ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်မဲာ် ~ God’s Favor

လါမာ်ၡး ၁၂, ၂၀၂၁ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်မဲာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၂၅, ၃မိၤၡ့ ၂၆:၁-၁၃, မၢ်ကူး ၁၆:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၁-၁၁ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယကကွၢ်မဲာ်သု ယကဒုးသၣ်ထီၣ်သု ဒီး မၤအါထီၣ်သု, ဒီး ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤယတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးသုလီၤ.’’ ၃ မိၤၡ့ […]

Read more →