အလီၢ်အိၣ်လၢနဘၣ်ပျံၤယွၤ ~ GOD MUST BE FEARED

လါမာ်ၡး ၈, ၂၀၂၁ အလီၢ်အိၣ်လၢနဘၣ်ပျံၤယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၇, ၃မိၤၡ့ ၁၈, မၢ်ကူး ၁၄:၁၇-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၉-၁၈ ‘‘ဒုးကပီၤဘၣ်နမဲာ်လၢနခ့နပှၤအလိၤတက့ၢ်. ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢနဘျုးနဖှိၣ်အဃိတက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၁၆ တဘျီဘၣ်မုၢ်တဟါ, ယၤဒီးယတံၤသကိးစှၤဂၤ ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ဝဲလၢပကအီသကိးက သံၣ်မူၤဘှီး, […]

Read more →