ယဃုပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ ~ I Seek The One Who Loves Me

လါမာ်ၡး ၂၉, ၂၀၂၁ ယဃုပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၆, ၄မိၤၡ့ ၂၇:၁-၁၁, လူၤကၣ် ရ:၃၆-၅၀,ကတိၤဒိ ၈:၁၂-၂၁ ‘‘ယအဲၣ်ပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ, ဒီးပှၤလၢအဃုယၤဂီၤဂီၤန့ၣ်ကထံၣ်န့ၢ်ယၤလီၤ.’’ကတိၤဒိ ၈:၁၇ အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်ယၤဒီးဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ယၤလၢပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤအကျါ, ဒီးတုၤယဒိၣ် ထီၣ်န့ၣ်ယအဲၣ်ယွၤတုၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်တုၤမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤန့ၣ်ယတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်ယအိၣ်တသ့တန့ၢ်ဘၣ်, ဒီးယနာ်စ့ၢ်ကီးလၢအမ့ၢ်ကစၢ်လၢမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤ, […]

Read more →