီးဝဲ, ‘‘ယတမၤဒံးဘၣ်…မၤဆိသု…ယကမၤလၢခံတဘျီ.’’  ဖဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဟဲတုၤအိၣ်အီၤတဘျီဂ့ၤ တဘျီဂ့ၤန့ၣ် အဝဲစိာ်ခီသူအတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂၤ အတၢ်အိၣ်မူ မၤလိန့ၢ်တၢ် သ့ထီၣ်ဘၣ်ထီၣ် သူၣ်မံသးမုာ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူ ကဲဘျုးကဲဖှိၣ် လၢကျဲတဘိဘိ ကျဲတမံၤမံၤအပူၤအဃိလီၤ. မ့မ့ၢ်အဝဲတခီ, အတၢ်အိၣ်မူ..ဒ်ယံာ်ဒ်ခံးလီၤ, ဒ်ယံာ်ဒ်နးထီၣ်, ဒီး အဝဲအသးပူၤ, ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမုာ်, မ့ၢ်လၢအဝဲထံၣ်ဆံးလီၤအတၢ်အိၣ်မူ, ထံၣ်ထဲအတသ့ အတဘၣ် အတဂ့ၤ အတကြၢး အဃိလီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ကဲထီၣ်က့ၤ ပှၤခိၣ်နူာ်ဟးဂီၤတဂၤ ဒီး အတၢ်အိၣ်မူလၢအအိၣ်ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤအံၤ ကဲထီၣ် က့ၤတၢ်ခီလီခီလီလီၤ. အတုၤဘၣ်လၢတၢ်ဟးဂီၤ, ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤအါမံၤဘၣ်ဆၣ်, တအဲၣ်ဒိးသူဝဲ, ဒီး တအဲၣ်ဒိး လၢခရံာ်မၤကဆှီလုၢ်ထီၣ်န့ၢ်အီၤ လၢကသူဝဲ ဒ်ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဒီးကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ် ညၣ်ဖိခံဘ့ၣ်ဘၣ်. ဖိသၣ်လၢ အအိၣ်ဒီး ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ် ညၣ်ဖိခံဘ့ၣ်အံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤ ဆူခရံာ် ဒီး ခရံာ်ဆိၣ်ဂ့ၤအတၢ်ဟ့ၣ် ဒီးကဲထီၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအကထိကထိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢပဝဲခဲလၢာ်အဂီၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢကညီဖိတဖၣ်အဂီၢ်, မုၣ်ကီၤလံၢ်စံးကသွံဒံတၢ်လၢပနၢ်အပူၤ, ‘‘နတၢ်ကူၣ်ဘၣ် ကူၣ်သ့တအိၣ်ဘၣ်. နကတိၤကီၤလၤဝါကျိာ်တဘၣ်ဘၣ်. နတကျၢဘၣ်.’’ န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအဃိ ပကသီၣ်ထွဲဘၣ်ဒ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အသိး ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယွၤအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ပှၤတဖၣ်လဲၤကပာ်ကွံာ်ပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. ယွၤတတ့လီၤ ပှၤနီတဂၤလၢတအိၣ်ဒီးတၤလၣ်ဘၣ်. တၢ်သ့တၤလၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးပှၤ အိၣ်ဝဲအါမံၤအါကလုာ် လၢပကဟ့ၣ်ထီၣ်ဒီး သူအီၤ လၢခရံာ်အတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လိၣ်ဒၣ်ပကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤဆူကစၢ်ခရံာ် အအိၣ်ဒီး အဝဲကမၤ ကဆှီက့ၤပတၢ်ဟ့ၣ် ဒီးဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤခီဖျိပှၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၤလၣ်အိၣ်ဒီးနၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ် ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်သ့လၢပှၤဂၤအဂီၢ်လဲၣ်. 
တၤလၣ်အိၣ်ဒီးနၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ခူၣ်လီၤအသးလဲၣ်.  

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, နဟ့ၣ်ယၤတၢ်သ့တၤလၣ်လၢအိၣ်ဒီးယၤအါမံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တဘျီဘျီ မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတံာ်တာ်တြီယကျဲ ဒ်သိးယသုတသူတၤလၣ်လၢအိၣ်ဒီးယၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးဖဲတၢ်သ့တၤလၣ်အိၣ်ဒီးယၤ, အါမ့ၢ်ဂ့ၤ, စှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယကသူအီၤလၢနလၤကပီၤအဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်အ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကူၣ်
အၤကၤဖံးအ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်ဝၢးသ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 9, 2021

BRING WHAT YOU HAVE TO JESUS

Bible in A Year: Judges 9; John 6:1-24; Psalm 58:1-11

“There is a boy here who has five barley loaves and two fish,…”  
John 6:9a  WEB

There was a young man, whose name was Saw Leh Leh. When he was asked to sing among the youth, he answered, “I am afraid. I can’t carry a tune. I can’t sing. I don’t have a talent.” He was then asked to read a Bible verse, he quickly said, “I am afraid.”  Another thing was requested of him, his answer sounded the same, “I don’t have any talent like others.” Again, an alternative invitation of action was presented to Saw Leh Leh, to which he hastily replied, “Not this time. Go ahead. I will do it next time.” Everytime an opportunity was offered to Saw Leh Leh, he did not fail to use the same language to turn down. Others learned, grew and became blessings in one way or another. However, Saw Leh Leh’s life became darker as time passed. He was unhappy. He had low self-esteem, feeling constantly inadequate and unworthy.  In the end, he became mentally deranged. A life that was full of potential unfortunately ended up wasted. Although he had much to offer, he did not want to use what he had and allow Jesus to sanctify his gift; his life became fruitless and unfulfilling. On the contrary, a boy who had five barley loaves and two fish was willing to give what he had. Jesus Christ blessed his gift and multiplied it to bless thousands of people. 

For some of us, especially Karen people, the devil may whisper in our ears, “You have no education. You don’t speak English. You are not good enough.” If we are not careful, we may echo what the devil said to us and turn down God-given opportunities. God created no one without talent. We have many talents we can offer in the kingdom work. All that is needed of us is to bring what we have to Jesus. He will then sanctify and generate blessings through us. 

Reflection

Which talents you have can be a blessing to others?
Which talents you have are being buried right now?

Prayer

God, You gave me many talents. But, the devil is interfering in my way so I will not use my talents. Please help me to use what I have, plenty or few, for your glory.  I pray in Jesus’ Name. Amen.

Pastor Ebenezer Ku 
Agape Ebenezer Karen Baptist Church
Fort Worth, Texas