ယွၤအိၣ်လၢယအိၣ်တခီလၢပှၤမၤစၢၤယၤအကျါ ~ God Is On My Side Among My Helpers

လါမာ်ၡး ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤအိၣ်လၢယအိၣ်တခီလၢပှၤမၤစၢၤယၤအကျါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၂:၂၁-၄၁, ၄မိၤၡ့ ၂၃:၁-၂၆, လူၤကၣ် ၆:၃၇-၄၉,  လူၤကၣ် ရ:၁-၁ဝ, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၃၂-၄၀ ‘‘ပှၤလၢယွၤတဆိၣ်အၢန့ၣ်ယကဆိၣ်အၢအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးပှၤလၢယွၤတဆိၣ်ဃီၣ်အီၤန့ၣ်ယကဆိၣ်ဃီၣ်အီၤ ဒ်လဲၣ်.’’၄မိၤၡ့ ၂၃:၈ […]

Read more →