တၢ်ပးကဲ ~ Regard

လါမာ်ၡး ၂, ၂၀၂၁ တၢ်ပးကဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံဝံၤလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃ မိၤ​ၡ့ ရ:၁၁-၃၈, ၃ မိၤၡ့ ၈,  မၢ်ကူး ၁၁:၁-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၈ ‘‘မ့ၢ်အတပးကဲဘၣ်ယွၤအမၤတၢ်, ဒီးအတၢ်လၢအကဲထီၣ်လၢအစုဘၣ်ဒီး, ကမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤ, ဒီးတမၤထီၣ်မၤထီဘၣ်အီၤဘၣ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၈:၅  […]

Read more →