တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ ~ Tears

လါမာ်ၡး ၄, ၂၀၂၁ တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၁, ၃မိၤၡ့ ၁၂, မၢ်ကူး ၁၂:၁၃-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၁-၇ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်သးထီၣ်အံၤအိၣ်တစိၢ်ဖိ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်အသးပူၤန့ၣ်တၢ်မူအိၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်လၢမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ်, တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. မဲာ်ထံမဲာ်နိကအိၣ်ကဆိးတနၤ, […]

Read more →