သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဂ့ၤ ~ Do Not Be Anxious

လါမာ်ၡး ၉, ၂၀၂၁ သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တဂ့ၤ                                တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၉, ၃မိၤၡ့ ၂၀, မၢ်ကူး ၁၄:၄၃-၇၂, ကတိၤဒိ ၆:၃၀-၃၅ ‘‘…ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်သံကွၢ်ကဒီးအီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, နမ့ၢ်ခရံာ်, တၢ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဂၤအဖိခွါန့ၣ်ဧါ. ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲဒၣ်, […]

Read more →