ပကမၤဖိလၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤဒ်လဲၣ် ~ What Shall We Do With The Child God Has Given Us?

လါမ့ၤ ၁၁, ၂၀၂၁

ပကမၤဖိလၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤဒ်လဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၂, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၃,
ယိၤဟၣ် ၆:၆၀-၇၁, ယိၤဟၣ် ၇:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၉:၉-၁၉

ဒီးပကမၤဖိသၣ်လၢအကအိၣ်ဖျဲၣ်တဂၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သိၣ်လိပှၤတက့ၢ်”
စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၃:၈(ခ)

တဘျီမိၢ်တဂၤထီၣ်ပှၢ်ဖးယံာ်လံအဖိတအိၣ်ဘၣ်. လၢပှၤကညီအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် အဖိအိၣ်တသ့ဘၣ်. တနံၤယွၤကလူး တဂၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢအီၤဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ‘‘ယသ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်ပှၤတူာ်ဖိ (ပှၤဖိအိၣ်တသ့) တဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤ နကဒၢထီၣ်ဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်နဖိခွါဖိတဂၤ ဒီးနဖိခွါအံၤနမ့ၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်န့ၣ် နဘၣ်ပလီၢ်နသး အဝဲတဘၣ်သူ တၢ်မူၤတၢ်ဘှီး, တဘၣ်အိသံးဧိၤမ့ၤဧိၤ, တဘၣ်လူၤန့ၢ်အခိၣ်ဆူၣ်, ဒီးတၢ်လၢတဂ့ၤဒီးတၢ်လၢအတကဆှီဘၣ်န့ၣ် တဘၣ်မၤဝဲနီတမံၤဘၣ်.’’နၢ်ဟူကလူးစံးဘၣ်အီၤတဘျီဃီသးခုဝဲဖးဒိၣ်လီၤ. အဝဲက့ၤစံၣ်တဘျီဃီဆူအဝၤအအိၣ်ဒီး တဲဘၣ်ဝဲလၢအထံၣ်ကလူးတဂၤလၢအစံးဘၣ်အီၤလၢအကအိၣ်ဒီး အဟုးအသးဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်ဖိခွါတဂၤလီၤ. ဖဲန့ၣ် အဝၤန့ၣ်သးခုလၢအနၢ်ဟူဘၣ်အမါတၢ်တဲအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲတသးမံဒံးဘၣ်. တလီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤဒီးဃ့လၢ ကစၢ်ယွၤဒ်သိးကဆှၢလီၤကလူးတဂၤန့ၣ်ကဒီးတဘျီ ဒ်သိးအကနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲလၢ အကစၢ်ဒီးထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအမဲာ်န့ၣ် လီၤ. ဒီးယွၤကလူးတဂၤဟဲလီၣ်ဖျါထီၣ်ကဒီးအသးလၢအီၤတဘျီ ဒ်အဝဲဃ့ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒီမါဝၤခံဂၤလၢာ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ ကန့ၢ်ဘၣ်ဖိခွါတဂၤလၢကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးဖိခွါတဂၤန့ၣ် အဝဲဃ့ဝဲလၢကစၢ်ယွၤဒ်အံၤ, ‘‘ကစၢ်ဧၢ, ဖိသၣ်လၢနကဟ့ၣ်ပှၤတဂၤန့ၣ် ပကဘၣ်မၤ ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ် ဒီးသိၣ်လိပှၤတက့ၢ်.’’ ဒီးကစၢ်ယွၤသိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်လၢကဘၣ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ဖိခွါတဂၤအံၤဒ်လဲၣ်ဒီး ဘၣ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ကညီမိၢ်ပၢ်အါဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကဒုးဒိၣ်ထီၣ်အဖိလၢ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤလၢအလီၤဆီဖးဒိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဆဲးတၢ်လၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဖျဲၣ်လီၤဟိအိၣ်လၢ မိၢ်ပၢ်ဒီးဖိအဘၢၣ်စၢၤ လၢစိၤတစိၤဘၣ်တစိၤအတၢ်လီၤဆီ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ဒီးကျိာ်အတၢ်ကတိၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤကညီအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤကီခဲလၢ ကညီမိၢ်ပၢ်အဂီၢ်လၢကဘၣ်လဲၤခီဖျိဝဲန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, ယၤကိာ် ၁:၅ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ, ‘‘ဒီးသုဝဲသ့ၣ်တဂၤဂၤန့ၣ်, န့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, မ်အဃ့လၢယွၤ, လၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီလၢပှၤခဲလၢာ်ဒီးတဒုၣ်ဒွဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ် န့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးကဟ့ၣ်အီၤလီၤ.’’ မ်ပကဃ့သကိး, “ဒီးပကမၤဖိသၣ်လၢအကအိၣ်ဖျဲၣ်တဂၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သိၣ်လိ ပှၤတက့ၢ်.” ကစၢ်ယွၤကသိၣ်လိပှၤလၢပကဘၣ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ပဖိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးပကဘၣ်မၤအဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢတၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်နဖိဧါ. ပဝဲဒၣ်လၢအမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ် ပဘၣ်ဃ့ကစၢ်ယွၤထီဘိလၢ တၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ ဒ်သိးပကဒုးဒိၣ်ထီၣ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ပဖိလၢပကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ပဃ့ကညးနၤလၢ နကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကူၣ်သ့တၢ်သ့ၣ်ညါ လၢဟဲလၢနၤ ဒ်သိးပကသိၣ်လိပဖိဒီး ပကဘၣ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကူၣ်
အၤကၤဖံးအ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်ဝၢးသ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 11, 2021

WHAT SHALL WE DO WITH THE CHILD GOD HAS GIVEN US?

Bible In a Year: Judges 12, Judges 13; John 6:60-71, John 7:1-13;
Psalm 59:9-19

“…and teach us what we should do to the child who shall be born.”
Judges 13:8(b) WEB

Once there was a mother who could not conceive after being married for a long time. In human eyes she was barren.  One day an angel of God appeared to her and said to her “ I know you are barren but you will become pregnant and give birth to a son.  He shall not touch any drink and his hair shall not be shaved.  He shall not touch any unclean things.” After hearing the angel’s message, she was overjoyed and shared with her husband that she would give birth to a son.  Although her husband was happy to hear the news, he was not satisfied with just hearing from his wife.  He wanted to make sure he heard it directly from the angel.  He asked God to send the angel again so that he could hear the news directly from the angel. The angel of God appeared to the man as he requested.  Both the husband and wife were overjoyed with the news of the baby boy who was to be born.  Before the baby was born, they prayed to God: “Teach us what we should do to the child who shall be born.”  God gave them instructions on how to raise the child.  

Many Karen parents struggle with raising their children in a culture so fundamentally different from what they are used to. There are generational, educational, and even language gaps that Karen parents are having to grapple with on a daily basis. In human eyes these parental challenges are hard to overcome. However, James 1:5 reminds us, “But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.” Let us ask God, “Teach us what we should do to the child who shall be born.” God will surely give us instructions on how to raise our children. 

Reflection

Are you struggling in parenting?  We, the parents, who received our children as a gift from God, can always ask Him for wisdom to raise our children in the way of the Lord.

Prayer

Dear God, we pray that you will grant us wisdom how to raise our children in the way of the Lord.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Ebenezer Ku
Agape Ebenezer Karen Baptist Church
Fort Worth, Texas