ယွၤအတၢ်ဃုထၢ ~ God’s Choosing

လါမ့ၤ ၁၉, ၂၀၂၁

ယွၤအတၢ်ဃုထၢ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂:၂၇-၃၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၃ ,
၁ၡမူၤအ့လး ၄, ယိၤဟၣ် ၁၁:၁-၄၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၄:၁-၁၀

အန့ၣ်ဒီး ယွၤအိၣ်သကိးနီၢ်ဃးနၤ ဒီးအဝဲဒၣ်ဒၢထီၣ်, ဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါသၢဂၤ, ဒီးအဖိမုၣ်ခံဂၤလီၤ. 
ဒီးဖိသၣ်စီၤၡမူၤအ့လးန့ၣ် ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤအမဲာ်ညါလီၤ.”
၁ၡမူၤအ့လး ၂:၂၁

လၢပမိၢ်ဒၢလီၢ်ပူၤလံၤလံၤန့ၣ် ယွၤဃုထၢတ့ၢ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလီၤ. တဒ်သိးလိာ်အသးဘၣ်. တနီၤနီၤကသံၣ်သရၣ်, တနီၤနီၤစဲအ့ၣ်ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ဒီးတနီၤနီၤအံၣ်ကၠံနယၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအတၢ်ဃုထၢအကျါ တၢ်မၤယွၤအတၢ်မၤ အတၢ်ဃုထၢန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် ဒိၣ်မးလၢ တၢ်ဃုထၢအကျါလီၤ.

၂၀၀၈နံၣ်န့ၣ် ယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဟဲဘၣ်ကီၢ်အမဲရကၤ ခီဖျိယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါန့ၣ်လီၤ. တကြၢးတဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤဆှၢယၤ ဒီးယဟဲတုၤလၢထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ် ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်အသီ လၢယဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိယဟဲတုၤသီအဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါမးဘၣ်ဆၣ် ယွၤတလဲၤသဒၣ်ယၤဘၣ်. ကညီဘျၢထံ ခရံာ်ဖိအိၣ်ဒၣ် စှၤဒူၣ်အဃိ ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ပသး ဒီးဘါသကိးဒ်တၢ်သ့တၤလၣ်အိၣ်ဒီးပှၤလီၤ. ၂၀၀၈နံၣ် လါဒ့ၣ်စဲဘၢၣ်အခါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်သကိးလၢ ကဃုထၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး အထံၣ်န့ၢ်ယၤလၢ တၢ်ဃုထၢတဘျီအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတပာ်လီၤယသးလၢ ယကဟဲကဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢ ကီၢ်အမဲရကၤအပူၤ ဘၣ်. တမံမီၢ် တမုၢ်လၢ်စ့ၢ်ကီး နီတဘျီဘၣ်. သနာ်က့ၤယွၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်ဒီး ယွၤဃုထၢပှၤလၢအဝဲဒၣ်အဂီၢ် လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးဒိၣ်မးလီၤ. နၤဒီးယၤယွၤဃုထၢပှၤတဒ်သိးလိာ်အသးဘၣ်. ဖဲပအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်,  ပကမၤဆူၣ်ဆူၣ်ဒ်ယွၤဃုထၢပာ်လီၤပှၤအသိးတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နဆိကမိၣ်ယွၤကအဲၣ်ဒိးသူနၤလၢကျဲမနုၤလဲၣ်. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးသူ ပှၤကိးဂၤလၢ အဝဲဒၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပမ့ၢ်မၤအီၤလၢ တၢ်သူၣ်ခုသးခု တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီဒီး ပနီီၢ်ကစၢ်ကသးခု ဒီးယွၤကသးခုစ့ၢ်ကီးလီၤ. မ်ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ မၤကစၢ်အတၢ်မၤ ဒ်တၢ်သ့တၤလၣ်အိၣ်ဒီးပှၤတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤနခ့နပှၤလၢ နဃုထၢပာ်လီၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ်, မၤပှဲၤအသးဒီး သးစီဆှံအစိကမီၤကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ် မ်ပသုတသူတၤလၣ်လၢကျဲကမၣ်တဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်ပကဒိးသူလီၤပသးလၢ ယွၤအလၤကပီၤ အဂီၢ်ဒ်တၤလၣ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မ့ၣ်ကဲဒိၣ်
ဟယူၣ်စတၣ်န်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဟယူၣ်စတၣ်န်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 19, 2021

GOD’S CHOOSING

Bible In a Year: 1 Samuel 2:27-36, 1 Samuel 3, 1 Samuel 4; John 11:1-44; Psalm 64:1-10

“Yahweh visited Hannah, and she conceived and bore three sons and two daughters. The child Samuel grew before Yahweh.”
1 Samuel 2:21 WEB

God already chose us since we were in our mother’s womb. God’s choosing is different for you and me. Some are chosen to become doctors, scientists, engineers, or other roles.  Among God’s choosings is a very special calling to serve in God’s ministry.

In 2008, I was blessed with the opportunity to come to the United States. Although I was not deserving of His blessings, He brought us to the great state of Texas. Everything was new to me. Although I faced so many challenges, God never once left my side. There were only a few Karen Baptists and we gathered, worshipped, and served with the talents given to us. In December 2008, the church elders held a meeting to search for a pastor and they chose me. I never thought or hoped or dreamed about becoming a pastor in America.  But, God in His sovereignty does the preparation and choosing for Himself. It was a miracle to me. God’s purpose for each of us is diverse. Wherever we are serving, let us work hard to do the work God has chosen for us.  

Reflection

In what ways do you think God wants to use you? God wants to use all of us for Him. If we let Him use us with joy, both God and we will be joyful. Let us be instruments of God according to our talents. 

Prayer

Dear God, help your servants You have chosen and fill them with Your spirit.  Bless us so we will not use our talents in the wrong way. Instead, help us to use our talents for your glory. We pray in Jesus’ Name. Amen.

Pastor Maykeh Doh
Houston, Karen Baptist Church
Houston, Texas