ယွၤအိၣ်ဒီးနၤ ~ God Is With You

လါမ့ၤ ၂၅, ၂၀၂၁

ယွၤအိၣ်ဒီးနၤ

 တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၁-၃၇,
ယိၤဟၣ် ၁၅,ယိၤဟၣ် ၁၆:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၇:၁-၇

 “…ဒီးစီၤစီလူးစံးဝဲဒၣ်, လဲၤတၢ်, ဒီးမ်ယွၤအိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်”
၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၃၇(ခ)

လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ, မ့ၢ်စီၤစီလူးကတိၤတၢ်ဒီးစီၤဒၤဝံး ဒီးမၢလီၤအီၤဒ်သိး အကလဲၤဒုးတၢ်လၢ အံၣ်စရ့လးအခၢၣ်စး ဒ်သိး ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲယမၤလိတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိခါ ယကဘၣ်လဲၤ (ခဲၣ်ဖ့) အဂီၢ် ယစ့တအိၣ်ဘၣ်. ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် အစ့အိၣ်လၢကသူဝဲ ဒ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယဲတခီ တၢ်မနုၤမးတအိၣ်ဒီးယၤ ဘၣ်လီၤ. အဃိယစးထီၣ် ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၤတၢ်ဒီးယွၤလၢကလီၣ်ဖျါထီၣ်အစိကမီၤဒီး မၤတၢ်လီၤလးတမံၤမံၤ လၢယဂီၢ်လီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ ပှၤတဂၤဟဲစိာ်လံာ်ဒၢတဖျၢၣ်ဒီးစံးဝဲ “နမိၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤလၢ နကသူအဂီၢ်လီၤ.” ယအိးထီၣ်ဒီးထံၣ်ယဲ စ့ယိၤ ၁၀၀၀ ဘးဒီးယသူၣ်ခုသးခု, သူၣ်ပိၢ်သးဝးဒိၣ်မးလၢ ယွၤစံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်အချ့ကတၢၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤဆူၣ်ထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါ နီၢ်နီၢ်လၢ အဝဲဒၣ်တီဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်မၤကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံးအတၢ်မၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤအဆၢကတီၢ် ယမ့ၢ်ဒံးဒၣ်ပှၤသဘျ့လီၤ. ယဟံၣ်တအိၣ်, ဖိတအိၣ်, မါတအိၣ်, စ့တအိၣ် တၢ်ခဲလၢာ် ယဘၣ်သန့ၤယသးလၢယွၤဒီး တံၤသကိး, ဒီပုၢ်ဝဲတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယသးတဟးဂီၤနီတဘျီဘၣ်. ဒ်ကစၢ်ယွၤ ကိးထီၣ်ယၤဒီးပာ်လီၤယၤအသိး ယအၢၣ်လီၤလၢယကမၤအီၤလၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ လၢခံတနံၣ်ယထံၣ်န့ၢ်သးသမူတံၤသကိးအဃံအလၤလၢယွၤဟ့ၣ်ယၤဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤယၤ ဖိမုၣ်, ဖိခွါလၢအလီၤအဲၣ်လီၤကွံ တဖၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်ဟ့ၣ်ယၤ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်အီၤခဲလၢာ်န့ၣ် အဝဲမၤပှဲၤန့ၢ်ယၤ လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအိၣ်လၢနကစံးဆၢယွၤအတၢ်ကိးနၤဧါ. ယသးအိၣ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံအံၤဒ်ထါတယုၢ်စံးဝဲအသိး, 
နမ့ၢ်နၢ်ဟူယွၤအူတူ ဘၣ်မုၢ်ထူၣ်လူၤမုၢ်ဃ့ၢ်လူၤ
နမ့ၢ်နၢ်ဟူယွၤအူကွဲၤ ဘၣ်မုၢ်ထူၣ်လဲၤမုၢ်ဃ့ၢ်လဲၤ
ယွၤမ့ၢ်ကိးထီၣ်နၤ ဒီးမၢလီၤနၤလၢနကမၤတၢ်တခါခါလၢအဂီၢ်န့ၣ် မၤအီၤလၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တက့ၢ်. အဝဲဒၣ် ကအိၣ်ဒီးနၤ ဒီးနတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒီး ကမၤလၢပှဲၤမူဒါသ့ၣ်တဖၣ်ဖဲလၢနမၤလၢပှဲၤနမူဒါအဆၢကတီၢ်လီၤ.  လဲၤ, ယွၤကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤလၢအစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီး မၤနတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ကပူၤဖျဲးလၢ တၢ်တတၢာ်တနါ, တၢ်လ့ပစီ, ဒီးမၤပှဲၤအစီၢ်နီၤခိၣ်လၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ် ဒ်နကလုၢ်ကထါအၢၣ်လီၤအီလီၤအသိးတက့ၢ်. မ်ပှၤကိးဂၤကနာ်နၤ, သ့ၣ်ညါနၤ လၢနအိၣ်လီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဘီဘီ
ဟိၣ်စဲနၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခဲစဲၣ်စံၣ်ထ့ၣ်, ခဲစဲၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 25, 2021

GOD IS WITH YOU

Bible In A Year: 1 Samuel 16, 1 Samuel 17:1-37; John 15, John 16:1-4; Psalms 67:1-7

“…Saul said to David, “Go! Yahweh will be with you.”
1 Samuel 17:37 WEB

In this Bible verse, Saul asked David to fight for victory on behalf of the Israelites. When I was in Bible school, I had no money to go on a mission trip. Others had money to meet their needs. But I had none. I fasted and challenged God to show me His power and miracle. In the morning, unexpectedly, someone brought an envelope and told me, “Your mother sent you this for your expenses.” I opened the envelope and found 3,000 Thai Bahts. I was so happy and excited that God answered my prayer instantly. Since then, my faith grew stronger and I felt confident in His promises. 

When I started working in the church ministry, I was single. I had no home, no wife, no child, and no money.  I had to depend on God, friends, and family. But I was not discouraged. Following God’s call and being content with where He placed me, I pledged to serve Him willingly. By God’s grace, I met a beautiful life partner, a gift from God. God blesses us with beautiful children. Furthermore, God provides possessions for me and fulfills all my needs. 

Reflection

What are your concerns about answering God’s call? I would like to share with you this poem:
If you hear God whistling at noon or in the afternoon, follow Him straight away,
If you hear God playing horn in the afternoon or evening, follow Him without delay.
When God calls you and gives you a job, follow Him and do it willingly. He will be with you. He knows your needs. He will fulfill His duties as You fulfill your duties. 
Go! God will be with you.

 Prayer

God, bless and protect those serving in Your mission fields and ministries from trials and temptations. Prepare a table before them full of blessings according to the measure of Your promises. Let everyone trust You and know that You live forever. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Pastor Baw Baw
Hosanna Karen Baptist Church
Kansas City, Kansas