တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ, တၢ်သးစူၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ~ Unity, Patience, And Humility

လါမာ်ၡး ၂၁, ၂၀၂၁ တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ, တၢ်သးစူၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၁:၄-၃၅, ၄မိၤၡ့ ၁၂, ၄မိၤၡ့ ၁၃:၁-၂၅, လူၤကၣ် ၃:၂၃-၃၈, လူၤကၣ် ၄:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ရ:၂၁-၂၇ ‘‘(ဒီးစီၤမိၤၡ့တဂၤန့ၣ်အသးစူၤန့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်တက့ၢ်လီၤ.)’’၄မိၤၡ့ […]

Read more →