ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးသူနၤ ~ God Wants To Use You

လါမ့ၤ ၁၃, ၂၀၂၁

ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးသူနၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၆, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၇, ယိၤဟၣ် ၇:၄၅-၅၃, 
ယိၤဟၣ် ၈:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၀:၁-၄

“...ပှၤလၢအပာ်တၢ်ကမၣ်လၢနလိၤတဖၣ်န့ၣ်, အိၣ်ဖဲလဲၣ်. မ့ၢ်အတစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်နၤနီတဂၤဘၣ်ဧါ.”
ယိၤဟၣ် ၈:၁၀(ခ)

ပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ လီၤဂာ်ဒ်ပီၣ်လဲၣ်အထံဟူးဝးဆှဲးဆှိးအသိးလီၤ. တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤလၢပဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပှၤအါဂၤဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်လီၤ. တဘျီဘျီ လၢ တၢ်ဖှီၣ်အလီၢ်, တၢ်သံကဒုကစၢၢ်ကဆူးအပူၤ, တဘျီဘျီလၢတၢ်မုာ်အလီၢ်, အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့ထံဂၢၢ်နံၤ လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤဒီးပကိးထီၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဘၣ်မုာ်ဘၣ်ခုၣ်အခါ ပသးပ့ၤနီၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢအမၤဂ့ၤပှၤတဂၤလီၤ. ပသ့ၣ်နီၣ်ကစၢ်ယွၤ ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်ပှၤအခါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်လၢအမူဝဲတဂၤ, လၢအဲၣ်ပှၤတဂၤ, ပှ့ၤပှၤလၢအသွံၣ်စီဆှံတဂၤအံၤ, အိၣ်ခိးဝဲနၤယၤလၢ ပကဟဲက့ၤဆူအအိၣ်လီၤ.

ဖဲအပူၤကွံာ် အနံၣ် ၄၀ န့ၣ် ယအိၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤလီၢ်တတီၤ ဒီး ယဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ခံခီခံကပၤ  အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. ယဘၣ်ကဲသဝီသးပှၢ်, ကရူၢ်ခိၣ်, သရၣ် ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်လီၤ. တၢ်သံတၢ်မူပှဲၤသိးသိး လီၤ. ဒူသဝီတၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တထံၣ်သဝီသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ထံၣ် အဆိကတၢၢ်လၢယၤလီၤ. ယဘၣ်အိၣ်မူဒၣ်သ့သ့ဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ယအိၣ်လၢတၢ်ခံခီခံကပၤ အကဆူးမ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ် မးလီၤ. ပှၤတနာ်န့ၢ်ယၤနီတခီဘၣ်. တကပၤတခီတဲယၤလၢ နမ့ၢ်ပယီအတၢ်မဲာ်ချံ, လၢအတကပၤတခီတဲယၤလၢ နမ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်မဲာ်ချံ, တနီၤဆိမိၣ်ယၤလၢ (အောက်လမ်း) သရၣ်လီၤ. တဘျီယနၢ်ဟူ သဝီသးပှၢ်တဲဝဲ, ‘‘ပှၤအဝဲအံၤ တမ့ၢ်ပယီၤအသရၣ်, ပှၤကညီအသရၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ပသဝီဖိအသရၣ်လီၤ. ပလဲၤကိးန့ၢ်အီၤလီၤ. ပှၤတဟဲပာ်လီၤန့ၢ်ပှၤနီတဂၤဘၣ်.’’ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒုအိၣ်ဒၣ်တၢ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်တဂၤ ဒီးယဘၣ်လဲၤ ခီဖျိတၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤန့ၣ်မ့ၢ်ယွၤနီၢ်နီၢ်လီၤ. ယလဲၤခီဖျိဘၣ်ယဲဂ့ၤဂ့ၤ ဘၣ်ဘၣ်ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအဃိလီၤ. ကစၢ်ယွၤတပျဲ ပှၤလၢအအဲၣ်ဒိးပာ်တၢ်ကမၣ်တဖၣ်လၢယလိၤစံၣ်ညီၣ်ယၤ ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးသူဒံးယၤလၢအဘီအမုၢ်တၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ, ‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ် န့ၣ်, ယတပျံၤတၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ. နနီၣ်ထိးဘိဒီးနနီၣ်ထိးတဘိန့ၣ် မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤလီၤ.’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

ဟီၣ်ခိၣ်အံၤအပူၤ တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤဂၤအလိၤ ဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပှၤအဂၤလၢအချ့အိၣ်ဝဲလီၤ. သနာ်က့ ကစၢ်ယွၤဒီသဒၢပှၤ, အိၣ်ဒီးပှၤ, ဒီး အဲၣ်ဒိးသူပှၤလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်အဲၣ်ဒိးပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပလိၤ, သနာ်က့ယွၤအဲၣ်ဒိးသူပှၤလီၤ. မ့ၢ်ပသ့ၣ်နီၣ်စံးဘျုးအီၤ ဒီးဃုနၢ်ပၢၢ်ကျဲလၢအအဲၣ်ဒိးသူပှၤဒ်လဲၣ်ဧါ. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢပကမ့ၢ်ဖိဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယတမ့ၢ်ဖိလၢအလၢပှဲၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲမူဒါလီၤဘၣ်ယၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ယကမၤအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီး အိၣ်မူအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. သူယၤ, ဘှီယၤ, သိၣ်လိယၤ, ဒ်တၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်သါ
ဖီးထ်လၣ်ပၤခၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်လၣ်ပၤခၣ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 13, 2021

GOD WANTS TO USE YOU

Bible In a Year: Judges 16, Judges 17; John 7:45-53, John 8:1-11; Psalm 60:1-4

“… where are your accusers? Did no one condemn you?”
John 8:10b WEB

Life on earth is like the waves that toss to and fro. It offers no stability for us. Most have to go through situations that are hard, painful, fearful, and worrisome. Life is spent sometimes in misery in the valleys of the shadow of death, and other times in glory beside the still water. We call out to the Lord when we are in trouble. When we are in pleasure, we tend to forget the God Who does great things for us. But, the living God who loves us and washes our sins away with His blood is always waiting for us to come to Him. 

Forty years ago, I was on a mission field caught between two sides. I had to serve as a village elder, a group leader, and a teacher. It was very hard. Life and death were equal chances for me being in that precarious position. When there were issues in the village, people came to me first rather than to the village heads. I had to be careful. It was risky being caught between the two sides. I was also not trusted by both sides. One side accused me of being a Burmese spy and the other side accused me of being a Karen spy. Others thought I was a sorcerer. Once I heard someone say, “He is not a Burmese teacher or a Karen teacher, but our village teacher. We invited him here. Nobody put him here.” Still, troubles hung around.  I was a young adult and it was an awful experience. But, the God we worship is the true God. He helped me get through those hard times. He did not let those who accused me or wanted to condemn me get their ways. God wanted to use me in His service. Psalm 23:4 reminds and encourages me, “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.”

Reflection

On earth there are those who want to accuse you and condemn you. But, God protects us. He is with us. He wants to use us. The devil wants to accuse us, but God wants to use us. Do we thank God and seek to understand the ways in which He wants to use us?
What kind of God’s children would He desire us to be?  

Prayer

Father God, I am imperfect. But, I will live and do my best to carry out the responsibilities you give me. Use me, mold me, and teach me as You will. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Hay Tha
Port Lavaca Karen Baptist Church
Port Lavaca, Texas