အုၣ်နသးလၢယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်တက့ၢ် ~ Share About God Answering Your Prayer

လါမာ်ၡး ၁၈, ၂၀၂၁ အုၣ်နသးလၢယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၇:၁-၆၅, လူၤကၣ် ၂:၂၁-၄၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၁-၁၀ ‘‘ဒီးယသးကသူၣ်ခုသးခုလၢယွၤအပူၤ, ကသူၣ်ဖှံသးညီလၢအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပူၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၅:၉က ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအဟ့ၣ်ယၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယကအုၣ်ဘၣ်ယသးလၢယတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၄ နံၣ်န့ၣ် ယလဲၤဟးဘၣ်လၢ […]

Read more →