တၢ်ထုကဖၣ်လၢနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ ~ A Twenty-Year-Long Prayer

လါမာ်ၡး ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ထုကဖၣ်လၢနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂ရ:၁၂-၂၃, ၄မိၤၡ့၂၈, ၄မိၤၡ့ ၂၉:၁-၁၁, လူၤကၣ် ၈:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ၃:၁၂-၂၂ ‘‘လဲၤသဒၣ်ယၤတဂ့ၤ, ယွၤ, ယကစၢ်ဧၢ. အိၣ်ယံၤဒီးယၤတဂ့ၤ, မၤချ့ချ့ဒ်သိးနကမၤစၢၤယၤတက့ၢ်, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ, ကစၢ်ဧၢ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →