ပာ်လီၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ် ~ Cast Your Burden On God

လါမ့ၤ ၃, ၂၀၂၁

ပာ်လီၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၂၃, ယိၤၡူ ၂၄, ယိၤဟၣ် ၃:၂၂-၃၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၁၂-၂၃

‘‘ပာ်တၢ်လၢအဟ့ၣ်လီၤနၤန့ၣ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ်. ဒီးကမၤစၢၤနၤလီၤ. တဟ့ၣ်ဟူးဝးပှၤတီပှၤလိၤန့ၣ်နီတစုဘၣ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၂၂

လၢ ၂၀၁၇ နံၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်ယဲတၢ်ဆါတခါလၢ အမ့ၢ်ဝဲခဲစၢၣ်ဒီးလၢယကကူစါယါဘျါသးအဂီၢ် Medicare တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်မၤစၢၤ တအိၣ်ဘၣ်အဃိ ယဘါထုကဖၣ်လၢကစၢ်ယွၤ, ‘‘မၤဘျါယၤတက့ၢ်. တၢ်ဘျါက့ၤ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်အိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ခဲအံၤယအးလီၤယသးလၢနစုပူၤလီၤ.’’ ယတဘါထုကဖၣ်လၢ ယကန့ၢ်ဘၣ် Medicare လၢတၢ်ယါဘျါအဂီၢ်ဘၣ်. 

ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢယဂီၢ်, ဒီး ယန့ၢ်ဘၣ် Medicare ဒီး ယလဲၤကူစါယသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကူစါ ယါဘျါအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ်လီၤပျံၤဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်ကွဲးတၢ်ကါအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ်ထဲလဲၣ်ဒု ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. လၢယဘၣ်ဆဲးကသံၣ်တခီ, တဘျီန့ၣ် လၢာ်ဝဲတကလးဒီလၣ် ဒီး, ဘၣ်ဆဲးယံာ်ဝဲတနံၣ်, ဒီး သၢလါဆဲးကသံၣ်ဝံၤ, ယဘၣ်အီကဒီးကသံၣ်တနံၣ်အတီၢ်အပူၤလီၤ. ကသံၣ်အီတခီအိၣ်ဝဲ ၁၂ ဘူ, ဒီး ကသံၣ်အီ တဘူန့ၣ်အပှ့ၤအိၣ် တကယၤဒီလၣ်လီၤ. တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ်လီၤပျံၤလီၤဖုးဘၣ်ဆၣ် ယတဟ့ၣ်ဘၣ် နီတဒီလၣ်ဘၣ်. ယစံးဘျုးက့ၤကစၢ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်ယၤ Medicare လၢတၢ်ကူစါယါဘျါအဂီၢ်, ဒီး ယစံးဘျုး က့ၤအီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအမၤဘျါက့ၤယတၢ်ဆါလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နမ့ၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအခါ နသန့ၤထီၣ်နသးလၢမနုၤအဖီခိၣ် ဒီး နဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်. ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤလၢ်လၢ်အခါန့ၣ်, ပာ်လီၤအီၤလၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်တက့ၢ်. အဝဲဒၣ်မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤလၢအသးအိၣ်တၢ် ဒီး သးကညီၤတၢ် ဒီး အဝဲဒၣ်ကမၤစၢၤပှၤလီၤ.  

တၢ်ထုကဖၣ်

အိၣ်လၢမူခိၣ်ပပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ပသးခုဒီးစံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤက့ၤနၤ ခီဖျိလၢ နပာ်မူပာ်ဂဲၤဒံးပှၤဒီး နမၤလၢပှဲၤတၢ်လၢအလိၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်အဃိလီၤ. ပအးလီၤ ပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်လၢကမၤအသးတဖၣ် လၢနစုပူၤလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်ထိၣ်လွံၢ်ဝါ
ဒၢလးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒၢလးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
May 3, 2021

CAST YOUR BURDEN ON GOD

Bible in A Year: Joshua 23, Joshua 24; John 3:22-36; Psalm 55:12-23

“Cast your burden on Yahweh and he will sustain you. He will never allow the righteous to be moved.”  
Psalm 55:22 WEB

In 2017, I was diagnosed with cancer. I did not have Medicare health insurance to seek treatment. I prayed to God, “Please heal me. The healing power is with you. I put my life in your hands.” I did not pray to get Medicare for treatment.  

However, God provided for me and I qualified for Medicare coverage. The cost of treatment was absolutely frightening. I do not know how much the surgery cost, but I know the injections that I had to take for one year cost $10,000 for each shot.  After getting injections for three months, I also had to take prescription pills for a year, a total of 12 bottles of pills. Each bottle cost $100.  As frightening as the cost of my treatment was, I did not have to pay a dollar. I thank God for providing me with the Medicare coverage for my treatment. Above all, I am grateful to God for completely curing me from cancer. 

Reflection

Who do we depend on or what do we pray for when we face an illness? Whenever we face any kind of trouble, let us cast our troubles on God. He is the merciful God who is for us and He will help us. 

Prayer

Heavenly Father, we gladly praise You for giving us life and fulfilling our needs. We put our lifetime ahead and events that will unfold in your hands.  In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Mu Toelwee Wah
Dallas Karen Baptist Church
Dallas, Texas