လၢသးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ~ Thank God With Gladness

လါမာ်ၡး ၁၇, ၂၀၂၁ လၢသးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄ မိၤၡ့ ၅:၁၁-၃၁, ၄ မိၤၡ့ ၆:၁-၂၇, လူၤကၣ် ၂:၁-၂၀, ကတိၤဒိ ၇:၆-၂၀ ‘‘ဒီးပှၤကွၢ်သိတဖၣ်န့ၣ်က့ၤက့ၤဝဲ, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤ, လၢတၢ်လၢအနၢ်ဟူဒီးထံၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ်အဃိ ဒ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤအသိးန့ၣ်လီၤ.’’လူၤကၣ် ၂:၂၀ […]

Read more →