တီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤ ~ Be True To Your Promise

လါမ့ၤ ၂၈, ၂၀၂၁

တီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၂, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၃, 
ယိၤဟၣ် ၁၈:၁-၂၄, ကတိၤဒိ ၁၃:၁၀-၁၉

“ဒီးအဝဲခံဂၤန့ၣ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်လၢ ယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဒီးစီၤဒၤဝံးအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဒီးစီၤယိၤနၤသၣ်က့ၤက့ၤဝဲဆူအဟံၣ်လီၤ.” 
၁ၡမူၤအ့လး ၂၃:၁၈

စီၤဒၤဝံးဒီးစီၤယိၤနၤသၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တံၤသကိးလၢအဂ့ၤဝဲလီၤ. ဖဲစီၤဒၤဝံးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ ခီဖျိလၢစီၤပၤ စီၤစီလူး ဃုမၤသံအီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် စီၤယိၤနၤသၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဂုာ်ကျဲးစၢး မၤပူၤဖျဲးအတံၤသကိးစီၤဒၤဝံး လီၤ.  အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ မၤတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ လၢကတီလိာ်သး, ကမၤစၢၤလိာ်သးလီၤ. ဒ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအသိးန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်တီဝဲဒၣ်လီၤ. ဖဲစီၤဒၤဝံးလဲၤအိၣ်ဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အသကိးစီၤယိၤနၤသၣ်လဲၤဆူအအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလီၤ. ပဖးဘၣ်ဖဲ (၁ၡမူၤအ့လး ၂၃:၁၆),  ‘‘ဒီးစီၤစီလူးအဖိခွါ စီၤယိၤနၤသၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးလဲၤဝဲဆူစီၤဒၤဝံးအအိၣ်လၢ ပှၤလၢ်ကျါ, ဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ်အစုလၢယွၤအပူၤလီၤ.” 

ဒ်န့ၣ်အသိး ပဝဲလၢအမ့ၢ်ခရံာ်ဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်တီဒီး ကစၢ်ယွၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ဖဲပဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢထံအခါ သရၣ်ဒိၣ်လၢအဘျၢပှၤထံန့ၣ် ဃ့ပတၢ်အၢၣ်လီၤ လၢပကတီဒီး ယွၤဧါ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပအၢၣ်လီၤလၢပကတီဒီးယွၤလီၤ. တၢ်ပိာ်ယွၤအခံ တဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ ပတကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်. ဒ်စီၤဒၤဝံးအသိး, ပတပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပမ့ၢ်ကိးထီၣ် ယွၤလၢတၢ်နာ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ်ကစၢ်လၢတီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤတဂၤအဃိ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါက့ၤပှၤလီၤ. 

ပအိၣ်မူဘၣ်စိၤခဲအံၤ မ့ၢ်စိၤလၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီလီၤ. ပအိၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီ လၢအကဟဲ မၤလီၤဖးပှၤလၢယွၤ, မၤကဒံကဒါပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, မၤဟးဂီၤပတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ် လၢကျဲအါမံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်စီၤယိၤနၤသၣ် ဒီး စီၤဒၤဝံးတီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအသိးန့ၣ် မ်ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢတီဒီးပတၢ်ပအၢၣ် လီၤတ့ၢ်တၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤ ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပတီဒီးပတၢ်အၢၣ်လီၤလၢပအၢၣ်လီၤတ့ၢ်တဖၣ်ဧါ. မ့ၢ်ပတီဒီးကစၢ်လၢပဘါအီၤတဂၤဧါ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢပကြၢးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤအီၤလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်စီဆှံယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကမ့ၢ်ပှၤလၢတီဒီးနၤဟံးဃာ်ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အဂၢၢ်အကျၢၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်န့ၣ် ပနာ်လၢ နကအိၣ်ဖှိၣ်မၤစၢၤပှၤလီၤ. ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢ ပကတီဒီးနၤတက့ၢ်. လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤဃိပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ကၠၢစ်တ့ဒိၣ်ထူတီ
ကါဒၢစံထံၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကါဒၢစံထံၣ်, ခဲစဲၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 28, 2021

BE TRUE TO YOUR PROMISE

Bible In A Year: 1 Samuel 21, 1 Samuel 22; 1 Samuel 23; John 18:1-24; Proverbs 13:10-19

“They both made a covenant before Yahweh. Then David stayed in the woods and Jonathan went to his house.”
1 Samuel 23:18 WEB

David and Jonathan were good friends.  When Saul tried to kill David, Jonathan was there helping and protecting his friend.  The two friends made a promise before God to be true friends who would be there for each other in good and bad times. Indeed, they were true to their promises. When David was in the woods, filled with sorrow, worries, and difficulties, his friend Jonathan went to encourage him. We read in 1 Samuel 23:16, “ Jonathan, Saul’s son, arose and went to David into the woods, and strengthened his hand in God.”  

In the same way we, who are followers of Christ and believers, need to be true to God in our daily walk. When we were baptized, the pastor who baptized us asked whether we would be true to God and we promised we would. Following God does not exempt us from troubles. Just like David, we too will inevitably face difficult and worrisome situations. But, if we call upon God in faith, He is the God true to His promises and will give us the strength we need. 

We live in a modern time with unprecedented advancement.  The downside is we also live with sophisticated things trying to separate us from God, shake our faith, and destroy our promises in many ways.  As Jonathan and David were true to their promises, let us be true to our promise to God and hold tightly to our faith.  

Reflection

Are we true to the promises we have made?  Are we true to our God whom we worship?  Faith is a precious thing we must hold on tightly.

Prayer

Dear God, help us to be true to you and our faith in You.  We trust that you will be with us when we face problems.  Please give us the heart to be true to you.  In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Tharah Justice Doh Htoo Taw
Garden City Karen Baptist Church
Garden City, Kansas