တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤလၢဘူးကတၢၢ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ ~ An Accident That Almost Ended In Disaster

လါမာ်ၡး ၂၅, ၂၀၂၁ တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤအဘူးကတၢၢ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၉, ၄မိၤၡ့ ၂၀, ၄မိၤၡ့ ၂၁:၁-၃, လူၤကၣ် ၅:၃၃-၃၉,  လူၤကၣ် ၆:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၈:၁-၁၁ ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်သ့ၣ်ညါ အ […]

Read more →