တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ~ This Life On Earth

လါမာ်ၡး ၂၃, ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၅, ၄မိၤၡ့ ၁၆:၁-၃၅, လူၤကၣ် ၄:၃၈-၄၄, လူၤကၣ် ၅:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁-၉ ‘‘ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဘူၣ်ဘျီၣ်ပူၤ, ဒီးလဲၤနုာ်၀ဲဆူ စီၤၡံမိၣ်အဟံၣ်, ဒီးစီၤၡံမိၣ်အမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဘၢ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်နးမး, ဒီးပှၤဃ့ကညးတၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →