ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ~ God Is Our Refuge

လါမာ်ၡး ၂၈, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၃:၂၇-၃၀, ၄မိၤၡ့ ၂၄, ၄မိၤၡ့ ၂၅, လူၤကၣ် ၇:၁၁-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၈:၁-၁၁ ‘‘ဒီးတုၤအဘူးထီၣ်ဒီးဝ့ၢ်အကျဲစၢၤဒီး, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤယိးပှၤသံတဂၤ, လၢအမ့ၢ်အမိၢ်အဖိခွါတဂၤဃီ, […]

Read more →