ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God Is My Hope

လါမာ်ၡး ၃, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၉, ၃မိၤၡ့ ၁၀, မၢ်ကူး ၁၁:၂၈-၃၃, မၢ်ကူး ၁၂:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၉ ‘‘ယွၤကဟ့ၣ်လီၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢတၢ်အဂံၢ်အဘါလီၤ. ယွၤကဆိၣ်ဂ့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၉:၁၁ ဖဲယသးကအိၣ်တဆံသၢနံၣ်ကပိာ်ကပၤ, တနံၤန့ၣ်ဘၣ်လၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးအနံၤဒီးပကတဲာ်ကတီၤပသးလၢပကလဲၤ […]

Read more →