မ်ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် ~ Let Us Praise God

လါမာ်ၡး ၁၅, ၂၀၂၁ မ်ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂:၁၀-၃၄, ၄ မိၤၡ့  ၃, လူၤကၣ် ၁:၃၉-၅၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၁-၁၀ မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤမၤလၤကပီၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်. ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် ယွၤအပှၤ ဃုထၢဖိခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, စံးဘျုးယွၤလၢအမၤတၢ်လီၤလးလၢပဝဲကညီဖိတကလုာ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →