ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်ယၤ ~ God’s Calling For Me

လါမာ်ၡး ၆, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်ယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၄:၁-၅၇, မၢ်ကူး ၁၃:၁-၃၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၈-၁၂ ‘‘ဒ်သိးယလၤကပီၤကသးဝံၣ်နၤ, ဒီးတအိၣ်ဘှီၣ်ဘၣ်, ယွၤ, ယကစၢ်ဧၢ, ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၁၂ အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအမၤဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ဂ့ၤဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကကွဲးဒုးနၢ်ဟူ    […]

Read more →