စီၤလိၣ်စီၤပၤယွၤပာ်လီၤ ~ Authority Placed By God

လါမ့ၤ ၂၁, ၂၀၂၁

စီၤလိၣ်စီၤပၤယွၤပာ်လီၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၈, ၁ၡမူၤအ့လး ၉ ,
၁ၡမူၤအ့လး ၁၀:၁-၈, ယိၤဟၣ် ၁၂:၁၂-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၅:၁-၁၃

ဒီးစီၤၡမူၤအ့လးဟံးန့ၢ်သိအပလီတဖျၢၣ်, ဒီးလူလီၤဝဲလၢစီၤစီလူးအခိၣ်, ဒီးနၢမူအီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် မ့ၢ်ယွၤဖှူနၤဒ်သိးနကကဲထီၣ် အတၢ်န့ၢ်သါအခိၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.”
၁ၡမူၤအ့လး ၁၀:၁

ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်အပူၤ ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်, ပဒိၣ်ပပှၢ်, စီၤလိၣ်စီၤပၤ, တဖၣ်အိၣ်လၢကပၢထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. တမ့ၢ်ထဲလၢပစိၤခဲအံၤဘၣ်, လၢပျၢၤလၢကစၢၤလံၤလံၤ အိၣ်တ့ၢ်လံ၀ဲလီၤ. ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်ဂ့ၤအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ဘီၣ်ဘၣ်ညီအသိး ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဂ့ၤအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်ဝဲလီၤ. အဃိထံကီၢ် ခိၣ်နၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်မးလီၤ. တကးဒံးဘၣ်လၢဟံၣ်အပူၤ ပအိၣ်ဒီး ပမိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢကပၢဆှၢ ဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤအသိး လၢကၠိ, လၢကီၢ်စ့ၢ်ကီး ပအိၣ်ဒီး သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ်လၢကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လီၤ. မိၢ်ပၢ်အတၢ်သိၣ်ကမၣ်သီကမၣ်အဃိ ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ဟးဂီၤဒီးတုၤဆူကျဲကမၣ် အိၣ်ဝဲသတးဒီး အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢ ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ပကဘၣ်ဟ့ၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်ဒီး ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ပဖိ လၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီပူၤန့ၣ်လီၤ.

တဘျီပှၤတဂၤလဲၤတၢ်ဟဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ်ဒီး ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ် အကလုာ်ကလုာ်အဃိ အသကိးသံကွၢ်အီၤ “နဘၣ်မနုၤလဲၣ်.” ဒီးအဝဲစံးဆၢဝဲ “သဝီသးပှၢ် မၤတၢ်တတီဘၣ်.” အဝဲပာ်တၢ်ကမၣ်လၢသဝီသးပှၢ်အလိၤလီၤ.  အသကိးသံကွၢ်ကဒီးအီၤ,  “တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလၢ နသးထီၣ်ဘၣ်လဲၣ်.” တဲဝဲ “ယကျီၢ်အီၣ် သဝီသးပှၢ်အဘုအဃိ ယဘၣ်ဟ့ၣ်က့ၤအပှ့ၤလီၤ. တမ့ၢ်ထဲ ယကျီၢ်ဧိၤဘၣ်, ပှၤဂၤအကျီၢ်စ့ၢ်ကီး ပၣ်ဃုာ်ဝဲလီၤ.” 

အလီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ပကဘၣ်သမံသမိးလီၤပသးလၢ ဘၣ်မနုၤပကွၢ်တလိၤသးအိၣ်ထီဒါခိၣ်နၢ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ, တဂ့ၤဂ့ၤ, ပနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤ, ပှၤလၢအပိာ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဃုထၢပာ်လီၤ န့ၢ်ပှၤ ခိၣ်နၢ်လၢ ကပၢဆှၢပှၤလၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကီခဲလၢ ပကသ့ၣ်ညါထီဘိ လၢခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ပာ်လီၤ နၢ့်ပှၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤန့ၢ်ပှၤဧါလီၤ. ခိၣ်နၢ်တနီၤ ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤန့ၢ်ပှၤအဃိ ဂ့ၤတဂ့ၤ ပဘၣ်သးမံဝဲဒၣ်လီၤ. အဒိ, စီၤဒၤဝံး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကမၤသံ စီၤစီလူးဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ အပာ်ကဲဝဲယွၤအပှၤဒိးဖှူအသးအဃိ တမၤသံဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် ပတနၢ်ပၢၢ်အီၤခဲလၢာ်ဘၣ်. သနာ်က့ ပဘၣ်နာ်ဒီး တူၢ်လိာ် လၢတၢ်လၢယွၤမၤခဲလၢာ်န့ၣ် အဂ့ၤဝဲဒီး, ပကဘၣ်ပလီၢ်ပဒီပသးလၢ ပသုတလဲၤထီဒါ စံၣ်ညီၣ် ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢယွၤပာ်လီၤလၢပဂီၢ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢနပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်သကဲာ်ပဝးမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲ မ့ၢ်နကဲနဲခိၣ်နၢ်ဒ်လဲၣ်တကလုာ် လၢနဟံၣ်ပူၤ, နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ, နတၢ်မၤပူၤ, နပှၤတဝၢအပူၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိကစၢ်ယွၤဧၢ, ခိၣ်နၢ်လၢနဟ့ၣ်လီၤပှၤအံၤ ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်သ့ၣ်ညါ ဒ်သိးကပၢတၢ်ဒ်တၢ်ဘၣ်နသး အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မ့ၣ်ကဲဒိၣ်
ဟယူၣ်စတၣ်န်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဟယူၣ်စတၣ်န်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 21, 2021

AUTHORITY PLACED BY GOD

Bible in a year: 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10:1-8, John 12:12-26, Psalms 65:1-13

“Then Samuel took the vial of oil and poured it on his head, and kissed him, and said, “Hasn’t Yahweh anointed you to be prince over his inheritance?”
1 Samuel 10:1 WEB

Each country has its leaders, government, or monarch to rule the citizens.  This has not just happened during our lifetime, but it has existed from ancient days.  Good leaders provide citizens with prosperity and bad leaders bring hardship and poverty to the citizens.  Therefore leaders of the nations play a very vital role.  By the same token, we have mothers and fathers to lead and guide families and teachers to teach and provide education. Parental misguidance can lead children to the wrong path. Therefore, it is important that we, the parents, hold the responsibility of being good examples and raising our children on the path that leads to the truth and integrity. 

Once a man came home and had numerous complaints. His friend asked what had happened.  He said, “the village chief was not honest.”  He went on ranting and blaming the village chief.  His friend asked him again, “ Why are you angry?” and he answered, “my cow has eaten the village chief’s paddy and I have to pay him back for the loss, although other cows were also involved in the incident.”  

It is also important we examine our hearts why we dislike or want to rebel against the leaders. Whether leaders are good or bad, we still need to be good and play by the rules. God places leaders to rule justly. It is hard to know if a leader is placed by God. Some leaders are placed by God so we have to be respectful of their leadership. For instance, although David had the opportunity to kill King Saul, he did not because he respected the fact that King Saul was God’s anointed ruler. We can never fully understand God’s plan. But we must trust and accept that everything God does is good and we need to be careful in judging and rebelling against leaders placed by God for us.   

Reflection

What kinds of habits do leaders you dislike exhibit? What kind of a leader are you in your home, church, work and community?

Prayer

Dear God, please give wisdom and understanding to the leaders  you have given us so they will rule over us according to your will.  In Jesus’ name we pray.  Amen.

Pastor Maykeh Doh
Houston Karen Baptist Church
Houston, Texas