တၢ်မၤလိလၢဆီဖိတဘ့ၣ်အအိၣ် ~ A Lesson From A Little Chick

လါမာ်ၡး ၁၃, ၂၀၂၁ တၢ်မၤလိလၢဆီဖိတဘ့ၣ်အအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၂၆:၁၄-၄၆, ၃မိၤၡ့ ၂၇, လူၤကၣ် ၁:၁-၂၅, ကတိၤဒိ ၇:၁-၅ ‘‘တိၢ်န့ၢ်ယတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်, ဒီးနကမူလီၤ. ဒီးပာ်ယတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒ်နမဲာ်ပှၤဖိအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’ကတိၤဒိ ၇:၂ မုၢ်ဟါလီၤကယီကယီဒီးတၢ်ဟဲစူၤလီၤဖးဒိၣ်လီၤ. ယအိၣ်လၢဒဲအဖီလာ်ဒီးဖီၣ်ဒၢနုာ်က့ၤဆီမိၣ်ဒီးဆီဖိတဖၣ်လၢဆီသုး ပူၤလီၤ. […]

Read more →