ယွၤလၢနၢ်ဟူပတၢ်ကိး ~ The God Who Hears Our Call

လါမာ်ၡး ၁၆, ၂၀၂၁ ယွၤလၢနၢ်ဟူပတၢ်ကိး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၄, ၄မိၤၡ့ ၅:၁-၁၀, လူၤကၣ် ၁:၅၇-၈၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁၁-၂၂ ‘‘ပှၤအတီအလိၤဃ့ဝဲ, ဒီးယွၤနၢ်ဟူ, ဒီးမၤပူၤမၤဖျဲ;အီၤလၢအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤခဲလၢာ်လီၤ. ’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁၇ ပမ့ၢ်ကွၢ်ဖဲလံာ် (လူၤကၣ် […]

Read more →