ယွၤပကစၢ်န့ၣ်အကလုၢ်တီဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ် ~ God Is Faithful And He Provides A Dwelling And Resting Place For Us

လါမ့ၤ ၂,၂၀၂၁

ယွၤပကစၢ်န့ၣ်အကလုၢ်တီဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီး
တၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၂၁:၂၀-၄၅, ယိၤၡူ ၂၂, ယိၤဟၣ် ၃:၁-၂၁, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၁-၁၁

‘‘ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤအံၣ်စရ့လးလၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤဒီဘ့ၣ်ညါ လၢအဆိၣ်တၢ်ဒီးအပၢ်တဖၣ်လၢအကဟ့ၣ်အီၤ, ဒီး အဝဲသ့ၣ် မၤန့ၢ်အီၤဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအပူၤလီၤ. ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်အိၣ်ဘှံးဝးတရံးအီၤ ဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢအဆိၣ်တၢ်ဒီး အပၢ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်ဒီးလၢအဒုၣ်အဒါခဲလၢာ်အကျါန့ၣ် ပှၤတဆၢထၢၣ်ဘၣ်လၢအမဲာ်ညါနီတဂၤဘၣ်. ယွၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဒုၣ်အဒါခဲလၢာ်လၢအစုပူၤလီၤ. လၢကယဲၢ်တၢ်ကတိၤအဂ့ၤအကျါလၢယွၤစံးဘၣ်တဲဘၣ် အံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိန့ၣ် တဟါမူၤတဟါမၢ်ဘၣ်နီတထံၣ်ဘၣ်, လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ.’’
ယိၤၡူ ၂၁:၄၃-၄၅

ယနာ်လၢပှၤခဲလၢာ်အဲၣ်ဒိးအိၣ်လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးအဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်လီၤ. ယဲစ့ၢ်ကီး ယသးလီဘၣ်တၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယနီၢ်ဆံးဒံးအခါ, ယဟံၣ်ယဃီဒီးယဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပဖံပဖုအတၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲအိၣ်ပာ်သနာ်က့ ယမိယပါအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတအိၣ်ဘၣ်. ပဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢပှၤဖီအီၣ်မ့ၤအလီၢ် (ကိၣ်ဒီၢ်) ဖိအပူၤလီၤ. ပမိပါဂုာ်ကျဲးစၢးဖံးမၤတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်သနာ်က့ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်အါ ဒီးတၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဃိ ပဘၣ်အိၣ်မူဒၣ် လၢတနံၤဂီၢ်တနံၤဂီၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢကစၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ် မံမီၢ်မးတဘူၣ်ဘၣ်. ယအိၣ်ဖျဲၣ်လၢဝ့ၢ်တကူၣ်, ဒိၣ်ထီၣ်လၢဝ့ၢ်တကူၣ်, ဒီး ကစၢ်ဟီၣ်ခိၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်. ဒိၣ်ထီၣ်တဆီဘၣ်တဆီ, ဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်သိး ကန့ၢ်ဘၣ်ယကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဟံၣ်လီၤ. ကွၢ်လၢမိၢ်ပၢ်တခီဒီးသးကညီၤဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်မး မ့ၢ်လၢအဘၣ်မၤတၢ်ဆူၣ် ဆူၣ်, ဒီး ပာ်ဖှိၣ်ဝဲစ့ တန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဖံးတၢ်မၤတၢ်သနာ်က့ ကပှ့ၤဟံၣ်အဂီၢ်စ့တလၢဘၣ်. မၤတနံၤ အီၣ်တနံၤလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, စးထီၣ် လၢယန့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤဝံၤအလီၢ်ခံ ယအိၣ်ဒီးယတၢ်နာ် ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လၢယွၤလီၤ. ယဃ့ထုကဖၣ်ဒီးနာ်လၢယွၤကဟ့ၣ်ယၤဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တက့န့ၣ်လီၤ. 

တုၤယဒိၣ်ထီၣ်တစဲးဒီးကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ယၤခွဲးယာ်လၢကလဲၤဘၣ်ဆူကီၢ်ခိၣ်ရံယါလၢကလဲၤမၤတၢ်ဒီးမၤလိတၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ယံာ်နွံနံၣ်ဝံၤသနာ်က့ ဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်ပှ့ၤတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆှၢစ့ဆူဟံၣ်ဒီးမၤစၢၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ထီၣ်ကၠိ, ဒီး စူးစ့တန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤယတၢ်နာ်လၢယွၤကဟ့ၣ်ဒၣ်ယၤဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လီၤ. လၢခံ, လဲၤတုၤလၢ ယိၤကီၢ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကဝီၤ ဒီးဟံၣ်တအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်လၢဟံၣ်ဒွဲကၠိဖိအကျါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယနာ်လၢယွၤ ကဟ့ၣ်ယၤဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်အဖၢမုၢ်လီၤ. လၢခံတယံာ်ဘၣ်, ယွၤဆှၢပှၤဆူကီၢ်အမဲရကၤဒီး မၤတၢ်, စူးစ့, ဒီးပှ့ၤဟံၣ်ဖိ တဖျၢၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တက့လၢဘၣ်လိးက့ၤလၢအနံၣ်သၢဆံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပာ်သးသ့လၢပအိၣ်ဘၣ်လၢပဟံၣ် ဒီးလၢပကစၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤလီၤ. ယွၤန့ၣ်မၤတီအကလုၢ်, ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ်, တၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနသးသမူအပူၤ ယွၤမၤတီတ့ၢ်အကလုၢ်ဒီးနၤဒ်လဲၣ်. ဒ်ယွၤမၤတီအကလုၢ်ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအသိး ယွၤမၤတီအကလုၢ်ဒီးယၤဒီး ဟ့ၣ်ယၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်, ဒီး တၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ်ဟံၣ်ဃီန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးလၢနဟ့ၣ်ယၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်, တၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ်ဟံၣ်ဃီန့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤယၤဒ်သိး ယကမၤ လၤကပီၤနၤလၢ ယသးသမူ, ယတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဒီး တၢ်လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်ယၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်လူၤကၣ်
ဒၢလးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒၢလးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


May 2, 2021

GOD IS FAITHFUL AND HE PROVIDES A DWELLING AND RESTING PLACE FOR US

Bible in A Year: Joshua 21:20-45, Joshua 22; John 3:1-21; Psalm 55:1-11

“So Yahweh gave to Israel all the land which he swore to give to their fathers. They possessed it, and lived in it. Yahweh gave them rest all around, according to all that he swore to their fathers. Not a man of all their enemies stood before them. Yahweh delivered all their enemies into their hand. Nothing failed of any good thing which Yahweh had spoken to the house of Israel. All came to pass.”  
Joshua 21:43-45  WEB

I believe everyone likes to have their own home and land. I myself desire to have my own. When I was young, we did not have our own home or land. My parents and siblings lived in our grandparents’ kitchen. My parents worked very hard, but due to having many children and earning a small income, we lived from day to day. We dared not even dream of having our own place. I was born and grew up in Yangon. I did not have a home in Yangon.  Growing up, I prayed for having my own home. Looking at my parents, my heart was full of sadness knowing how hard they worked but could never save up. My siblings also worked hard but we could never save enough money to buy a home. We survived on a day-to-day basis. But after the day I received Christ, I had faith and hope in God. I prayed and believed God would provide me with a plot of land and a little home. 

After becoming an adult, God gave me the opportunity to study and work in Korea. I labored there for seven full years, yet no home was in sight. I had to send money home for my siblings’ education expenses and could not save up any amount.  When I lived in a refugee camp in Thailand, I also did not have a home, but had to live in a dorm with students. However, I held onto the hope that God would give me my own home. Not long afterwards, God sent us to America. We worked hard, saved up, and bought a plot of land with a little home on it, for which we would have to pay for 30 years. Still, we can say this is our own home and our own land. God is faithful and He provides a dwelling and resting place for us. 

Reflection

How have you seen God’s faithfulness in your life? Just as God was true to His words with the Israelites, He is true to His words with me and gave me a dwelling and resting place. 

Prayer

God, thank you for giving me a dwelling and resting place. Help me to give glory to you in my life and in my work and for the blessings you give me. I pray in Jesus’ Name. Amen.

Tharah Luke
Dallas Karen Baptist Church
Dallas, Texas